AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d'Afghanistan Libre **

سیاسی  مرام نشراتی پورتال Political

 

 2013

 

 **(05.12) فرستنده: وطندوست

 جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ و یا بامیان به کابل

تبصرۀ شما      تبصرۀ دیگران

نگاهی به معاهدۀ ستراتیژیک و موافقتنامۀ امنیتی-     تبصرۀ شما      تبصرۀ دیگران

 

 

 

 

**(12.31) برگردان از: حمید محوی

 ماندلا در گذشت، پس پنهان کردن حقیقت در مورد آپارتاید براس چسیت؟

 

 **(12.31) برگردان از: حمید محوی

 نلسون ماندلا و بی شرمی غرب

 

**(12.30) دگرمن احمد قندهاری

 امن په افغانستان کی

 

 **(12.30) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی 

 انگلیس در پلان خود موفق گردید

 

**(12.29) برگردان از: ا. م. شیری 

 نظریۀ ستالینی انقلاب جهانی

 

**(12.28) برگردان از: حمید محوی

 ده ها نفر در عراق کشته و زخمی شدند و تشدید خونریزی فزایندۀ مذهبی

 

 **(12.28) سید موسی عثمان هستی

 واقعیت های آغاز جنگ با روس و دولت دست نشاندۀ روس

 

 **(12.28) میرویس ودان محمودی 

 توطئه از طرف بدنام ترین مرکز دسیسه سازی و پروپاگند جهان بی. سی. س. علیه « شعلۀ جاوید »!

 

**(12.27) د افغانستان د زیار کښانو تولنیز انجمن

 د امریکا لوتمار دولت، په راتلونکی کال کی د افغانانو د وژلو لپاره 80 میلیارد دالره تصویب کړی

 

 **(12.27) سید هاشم سدید

 چه وقت ؟!!

 

 **(12.27) برگردان از : حمید محوی

 جنایات فرانسه در افریقای مرکزی

 

 **(12.27) ژباړه: فرهاد ویاړ

 کور نلرم 

 

 

**(12.26) برگردان از: جاوید

 ستایش برای وفاداری، سابقه و هدف

 

 **(12.26) سید موسی عثمان هستی

 به پوز سگ باید زد تاچوس آن بر می آید.

 

  **(12.26) برگردان از: حمید محوی

 اپوکالیپس فرانسه: تروریست هائی که فرانسه از آنها پشتیبانی کرده است، چه کسانی هستند؟ - 1

 

**(12.26) فرستنده: فرید پرواز

 مؤسسۀ امریکائی گالوپ: اکثریت در کشور های استقلال یافته، فروپاشی شوروی را اشتباه می دانند.

 

 **(12.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 حکم رهبر

 

 **(12.26) داکتر ظاهر تیموری

 کاشکی

 

**(12.25) داکتر زمان ستانیزی

 نیرنگ استدلال استعماری و پیمان امنیتی امریکا

 

 **(12.25)  عزت آهنگر نیزک

 دخت هریوا

 

 **(12.25) داکتر محمد ظاهر

 پیمان شرف

 

**(12.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زحمتکشان افغانستان و بد ترین وضعیت صحی، ننگ بر چپاولگران!

 

**(12.24) برگردان از: ا. م. شیری

 قرار داد استعماری بین افغانستان و امریکا

 

 **(12.23) پیکان بنوال

 « مائویست » های افغانستان، دچار آشفته فکری !! - 1

 

 **(12.23) نذیر دلسوز

 سگهای آموزش دیدۀ امپریالیزم امریکا برتر از « نمایندگان منتخب » در دولت دست نشانده می باشد

 

 **(12.23) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(12.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(12.22) برگردان از: حمید محوی 

 ایالات متحده کمک های نظامی خودرا به واسطه های سوری متوقف کرد

 

**(12.21) سید موسی عثمان هستی

 « بگیر که نگیردت »

 

 **(12.21) برگردان و پی نوشت از : ا. م. شیری

 مربیان امریکائی ویتالی کلیچکو

 

 **(12.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 آستان صداقت

 

 **(12.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

**(12.20) تیمورشاه تیموری 

 آرزو

 

**(12.19) کبیر توخی

 درنگی بر گهنامۀ کوتاه یکی از شکنجه گران و آدمکشان خاد و « شورای نظار»

 

**(12.19) فرستنده: گروه پروسه- برگرادن از: خسرو چیتگر

 آیا انقلاب توئیت خواهد شد - 2 

 

**(12.18) فرستنده: فرید پرواز

 در مراسم یادبود نلسون ماندلا آنچه را اوباما نگفت

 

 **(12.18) فرستنده: گروه پروسه- برگرادن از: خسرو چیتگر

 آیا انقلاب توئیت خواهد شد - 1 

 

 **(12.18) برگردان از: حمید محوی

 پس « انقلابیان » سوری کجا رفتند ؟

 

 **(12.18) برگردان از: احمد مزارعی

 اسرائیل از درون خورده می شود

 

 **(12.18) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(12.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مصیبتهای کابل

 

 **(12.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

**(12.17) دگروال احمد قندهاری

 نامۀ همدردی به زحمتکشان بامیان

 

 **(12.17) میرویس ودان محمودی

 تف بر سر و صورت « پولاد » این جاکش حرفه ئی!

 

 **(12.17) برگردان از: ا. م. شیری

 افغانستان در برنامه های ستراتیژیک ایران

 

 **(12.17) رحیمه توخی

 دل خورشید صفت

 

 **(12.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تاروپود جان سوخت

 

**(12.16) د افغانستان آزادی سازمان

 د سولی ملی جبهه

 

 **(12.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 قند آلوده با زهر !!! 

 

**(12.15) برگردان و پی نوشت از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

  حملۀ هوائی به قندوز یک جنایت بود!

 

 **(12.15) عبدالله باوی

 « توافقنامۀ امنیتی» زنجیر دیگری بر پای توده های ستمدیدۀ افغانستان! 

 

 **(12.15) نذیر دلسوز

 خطاب به « لطیف پدرام » جاسوس چند سره

 

 **(12.15) رحیمه توخی 

 چشمم منتظر عیدی نباشد

 

**(12.14) نسیم

 « پولاد» و « پولاد گر» دروغگویان بی آزرم را تف باران کنید!

 

**(12.13) سیامک ستوده

 انقلاب یا ضد انقلاب - نقش ماندلا و جنبش ضد آپارتاید افریقای جنوبی

 

 **(12.13) میرویس ودان محمودی

 گ ... داکتر غفور ثنا « پولاد » در فضای بسته!

 

 **(12.13) بیژن نیابتی

 ماندلا، نماد ارزشی گلوبالیسم

 

**(12.12) موسوی

 پاسخی کوتاه خدمت دوستان و رفقای ما در قلب پر تپش کشور -2

 

 **(12.12) برگردان از: ا. م. شیری 

 در پشت صحنۀ توافق با ایران در ژنیو

 

 **(12.12) رحیمه توخی

 طبیعت زادگاه من ...

 

**(12.11) سیامک ستوده 

 آیا ماندلا در مبارزه علیه آپارتاید، به توده تکیه کرد؟

 

**(12.10) فرستنده: بابک آزاد

 ماندلا، از «عقاب» توده ها تا «مرغ اهلی» امپریالیست ها!

 

**(12.10)  میرویس ودان محمودی

  شرکت تسلیم طلبان و انجوئیست ها در جرگۀ وطنفروشی!

 

**(12.10) برگردان از: حمید محوی

 ماندلا و اسرائیل

 

**(12.09) عبدالله امینی

کرزی با سرافگندگی از ایران برگشت

 

 **(12.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

 **(12.09) داکتر ظاهر تیموری

 چند قطعه شعر - شریفانه بمیر - 2

 

 **(12.09) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 3

 

**(12.08) سید موسی عثمان هستی

 (....) خود را با خار مغیلان پاک نکنید!

 

 **(12.08) فرستنده: فرید پرواز

 نحوۀ جاسوسی امریکا از تیلفونهای همراه

 

**(12.08) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 2

 

 **(12.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رواج کشتن

 

**(12.07) عبدالله امینی - کابل

 جنگ لفظی جواسیس در جریان «لویه جرگه» و بعد از آن

 

 **(12.07) میرویس ودان محمودی 

 « نلسون ماندلا» حافظ منافع استعمار در گذشت!

 

**(12.07) صبا راهی

 من این کشور را دوست دارم، شما هم دوست دارید؟

 

 **(12.07) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 1

 

 **(12.07) الحاج الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(12.06) موسوی

 پاسخی کوتاه خدمت دوستان و رفقای ما در قلب پر تپش کشور - 1

 

  **(12.06) حزب کار ایران - توفان

  « فراموش کنید و ببخشید »

 

 **(12.06) فرستنده: ش. حمید- شاعر : پاغر

  شعر های مقاومت - برف - 6

 

 **(12.06) داکتر ظاهر تیموری

 علم و هنر

 

 **(12.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درد سر پیری

 

**(12.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 ای هموطن !!!

 

 **(12.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رشتۀ جان

 

**(12.04) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست  دیپلماسی ریاض و تل ابیب

 

 **(12.04) برگردان از: حمید محوی

 این است « جهان مطمئن تر ...»

 

 **(12.04) سید موسی عثمان هستی

 بوسه ای از سر صدق

 

 **(12.04) کبیر توخی 

 « آه که من چه  بی باکم و بی شرم!»

 

**(12.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 موعظۀ خاینان و پایکوبی آنها از ننگنامۀ تاریخی

 

 **(12.03) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان- 36

 

**(12.03) فرستند: بابک آزاد

 آه برادر! برادر باز می گردد.

 

**(12.02) فرستنده: توخی

 امضاء پای سند ننگین فروش افغانستان یا « معاهدۀ امنیتی» را محکوم می کنیم.

 

 **(12.02) موسوی

 پسر کو ندارد نشان از پدر .. تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

 

 **(12.02) برگردان از: حمید بهشتی

 چرا کشاورزان افریقائی خواهان بذر ژنیتیکی نیستند؟ 

 

 **(12.02) فرستنده: ش. حمید

 عشق وطن

 

 **(12.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فریاد یتیم

 

**(12.01) برگردان و پی نوشت: ا. م. شیری

 تحریمهای امریکا علیه ایران، یا شمشیر دو لبه

 

**(11.30) برگردان از: حمید بهشتی 

 حراج دموکراسی اروپا با «تفتا» و « تتیب»

 

 **(11.30) داکتر ظاهر تیموری

 گــمـــشده

 

 **(11.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گلشن روی زمین

 

**(11.29) کبیر توخی

 استحالۀ یک اجنت

 

 **(11.29) آزاد ل.

 سخنی چند با مبارز روشنگر آقای «شاهد»

 

 **(11.29) سید موسی عثمان هستی

 مرا با این و آن نیست هیچ کاری

 

 **(11.29) تیمورشاه تیموری

 استقلال

 

 **(11.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(11.27) برگردان از: حمید محوی

 چرا مذاکرات هسته ئی، با ایران شکست خورد؟

 

 **(11.27) تیمورشاه تیموری

 بهار طبیعت

 

 **(11.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلاح طبیعت

 

**(11.26) انجنیر شیرزاد

 بوسۀ مخلصانۀ سپنتا بر دست مجددی

 

 **(11.26) سید موسی عثمان هستی

 یک ملک می گرید در آغوش مزارش

 

**(11.25) برگردان از: حمید محوی 

 فرانسوا هولاند، صهیونیست همیشگی

 

**(11.23) د افغانستان  د زیار کښانو تولنیز انجمن

 آیا وسله وال بهرنیان د زیار کښانو سره « مرسته» کولای شی؟

 

 **(11.23) سید هاشم سدید

 آیا بوی یک کودتای نظامی در پاکستان به مشام تان نمی رسد؟؟

 

 **(11.23) سید موسی عثمان هستی

 چو گفتی دلیلش هم بیاور

 

 **(11.23) فرستنده: ش. حمید - شاعر : پاغر

 شعر های مقاومت - عبور - 3

 

 **(11.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

 **(11.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 هجوم مگس

 

**(11.22) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 12 سال یک برده

 

 **(11.22) فرستنده: فرید پرواز

 محیط زیست و تضاد کار- سرمایه

 

 **(11.22) سید موسی عثمان هستی 

 من جان باختم و خون ریختم در جنگ

 

**(11.21) برگردان از: حمید محوی

 ایران: تدارک عملیات نظامی توسط اسرائیل و عربستان سعودی

 

 **(11.21) برگردان از: ا. م. شیری

 انقلاب اکتوبر! ستالین. نوسازی- کودتای لیبرالی

 

 **(11.21) میرویس ودان محمودی

 دفاع از مجید قهرمان، دین و وظیفۀ انقلابی ماست

 

 **(11.21) فرستنده: مهسا 

 فرودستی زن، فرودستی بشریت

 

**(11.20) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 56

 

 **(11.20) س. رها

 « لویه جرگه »؛ طناب داریست بر گردن ملت

 

 **(11.20) دگرمن احمد

 ښاغلی بنوال صاحب ته سلامونه وړاندی کوم

 

 **(11.20) برگردان از: حمید محوی 

 تخریب مذاکرات ایالات متحده و ایران

 

**(11.19) پیکان (بنوال)

 صلح از کجا؟

 

 **(11.19) فرستنده: ش. حمید - شاعر - پاغر 

 شعر های مقاومت - گذر - 1

 

**(11.18) سید هاشم سدید

 آیا پاکستان بالاخره از سیاستهای ماجراجویانۀ خود درس خواهد گرفت؟

 

 **(11.18) دوکتور م. عثمان تره کی  

 جرگۀ مشورتی برای چه !؟

 

 **(11.18) برگردان از: ا. م. شیری

 در خاور میانه نهایتاً سه نیرو شکل گرفت

 

**(11.17) برگردان از : حمید محوی

 «زیر چشمان »- حقیقت به عنوان شرط پیروزی

 

 **(11.17) سید موسی عثمان هستی

 « حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس »

 

 **(11.17) میرویس ودان محمودی

 چرا « انجنیر » صادق ظفر مقیم هالند در تقلاء افتیده است ؟ 5

 

**(11.16) انجنیر سید عبدالقادر

 د امریکا سره د امنیتی تړون امضاء کیدل که د استعماری اشغال د نوی پړاو پیلیدل

 

**(11.15) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ و گاز طبیعی: اشغالگری های اسرائیل و منابع غزه در بحیرۀ مدیترانه

 

**(11.14) فرستنده: فرید پرواز

 پیامد های افول امریکا

 

 **(11.14) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 35

 

 **(11.14) برگردان از:  ا. م. شیری 

 دربارۀ ایران، عربستان سعودی و صد سالگی نظام ذخیرۀ فدرال

 

**(11.13) سید موسی عثمان هستی

 مصاحبۀ خبرنگار « بینام » در کابل

 

 **(11.13) برگردان از: حمید محوی 

 « هنر جنگ » - - اتومی ( زدائی) اروپا

 

**(11.12) س. رها

 ملا « مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند! - 7

 

 **(11.12) سید موسی عثمان هستی

 دفاع از مجید، دفاع از مبارزه است.

 

 **(11.12) برگردان از: حمید محوی 

 زیر چشمان ما - 100.000 شهید برای ژنیو 2

 

**(11.11) فرستنده: فرید پرواز 

 آیا امریکا ایران را به عربستان ترجیح می دهد؟

 

**(11.10) فرستنده: هوادار پورتال 

 سید مخدوم رهین متهم به اختلاس!

 

**(11.09) برگردان از: ا. م. شیری

 ذخیرۀ کوکائین امریکا - سلاح تحریکات

 

 **(11.09) حمید بهشتی

 حق سنودن احترام سازمان ملل است.

 

 **(11.09) تیموشاه تیموری

 فتنۀ مردمان

 

 **(11.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(11.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 جهان در چنگال یک قدرت

 

**(11.08) فرستنده: فرید پرواز 

 تارنگاشت عدالت

 

**(11.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 نتایج سیاسی افشای فعالیتهای جاسوسی ادارۀ امنیت ملی امریکا

 

 **(11.07) برگردان از: حمید محوی

 سوریه تحول یافته است

 

 **(11.07) عزت آهنگر نیزک

 کباب عشق - 2

 

 **(11.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فرقت مام وطن

 

**(11.06) سید هاشم سدید

کشته شدن محسود، به نفع افغانستان است، یا به نقص اش؟

 

 **(11.06) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 12

 

 **(11.06) سید موسی عثمان هستی

 افشای شاخ و پنجه های « خلق - پرچم - خاد» - 1

 

 **(11.06) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 34

 

 **(11.06) برگردان از: حمید محوی

 هنر جنگ - روم، پایتخت صلح جهانی

 

 **(11.06) فرستنده: هوادار پورتال

  رد پای خونین امپریالیسم در امریکای لاتین و جنوبی

 

**(11.05) برگردان از: حمید محوی

 جهاد - واشینگتن به انکارا اخطار داد 

 

 **(11.05) عزت آهنگر نیزک

 کباب عشق - 1

 

 **(11.05) تیمورشاه تیموری

 رنج خمار

 

 **(11.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 آدمکشان!!!

 

**(11.04) سید موسی عثمان هستی

 سخنی چند با خوانندگان نوشته هایم

 

 **(11.04) فرستنده: هوادار پورتال 

 شکست مالی ایالات متحده، غیر امریکائی کردن جهان را ایجاب می کند.

 

**(11.03) حمید محوی 

 سگهای نگهبان نوین - هویت اصلی روزنامه نگاران سایت رادیو فردا

 

**(11.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 در بین دو شیطان !!!

 

**(11.01) برگردان از: حمید محوی 

 حقوق بشر در صفحۀ اول

 

 **(11.01) داکتر ظاهر تیموری

 اعدام های زنجیره ئی در ایران

 

**(10.31) سید هاشم سدید

 ذکر چند نکتۀ ضروری در مورد معذرت « دوستُم» 

 

 **(10.31) ا. م. شیری

 رسوائی در جلسۀ بین المللی برندگان جایزۀ صلح نوبل در وارسا

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی

 « کاخ الیزه» زیر شنود موساد

 

**(10.30) برگردان از: جاوید

 « سی. آی. ای» اسناد سری خود را بیرون می دهد

 

 **(10.30)برگردان از: حمید محوی 

 خود کشی جمعی نزد سعودی ها

 

**(10.29) فرستنده: حمید محوی

 انسان شناسی جنگ

 

 **(10.29) فرستنده: بابک آزاد 

 حملۀ کیمیائی در سوریه، افشاءگر چهرۀ جنایتکار امپریالیسم!

 

**(10.28) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 33

 

 **(10.28) عزت آهنگر نیزک

 زخم کوهسار - 2

 

 **(10.28) عزت آهنگر نیزک

 زخم کوهسار - 1

 

 **(10.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(10.27) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ در عراق و افغانستان - پیاده نظام ناتو، قطعۀ ویژۀ کارشناسان علوم انسانی

 

**(10.26) فرستنده: بابک آزاد

 تظاهرات مشترک مجاهدین و اپوزیسیون ارتجاعی سوریه!

 

**(10.24) محسن نور بخش

 ادوارد سنودن و برنامه های جاسوسی جهان شمول امپریالیست ها

 

 **(10.24) میرویس ودان محمودی

 از استاد امر کردان است و از شاگرد چشم گفتن!

 

 **(10.24) شاهین از هالند

 یادی از راد مردان - « اشتباه سیاسی فقط با خون شسته می شود »

 

**(10.22) میرویس ودان محمودی

 « جنبش انقلابی جوانان افغانستان-"ج ا ج ا"» مولود حرامزادۀ دیگری از بطن «صادق ظفر»!!

 

 **(10.22) برگردان از: حمید بهشتی 

 تسلط جنگسالاران بر سوریه

 

 **(10.22) فرستنده: ش. حمید

 سوگند سترگ - 73

 

**(10.21) آزاد ل.

 سخنی با «میرویس» عزیز

 

 **(10.21) برگردان از:  آبتین درفش

 مارکسیسم، اتحادیه ها و مبارزۀ طبقاتی - آینده در حال - 2

 

 **(10.21) داکتر ظاهر تیموری

 مرگ انتحاری

 

 **(10.21) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(10.20) برگردان از: آبتین درفش

 مارکسیسم، اتحادیه ها و مبارزۀ طبقاتی - آینده در حال - 1

 

  **(10.20) عزت آهنگر نیزک

 من کیم و کجائیم ؟

 

**(10.19) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 افغانستان، د بردگی او غلامی په نوملړ که 58 ځای لری؟!!

 

 **(10.19) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و .. 

 نقد و بررسی کتاب« اعترافات جنایتکار اقتصادی»

 

**(10.18) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 د زیارکښانو ماشومان، خوارځواکی، اعتیاد، تیری او بیوزلی

 

 **(10.18) سید هاشم سدید 

 دو عمل بسیار شرم آور دوران ما

 

**(10.18) جیلانی لبیب

 باز پنج هزار

 

 **(10.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز واپسین

 

**(10.17) الف . جوانشیر

 وطن فروشی، شاخ و دم ندارد!

 

 **(10.17) انجنیر شیرزاد

 انسانم آرزوست

 

**(10.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ائتلاف جاسوسان، قاچاقبران و قاتلان در سیر انتخابات ریاست جمهوری دولت مزدور کابل

 

 **(10.16) س. رها

 آقای داکتر ص. سعیدی؛ به کجا چنین شتابان

 

 **(10.16) داکتر ظاهر تیموری

 ناداری و فقر

 

 **(10.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 راه ما راه صواب است

 

**(10.15) برگردان و اطلاعیه از : ا. م. شیری

 سوریه و نفت

 

 **(10.15) فرستنده: ش. حمید 

 بی تو به سر نمی شود - 8

 

**(10.14) برگردان از: حمید محوی

 چه کسانی مسؤول غریق های « لامپدوزا » هستند ؟

 

 **(10.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میفروشی و خود فروشی

 

 **(10.14) انجنیر محمد هاشم رائق 

 چراغان

 

**(10.12) کمیتۀ دفاع از مبارزات مردم ایران- بلژیک

 یادمان جانباختگان دهۀ 60 و سال 67

 

 **(10.12) عزت آهنگر نیزک

 خون سرو ...  دوبیتی ها - 3

 

 **(10.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(10.11) میرویس ودان محمودی 

 چرا داکتر غفور ثنا-سنا «غف» سکوت کرده است ؟- 2

 

**(10.10) فرستنده: ش. حمید 

 بــهــار - 7

 

**(10.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 فاجعۀ قرن

 

**(10.09) س. رها 

 ملا «مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند - 6

 

 **(10.09) فرستنده: حمید بهشتی

 ترک رسمی کندوز به وسیلۀ ارتش المان در 7 اکتوبر و تعیین جانشین دلخواهش در آن ولایت

 

 **(10.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(10.08) میرویس ودان محمودی 

 افغانستان در اسارت خر و خرزادگان

 

 **(10.08) فرستنده: ش. حمید

 رود خون - 6

 

**(10.06) برگردان و ویرایش از: جاوید

 یک انقلابی در جنگهای متعدد

 

 **(10.06) فرستنده: فرید پرواز

 جنرال نگوین جیاپ، فاتح جنگ ویتانم و کمونیست مبارز در سن 102 سالگی در گذشت

 

 **(10.06) عزت آهنگر نیزک

 خون سرو ... دو بیتیها - 2

 

 **(10.06) تیمورشاه تیموری 

 پیر مرد

 

**(10.05) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان- 32

 

 **(10.05) فرستنده: ش. حمید

 برد حادثه - 5

 

 **(10.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عرصۀ گیتی

 

**(10.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 مرغ شباهنگ

 

 **(10.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 

**(10.03) برگردان از: ا. م. شیری

 سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مناقشه با واقعیات

 

 **(10.03) صبا راهی 

 گوسفند های مشنگ

 

 **(10.03) فرستنده: ش. حمید

 یک آسمان غرور - 4

 

 **(10.03) عزت آهنگر نیزک

 خون سرو ... دو بیتیها - 1

 

 **(10.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

**(10.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 لست گمشدگان

 

  **(10.02) میرویس ودان محمودی

 به اصطلاح « سازمان کارگران م. ل. م.» مایۀ بدنامی زنده یاد «اکرم یاری»

 

**(10.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بیان بی زبان

 

**(10.01) ناهید غزل 

 پرواز محال

 

 **(10.01) داکتر ظاهر تیموری

 یک رباعی و چند دو بیتی

 

 **(10.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 جفنگ دگران

 

 **(10.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یاقوت گران

 

**(09.30) فرستنده: ش. حمید 

 سلام بر خورشید - 3

 

**(09.29) میرویس ودان محمودی

 حقه بازی شیادان لافزن و بی عملی !

 

 **(09.29) برگردان از: ا. م. شیری

 ماشین چاپ  پول یا زندگی

 

 **(09.29) داکتر ظاهر تیموری

 سرنگون بادا دوران شما!!!

 

 **(09.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به اندیشۀ یک روز نیکو

 

**(09.28) لیکونکی: د آزادی سازمان

 د ایساف مفتی

 

 **(09.28) س. رها

 بیائید که اندکی نا آگاه شویم

 

 **(09.28) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 31

 

 **(09.28) شباهنگ راد

  « انسان دوستی سرمایه، ریاکارانه است »

 

 **(09.28) فرستنده: ش. حمید

 نامه - 2

 

**(09.27) فرستنده: ش. حمید

 تو مرو - 1

 

 **(09.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 دزد با پشتاره !!!

 

 **(09.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

**(09.26) س. رها

 بلی، انقلابی که به آن خیانت شد! - 5

 

**(09.26) برگردان و پی نوشت از: ا. م. شیری

 جنگ در سوریه و دالر 

 

 **(09.26)  کمباور کابلی

 سخن روز

 

 **(09.26) نورالله وثوق

 بوی تباهی

 

 **(09.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شوق امارت

 

**(09.24) سازمان انقلابی افغانستان 

 کوتاه باد دستان خونین استبداد و استعمار از زندگی خلق در بند سوریه

 

 **(09.24) فرستنده: ش. حمید

 شتر مرغ - 9

 

**(09.23) برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری 

 جایگزین سوریه

 

**(09.22) برگردان از: حمید محوی

 طرح روسیه برای سوریه: پایان جهان تک قطبی

 

 **(09.22) ملک الشعراء استاد اسیر 

 طالب و دولتمداری

 

**(09.21) آزاد ل. و یادداشت پورتال

 سپاس و امتنان از گردانندگان پورتال

 

 **(09.21) آزاد ل.

 اسلام در قصر سفید !!؟؟

 

 **(09.21) فرستنده: فرید پرواز

 صادرات مواد کیمیائی از المان به سوریه، درد سر جدید مرکل

 

 **(09.21) برگردان از: حمید محوی

 جنگ در سوریه: جنگی برای انرژی

 

 **(09.21) داکتر ظاهر تیموری

 آرزو

 

**(09.20) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دشمنان زحمتکشان، قاتلان زحمتکشان هستند؛ خواه «دموکراتیک» باشد و خواه «بنیاد گرا» !

 

 **(09.20) فرستنده: نشریه شاتو- نویسنده: عبدالواحد تلاش

 بامیان، فراموش شده تر از همیشه

 

**(09.20) س. رها

 تروتسکی وانقلاب پی در پی - 4

 

**(09.20) فرستنده: فرید پرواز

 امپریالیسم عریان

 

 **(09.20) برگردان از: حمید محوی

 اسرار گاز کیمیائی اسرائیلی ها

 

 **(09.19) برگردان از: حمید محوی

 سوریه مداخلۀ اختیاری، با بهانه ای تردید آمیز!

 

 **(09.19) فرستنده: فرید پرواز

 مجازات اعدام

 

 **(09.19) رحیمه توخی 

 بیداری « اشجار »

 

**(09.18) نویسنده: حمید محوی 

 الفبای جنگ

 

 **(09.18) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی و ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 27

 

**(09.17) پیکان « بنوال »

 پولاد، شورشی و سوم عقربیها آب به آسیاب کی می ریزند؟

 

 **(09.17) برگردان از:  حمید محوی

 صنعت دروغ پردازی و جنگ امپریالیستی

 

 **(09.17) فرستنده: ش. حمید

 لالۀ خونین - 71

 

 **(09.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای غربت

 

**(09.16) س. رها

 ملاحظات مختصری بر هذیان گوئی های جناب « کابلی »

 

 **(09.16) برگردان از: ا. م. شیری 

 عقلانیت غربی

 

**(09.15) برگردان از: حمید محوی

 عصر روشنائی علیه استعمار

 

 **(09.15) حمید بهشتی 

 آموزش از جنگ افغانستان، طراحی برای جنگ های آتی المان و ناتو

 

**(09.14) برگردان از: حمید محوی

 تدارکات جنگ منطقه ئی 

 

 **(09.14) برگردان از: ا. م. شیری

 بلژیکی رها شده از اسارت افراطیون، از حقایق سوریه پرده بر می دارد

 

 **(09.14) س. رها

 تو چه می دانی؟

 

 **(09.14) کمباور کابلی

 جشن پیروزی فوتبال مبارک باشد!!!

 

**(09.13) س. رها

« یازدهم سپتمبر» و «سلاح کیمیائی» دو جوازنامۀ جنایت

 

 **(09.13) فرستنده: فرید پرواز

 دخالت امریکا در کشور های جهان

 

 **(09.13) برگردان از: حمید محوی

 هویت اطفالی که در «غوطه» کشته شدند

 

 **(09.13) برگردان از: حمید بهشتی

 هواپیما ربائی- تصور امریکا از 11سپتمبر - دلیل تحریف

 

 **(09.13) رحیمه توخی 

 فـــراق

 

**(09.12) برگردان از: حمید محوی

 اگر تروریست ها از پشتیبانی خارجی برخوردار نمی بودند، هرگز شهامت عبور از خطوط قرمز را پیدا نمی کردند!

 

 **(09.12) برگردان از: حمید محوی

 در بارۀ ویدئو های کشتار 21 اگست

 

 **(09.12) رحیمه توخی

 حوادث

 

**(09.11) برگردان از: حمید محوی

 اتحاد بین ایالات متحده و القاعده در سوریه و جنگ دروغین علیه تروریسم

 

 **(09.11) برگردان و متمم از: ا. م. شیری

 یهودیان امریکا اوباما را به جنگ تشویق می کنند

 

**(09.10) فرستنده:انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان- نویسنده نوابی

 زحمتکشان وقتی می توانند از روشنی برق مستفید شوند که دولت طرفدار زحمتکشان باشد

 

**(09.10) حمید محوی

 نقدی در باب« بیانیۀ نویسندگان و فعالان سیاسی چپ ایران در بارۀ اوضاع سوریه»

 

 **(09.10) س. رها

 ملا « مائویست» های قرتکی، مغز خرخورده اند! - 5

 

 **(09.10) حامد بهارستانی

 مزدوران فرهنگی، روسپیان بد گوهر خوشخانه های دژخیمان خلق

 

 **(09.10) فرستنده: ش. حمید

 معبدم میهن - 8

 

  **(09.10) داکتر ظاهر تیموری

 امپریالیزم دشمن خلقها

 

 **(09.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

**(09.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 اگر احمد شاه مسعود زنده می بود؟!

 

  **(09.09) س. رها

 بلی، انقلابی که به آن خیانت شد! - 3

 

**(09.09) میرویس ودان محمودی

 چرا « انجنیر » صادق ظفر مقیم هالند در تقلاء افتیده است؟؟ - 2 

 

**(09.08) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 مداخلۀ جنایتکاران بزرگ علیه رژیم جنایتکار اسد در سوریه

 

 **(09.08) میرویس ودان محمودی

 داکتر غفور ثنا-سنا « غف » چرا سکوت کرده است ؟؟

 

 **(09.08) صبا راهی

 دنیا: جنایات امریکا نیز باید تنبیه شود!

 

 **(09.08) داکتر ظاهر تیموری 

 نه امپریالیزم ضد القاعده است و نه هم القاعده ضد امپریالیزم

 

**(09.07) فرستنده: مرکز فرهنگی افغانها در برلین

 آهنگی ویدیوئی از شکیب مصدق به ارتباط تروریزم - تصویری

 

 **(09.07) میرویس ودان محمودی

 چرا « انجنیر» صادق ظفر مقیم هالند در تقلاء افتیده است؟

 

 **(09.07) فرستنده: ش. حمید 

 چکامۀ عصیان

 

**(09.06) فرستنده: هوادار پورتال

 رهروان " نیمه راه "

 

 **(09.06) ناهید غزل

 دیو و پری

 

 **(09.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

 

**(09.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 بحران سوریه، تجاوز قریب الوقوع امریکا و تاکتیک مزورانۀ اوباما

 

 **(09.05) برگردان از: حمید محوی

 اعتراف تروریست های سوریه به استفاده از سلاح کیمیائی

 

**(09.04) س. رها

 نقش تروتسکی در انحراف از مارکسیزم

 

 **(09.04) ا. م. شیری 

 نظری بر بیانیۀ هیأت سیاسی-اجرائی سازمان (اکثریت)

 

**(09.03) کبیر توخی 

 ابراز امتنان خدمت آقای خوشال

 

**(09.02) س. رها

 بلی، انقلابی که به آن خیانت شد!

 

 **(09.02) برگردان از: احمد مزارعی

 مذاکرات جفری فیلمان، فرستادۀ کاخ سفید با سران جمهوری اسلامی ایران

 

 **(09.02) فعالان حزب کار ایران - توفان

 فرخوان به تظاهرات علیه بارک اوباما، نمایندۀ بزرگترین تروریست بین المللی

 

 **(09.02) فرستنده: ش. حمید

 بهار - 6

 

 **(09.02) تیمورشاه تیموری

 غم مخور

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

 

**(09.01) س. رها

 ملا « مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند!

 

 **(09.01) فرستنده : فرید پرواز

 سنودن اسرار « بودجۀ سیاه» سازمانهای اطلاعاتی امریکا را فاش کرد.

 

**(08.31) کبیر توخی

 جاسوسی به نام غفور سنا("پولاد") این آموزش دیده در دستگاه اکسا، کام ...

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

**(08.31) س. رها

 ملا « مائویست » های قرتکی، مغز خر خرده اند - 3

 

 **(08.31) برگردان از: حمید محوی 

 مصاحبه با عمار بکتاش، دبیر اول حزب کمونیست سوریه

 

**(08.30) برگردان از: حمید محوی.

 پیش از آغاز جنگ علیه سوریه: جان کری در نقش کولین پاول

 

 **(08.30) برگردان از: ملیحه ح.

 بررسی دلایل جنگ افروزی ایالات متحدۀ امریکا علیه سوریه

 

 **(08.30) حزب کارایران - توفان

 علیه بربریت و تجاوز امپریالیستی به سوریه به پا خیزیم!

 

**(08.29) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 30

 

 **(08.29) فرستنده: فرید پرواز

 بحران سوریه از نگاه کمونیست های لبنان

 

 **(08.29) برگردان از: حمید محوی

 حمله با سلاح کیمیائی در سوریه؟

 

 **(08.29) فرستنده: ش. حمید 

 طلوع بیداری - 5

 

**(08.28) نشریه شاتو (خروش)

 دفتر طالبان در قطر، توطئه ای دیگر علیه افغانستان

 

 **(08.28) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 29

 

 **(08.28) برگردان و نتیجه گیری اخلاقی: ا. م. شیری

 معمای بزرگ « کیمیائی »

 

 **(08.28) شمسی صلواتی

 دیشب در خواب دیدم

 

 **(08.28) تیمورشاه تیموری  

 یادی از وطن

 

**(08.27) فرهاد ویاړ

 مایکل جیکسن نه په گوندو کیږی، خو فرهاد دریا ...

 

 **(08.27) فرستنده : فرید پرواز

 انقلاب و ضد انقلاب در مصر

 

 **(08.27) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 26

 

 **(08.27) تیمورشاه تیموری

 باز آمدم

 

 **(08.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غریق عصیان

 

**(08.26) فرستنده: فرید پرواز

 پریزم، ناتوی اقتصادی و مدیریت جهان 

 

**(08.25) برگردان و توضیح از اشرف دهقانی

 « نگذارید ارتش شما را فریب دهد»- « مجوز» ال سیسی زهر مرگبار است.

 

 **(08.25) میرویس ودان محمودی 

 داکتر غفور ثنا« فولاد» حرامزاده و زنا زادۀ دروغگو است!

 

 **(08.25) فرستنده: ش. حمید

 عشق زندگی

 

**(08.24) شاهد روشنگر - کابل - افغانستان

 شرم هم خوب است؛ نیست؟؟

 

 **(08.24) نذیر دلسوز 

 به پورتال «افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(08.22) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 25

 

 **(08.22) جیلانی لبیب 

 من متهم می کنم

 

  **(08.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 جولان شاعر

 

**(08.21) لیکونکی: خوشال

 ښاغلی کبیر توخی ته پرانستی لیک

 

 **(08.21) فرستنده: فرید پرواز

 بیانیۀ سوسیالیستهای انقلابی مصر: نه به نام ما! 

 

 **(08.21) داکتر ظاهر تیموری

 « فکر بکر »

 

**(08.20) داکتر ظاهر تیموری

 عملکرد دولت دست نشانده و امپریالیزم امریکا

 

 **(08.20) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 28

 

 **(08.20) فرید پرواز 

 ورود 90 زن چنچنی به سوریه برای "جهاد نکاح"

 

 **(08.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکبر شوید

 

**(08.19) د افغانستان د زیار کښانو تولنیز انجمن

 زیار کښانو یوازی په خپلواکی، آزادی او برابری کی له ستمونو خلاصیدای شی!

 

 **(08.19) فرستنده: هوادار پورتال

 ما تو را اینجا نمی خواهیم!

 

 **(08.19) برگردان از: حمید بهشتی 

 افراطی شدن اخوان المسلمین

 

**(08.16) فرستنده: هوادار پورتال

 مرد خون و انفجار درگیری های خاور میانه

 

 **(08.16) برگردان از: حمید بهشتی

 اکنون تعیین کننده این است، جانبداری از مرسی یا مخالفت با او

 

 **(08.16)الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ظـــالـــم

 

**(08.14) آزاد ل.

 خاکشیر !!؟؟

 

 **(08.14) میرویس ودان محمودی

 مقایسۀ نسبی داکتر غفور سنا - ثنا با «سبزۀ» مشهور!

 

 **(08.14) برگردان از: مهرداد [خلیل] شهابی و.. 

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 24

 

**(08.12) کبیر توخی

 درنگی بر کارو کردار داکتر غفور سنا(پولاد) این آهن زنگارگرفته و از لژن استخبارات برخاسته!-3

 

 **(08.12) فرهاد و یاړ 

 شیر کو بی کس، کردی شاعر او ژمنتیا پنځونه

 

**(08.10) سید هاشم سدید 

 واقعیت ها را باید از زبان بینوایان بیدار ضمیر شنید

 

 **(08.10) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(08.10) الحاج خلیل ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

**(08.09) فرستنده: ش. حمید 

 سرود ابدیت - 3

 

 **(08.09) فرستنده: سحر «آرزو»

 عیدت مبارک

 

**(08.08) بابک آزاد

 پیرامون « محکومیت کشتار های سال 67 » توسط دولت کانادا!

 

 **(08.08) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 27 

 

 **(08.08) برگردان و پایان سخن از: ا. م. شیری

 « ما به پدر بزرگان خود، ما به مدافعان میهن خیانت کردیم »

 

 **(08.08) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 23

 

**(08.07) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 شبرغانی زیارکښان اوس باید د څښلو اوبه هم په پیسو واخلی

 

**(08.06) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 پنځه سوه زره لاس پلو رونکی په کابل کی بیوزلی سختی شیبی تیروی

 

 **(08.06) عزیز نعیمی

 « سقوط آزاد » آقای «پولاد » به جایگاه اصلی اش

 

 **(08.06) فرهاد ویاړ

  ژرژ موستاکی، د آزادی او عدالت انځورونکی

 

  **(08.05) آزاد ل.

 شاه دزد، وزیر دزد و وکیل دزد !!؟؟

 

**(08.05) سیما سوژا

 تیکه داران قومی، دشمنان اتحاد و همبستگی زحمتکشان هستند! 

 

 **(08.05) حمید محوی

 نگاهی به رسانه های سگهای نگهبان نظم نوین جهانی

 

 **(08.05) انجنیر محمد هاشم رائق

 باز هم تعصب

 

 **(08.05) فرستنده: ش. حمید

 جهان پهلوان - 2

 

 **(08.05) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

 **(08.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گرگان افغان

 

**(08.04) الهی عزرائیل

 په محاکمو کی فساد او شفافیت

 

 **(08.04) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(08.04) ملک الشعراء استاد اسیر

  سازمان ملل !!!

 

 **(08.04) الحاج خلیل ناظم باختری 

 فرقت مام وطن

 

**(08.03) س. رها

 ملا «مائویست » های قرتکی، مغز خر خورده اند - 2

 

 **(08.03) شباهنگ راد

 مفهوم انقلاب از نگاه اپوزیسیون چپ

 

 **(08.03) فرستنده: گروه پروسه  - نویسنده: روزبه آقا جری

 گزاره های پراکنده در بارۀ بازشناسی یک لیبرال واقعاً موجود

 

 **(08.03) فرستنده: ش. حمید

 نوید فتح - 1

 

 **(08.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

 

**(08.02) نشریه پیشرو شمارۀ 48

 یادی از مبارز خلق های در بند افغانستان

 

 **(08.02) سیامک ستوده  

 یادداشت های نچندان پراکنده در بارۀ انقلاب مصر - 3

 

**(08.01) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 55

 

 **(08.01) نشریۀ پیشرو شمارۀ 48

 خلق ترکیه با خیزش های گسترده، شعور بالای سیاسی شان را به نمایش گذاشتند

 

 **(08.01) س. رها

 ملا «مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند - 1

 

 **(08.01) فرستنده: ش. حمید

 چراغ افروز - 10

 

 **(08.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مصیبت های کابل

 

**(07.31) پیشرو خپرونه 48 گنه

 د افغانستان کانونه د لوتمارانو په لاس کی

 

**(07.31) کبیر توخی

 درنگی بر کار و کردار داکتر غفور سنا(پولاد) این آهن زنگار گرفته و از لژن استخبارات برخاسته - 2

 

 **(07.31) تیمورشاه تیموری

 مکثی بر تصویب پارلمان مبتنی بر طرد نمایندگان اهل هنود

 

 **(07.31) حزب کار ایران - توفان 

 مشروعیت بخشیدن به تفتیش عقاید توسط امریکا و متحدانش ...

 

**(07.30) س. رها

 پادشاهی که بدون عقل به چوکی پادشاهی رسید

 

 **(07.30) ا. م. شیری

 در مصر چه می گذرد ؟

 

 **(07.30) برگردان از: حمید بهشتی 

 تکرار افغانستان در سوریه

 

 **(07.30) فرستنده: هوادار پورتال

 حمایت کوبا ، نیکاراگوئه و ونزوئلا از تصمیم مترقی بولیوی

 

**(07.29) نشریه پیشرو شمارۀ 48

 مصر، ترکیه و برازیل: نیولیبرالیزم نه!

 

 **(07.29) حمید محوی

 شاهین نجفی، موسیقی رپ ...

 

 **(07.29) س. رها

 مکث کوتاهی روی نوشتۀ یک « منشویک افغان »

 

**(07.28) نشریه پیشرو شمارۀ 48

 ساکنان تخار قربانی کشمکش های زورمندان و جنگسالاران محلی

 

 **(07.28) برگردان از: ا. م. شیری

 جهان زیر «کلاهک» آژانسهای امنیتی امریکا و بانکها 

 

 **(07.28) ش. حمید

 نبرد شب و روز - 9

 

 **(07.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور مجمر

 

**(07.27) نشریه پیشرو شمارۀ 48 

 « سنودن »، وجدان بیدار

 

**(07.26) پیشرو خپرونه- 48 گنه

 آیا پارلمان د ملت کور دی؟

 

 **(07.26) فرهاد ویاړ

 احمد شاملو، د تعهد او ژمنتیا مبارز شاعر

 

 **(07.26) مهرداد(خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 22

 

**(07.25) آزاد ل.

 سخنی چند با محترم جاوید

 

**(08.25) س. رها

 سردار قلندری؛ از راسیزم هزاره گرائی تا ادعای ناسیونالیزم افغانستانی

 

**(07.25) برگردان از: حمید محوی

 القاعده رهبران شورشی ارتش آزاد سوریه را اعدام می کند

 

**(07.24) صمد زابلی

 سلسله ای از آموختنی های من - 7

 

 **(07.24) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 26

 

 **(07.24) س. رها 

 وقتی یک جهادی بر روی جهادیان دیگر، پنجال می افگند.

 

**(07.23) کبیر توخی

 درنگی برکار وکردار داکترغفورسنا(پولاد) این آهن زنگار گرفته و از لژن استخبارات برخاسته-1

 

 **(07.23) برگردان از: ا. م. شیری

 جهاد گزینشی

 

 **(07.23) فرستنده: ش. حمید 

 ستارۀ خونین - 8

 

**(07.22) موسوی 

 پیوند فعالیت های استخباراتی و تبلیغاتی

 

**(07.21) میرعنایت الله آشفته

 حذف کرسی هموطنان سیک و هندو مذهب افغان!

 

 **(07.21) بهرام رحمانی

 کدام انقلاب - 2

 

 **(07.21) مهرداد (خلیل) شهابی..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 21

 

 **(07.21) فرستنده: ش. حمید

 همزاد زندگی - 7

 

**(07.20) برگردان از:  ا. م. شیری 

 امریکا- اتحادیۀ اروپا: تجارت « آزاد » زیر کلاهک الکترونی

 

**(07.19) سازمان انقلابی افغانستان

 ښکیلا کی جګړی افغانان واښو خوړلو ته اړ ایستلی ...

 

 **(07.19) حامد بهارستانی

 « شورشی»، «رفیق » سید انور سادات مبارکت باشد!!!

 

 **(07.19) بهرام رحمانی

 کدام انقلاب - 1

 

 **(07.19) فرستنده: ش. حمید

 زنده باد آزادی !!! - 6

 

 **(07.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

 

**(07.18) آزاد ل.

 پایان - به ادامه

 

 **(07.18) س. رها

 پوقانه های هالندی از شدت باد و درد می ترکند

 

 **(07.18) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 25

 

**(07.17) محمد قراگوزلو

 کودتا - انقلاب و انتخابات آزاد !

 

 **(07.17) داکتر ظاهر تیموری

 « لعنت بر دیموکراسی امریکائی »

 

 **(07.17) فرستنده: هوادار پورتال

 «ادوارد سنودن» نامزد دریافت صلح نوبل شد

 

**(07.17) فرستنده: ش. حمید

 بزرگمردا!

 

 **(07.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کابل شهر به خون خفته

 

**(07.16) سازمان انقلابی افغانستان

 دولت پوشالی، دستفروشان تهیدست را هم آرام نمی گذارد

 

 **(07.16) س. رها

 آیا فقط امروز قانون نقض شده است؟

 

 **(07.16) داکتر ظاهر تیموری

 « آرزو »

 

**(07.15) ارسال از: کمیتۀ تشکیلات (س. س. ک. ا.)

 در دفاع از مبارزات خیابانی طبقۀ کارگر مصر

 

**(07.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معنی انسانیت

 

**(07.14) میرویس ودان محمودی

 « دیگران را مار می خورد، مار را بقۀ کور»

 

**(07.14) س. رها 

 دولت «اردوغان» و ماهیت دولت

 

**(07.14) داکتر ظاهر تیموری

 «دولت سفاک آخندی»

 

**(07.13) س. رها

 یتیمان به دور کاسۀ داغ شوربای اربابان چرخک می زنند

 

 **(07.13) برگردان از: آوا بیات

 مصر: انقلاب مردمی، نه یک بحران یا کودتا!

 

 **(07.13) داکتر ظاهر تیموری 

 خیزشها، جنبشها و طغیانهای مردم

 

**(07.12) برگردان از: نیما کوشیار 

 چهار روزی که جهانیان را در حیرت فرو برد!

 

 **(07.12) تیمورشاه تیموری

 استقلال

 

**(07.11) کبیر توخی

 عوامل نفوذی خاد در میان جنبش چپ انقلابی از جمله صادق ظفر(«پولادگر») را بیشتر بشناسیم - 2

 

 **(07.11) س. رها

 سخنی در بارۀ عدالت

 

 **(07.11) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 20

 

 **(07.11) فرستنده: ش. حمید

 فصل پنجم - 3

 

 **(07.11) تیمورشاه تیموری

 بهار و طبیعت

 

 **(07.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

 **(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

**(07.10) س. رها

 مرگ بر «گراچی وان» و زنده باد «دالر»!

 

 **(07.10) میرویس ودان محمودی

 اعتراف زبونانۀ صادق ظفز به هویت مبارزاتی این قلم

 

 **(07.10) حزب کار ایران - توفان

 راهزنی هوائی، عبور از مرز بی شرمی و نقض مقررات جهانی

 

 **(07.10) شباهنگ راد

 جامعۀ مصر به کدام سمت می رود ؟

 

 **(07.10) داکتر ظاهر تیموری 

 طغیان می پرستم

 

**(07.09) س. رها

 « آخ جون » ! چه خوب شد که انفجار کرد

 

 **(07.09) اشرف دهقانی

انقلاب مصر، نتایج و چشم انداز ها!

 

 **(07.09) برگردان از: ا. م. شیری 

 درسهای لیبیا و جهاد خاور میانه

 

**(07.08) برگردان از: مازیار بویری

 به فرزندان مان آزادی، شجاعت و کرامت بیاموزیم!

 

 **(07.08) فرستنده: ش. حمید 

 زاد روز فاجعه - 2

 

**(07.07) احمد قندهاری

 نباید جنایات باندیستهای خلق و پرچم را فراموش کرد - 2

 

 **(07.07) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی .. 

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 19

 

**(07.06) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 د افغانستان جګړه، د لوټمارانو په ګټه او د زیارکښانو په ضد جګړه ده

 

 **(07.06) س. رها

   Zadong  و «کاندوم» های «پیرم قل»

 

 **(07.06) برگردان از: ا. م. شیری

 چگونه انگلو ساکسونها از المانها جاسوسی می کنند

 

 **(07.06) حزب کار ایران - توفان

 انقلاب در مصر، علی رغم کودتای نظامی تداوم دارد

 

 **(07.06) فرستنده: ش. حمید

 به یاد میهن

 

 **(07.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(07.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(07.05) کبیر توخی

 عوامل نفوذی خاد در میان جنبش چپ  انقلابی از جمله «صادق ظفر» («پولادگر») را بیشتر بشناسیم - 1

 

 **(07.05) س. رها

 «مائویزم» به بازی گرفته شده است تا «اندیشۀ مائو نسه دون» مورد حمله قرار گیرد.

 

 **(07.05) حزب کار ایران - توفان

 بنگله دیش بهشت سرمایه داران و جهنم فقراء

 

 **(07.05) فرستنده: هوادار پورتال

 نامۀ «سنودن» به رئیس جمهور «اکوادور»

 

 **(07.04) س. رها

 تپ و تلاش بقه تا رسیدن به لب جوی است

 

 **(07.04) میرویس ودان محمودی

 نقد رفیق «س. رها » و یا لگدی محکم بر پوز، چنه و جمجمۀ خادیست های «مائویست»

 

 **(07.04) فرستنده: دماوند - نویسنده: فریبرز سنجری 

 القاعده به نمایندگی از امریکا در سوریه می جنگد!

 

**(07.03) آزاد ل.

 به ادامه

 

 **(07.03) محمد قرا گوزلو

 انقلاب نیمه تمام

 

 **(07.03) س. رها

 مکث کوتاهی روی یک «الدنگ» نامه ای از بی سوادان بی خبر از همه چیز

 

 **(07.03) برگردان از: ا. م. شیری 

 « مقابله با شیطان» غرب در سوریه

 

**(07.02) س. رها

 نقد کوتاهی بر « زندگی در"خارجه" و مبارزۀ طبقاتی» آهای فراری های پوده! تحلیل رمل تان خراب شده است.

 

 **(07.02) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبران جنبش مقاومت افغانستان - 24

 

 **(07.02) برگردان از: حمید بهشتی

 ادوارد سنودن: ترسی ندارم

 

**(07.01) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زحمتکشان فقط با بازوی خودشان می توانند از هر نوع ستم رهائی پیدا کنند.

 

 **(07.01) برگردان از: مهرداد (خلیل ) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 18

 

 **(07.01) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت افغانستان - 23

 

 **(07.01) شباهنگ راد

 چه کسانی در جنگ سوریه ذی نفع اند؟

 

 **(07.01) فرستنده: ش. حمید

 فریاد آزادی - 66

 

 **(07.01) تیمورشاه تیموری

 این سلحشوران چه میخواهند از جان وطن ؟

 

 **(07.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 عمو سام

 

 **(07.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(06.30) س. رها

 حزب «گلم جم» و نبرد بر سر چوکی و مقام

 

**(06.29) احمد قندهاری

 نباید جنایات باندیستهای خلق و پرچم را فراموش کرد

 

 **(06.29) تیمورشاه تیموری

 جواب نامۀ دوست

 

 **(06.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(06.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(06.28) آزاد ل.

 عنوان ندارد

 

 **(06.28) فرستنده: ش. حمید 

 قهر جوانان - 63

 

**(06.27) د افغانستان د زیار کښانو تولنیز انجمن

 برازیلي زیارکښان د سرمایه دارانو په ضد راپاڅیدلي، مونږ هم کولای شوو!

 

 **(06.27) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 17

 

 **(06.27) واکمن

 شکیب نا "امید"

 

**(06.26) برگردان از: دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شبکۀ ترصد تمپورا - استراق مکالمات تلفونی و اننترنیتی جهان 

 

 **(06.26) برگردان از: حمید محوی

 ایران تخریب ضروری - 16 - آخر

 

 **(06.26) حمید بهشتی

 تنها رهبر مسؤول نیست

 

 **(06.26) فرستنده: ش. حمید

 خورشید فردا - 61

 

**(06.25) س. رها

 دشمن کیست ؟

 

 **(06.25) برگردان از : حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 15

 

 **(06.25) فرستنده: ش. حمید 

 ریگهای مرده - 60

 

**(06.24) خالق داد پغمانی - مونشن

 رفع یک سوءتفاهم و پاسخ به یک پرسش

 

 **(06.24) س. رها

 «صدر» خواندن رفیق یاری ازجانب مزدوران خلق و پرچم از کجا آب می خورد؟

 **(06.24) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 14

 

 **(06.24) برگردان از : س. بهرنگ

 تحلیل حزب سوسیایست زحمتکشان ترکیه در بارۀ تحولات اخیر ترکیه. 

 

**(06.23) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 یورش سیاسی طالبان، ذلت کرزی و شکست امریکا در افغانستان

 

 **(06.23) س. رها

 خنازیریان خادی: از مزدوری سوسیال امپریالیزم تا کون لوچ کردن پیش باداران هالندی شان

 

 **(06.23) برگردان از: حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 13 

 

 **(06.23) برگردان از: حمید بهشتی

 مبارزۀ مردم اندونزیا علیه صنایع تولید مواد خام

 

 **(06.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 هجوم مگس

 

 **(06.23) فرستنده: ش. حمید

 پرواز اندیشه - 58

 

 **(06.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طمطراق

 

**(06.22) داکتر ظاهر تیموری 

 «ای وای بر تو »

 

**(06.21) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 افغانستان نا امن ترین کشور جهان؛ نا امن برای زحمتکشان و امن برای غارتگران!

 

 **(06.21) میرویس ودان محمودی

 عرض سپاس خدمت رفیق توخی با زدن لگد بر اجساد گندیدۀ خادیست ها

 

 **(06.21) س. رها

 غلام بچه های ناقص الخلقۀ پرچمی در صدد بدنامی جنبش انقلابی کشور اند.

 

 **(06.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 تیغ بران

 

 **(06.21) تیمورشاه تیموری

 پیر مرد

 

 **(06.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

**(06.20) جاوید 

 مکثی کوتاه بر پرسش و پیشنهاد گرامی « آزاد ل. »

 

**(06.19) موسوی

 زانو زدن اوباما و امیر قطر در پای ملا عمر

 

 **(06.19) کبیر توخی

 روایتی از زندگی مبارزاتی رفیق میرویس ودان محمودی - 2

 

 **(06.19) برگردان از: حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 12

 

 **(06.19) فرستنده: ش. حمید 

 د بزگر د بچی غږ ----

 

**(06.18) موسوی

 باز هم «روحانی» - «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» - 1

 

 **(06.18) داکتر ظاهر تیموری 

 شکار در شب

 

**(06.17) خالق داد پغمانی - مونشن

 به پاسخ پرسش و پیشنهاد استاد «آزاد ل.»

 

 **(06.17) میرویس ودان محمودی

 استاد گرانمایه و شخصیت انقلابی، شعله ئی گرانقدر، انقلابی و مبارزه نستوه آزاد ل.!

 

 **(06.17) میرویس ودان محمودی

 «انجنیر» صادق ظفر زنازادۀ آنجا فروخته! 

 

**(06.16) کبیر توخی

 روایتی از زندگی مبارزاتی رفیق میرویس ودان محمودی - 1

 

 **(06.16) اشرف دهقانی

 نگاهی به آنچه در ترکیه می گذرد

 

**(06.16) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 11

 

 **(06.16) مرکز فرهنگی افغانها - برلین 

 علیه استفاده از طیارات بدون سر نشین

 

**(06.15) آزاد ل.

 پرسش و پیشنهاد

 

 **(06.15) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 10

 

 **(06.15) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 هغوې د ولس څپانده سیل ودرولی نشي

 

 **(06.15) فرستنده: ش. حمید

 باچتری از سخاوت باران - 25

 

  **(06.15) داکتر ظاهر تیموری

 ننگ عظیم

 

**(06.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گلشن روی زمین

 

**(06.14) سید هاشم سدید

 احقاق حقوق زن بدون نقد آموزه های زن ستیز دینی ممکن نیست!

 

 **(06.14) برگردان از: حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 9

 

 **(06.14) حزب کار ترکیه

 پیرامون تحول حوادث عادی در نرکیه

 

 **(06.14) فرستنده: ش. حمید 

 فریب - 24

 

**(06.13) کبیر توخی

 درنگی بر، بر ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسند - 7

 

 **(06.13) بهرام رحمانی

 پیکار مردم معترض ترکیه علیه دولت این کشور، همچنان ادامه دارد

 

 **(06.13) فرستنده: سایت پروسه 

 در ترکیه تمامی معادلات به هم خورد

 

 **(06.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

 

 **(06.13) فرستنده: ش. حمید

 در جست و جوب بهار - 23

 

**(06.12) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 « یک "بلی" و صد آسان »

 

 **(06.12) برگردان از: حمید محوی 

 ایران، تخریب ضروری - 8

 

 **(06.12) فرستنده: مهسا

 به زنان مبارز ترکیه: رزم شما رزم ماست

 

 **(06.12) فرستنده: ش. حمید

 مرثیه - 22

 

 **(06.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(06.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(06.11) فرستنده: سایت پروسه

 بهار به ترکیه آمد!

 

 **(06.11) فرستنده: بابک آزاد

 پیروز باد رزم دلاورانۀ کارگری سراسر جهان!

 

 **(06.11) فرستنده: ش. حمید 

 غرور قامت کوه

 

**(06.10) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 7

 

 **(06.10) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 در حمایت از مبارزۀ طبقۀ کارگر، جوانان و مردم آزادیخواه ترکیه

 

 **(06.10) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 اعلامیۀ پایانی کنفرانس ششم سازمان س. ک. ا.

 

 **(06.10) فرستنده: ش. حمید

 دلتنگم - 20

 

 **(06.10) پیمان فاظلی

 برای ترکیه

 

 **(06.10) تیمورشاه تیموری

 رنج خمار

 

**(06.09) کبیر توخی

 درنگی بر؛ ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسند - 6

 

 **(06.09) انجنیر سید عبدالقادر

 د اشغال تر سیوری لاندی د امنیتی تړون امضاء کو

 

 **(06.09) فرستنده: ش. حمید

 تو و من - 19

 

 **(06.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(06.08) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» قسمت آخر 

 

 **(06.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 خون مردم امریکا با خون زحمتکشان افغانستان، هیچ تفاوت ندارد

 

 **(06.08) فرستنده: ش. حمید

 مویه - 18

 

**(06.07) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کمپنی های خارجی و بهره کشی ظالمانه از کارگران افغان

 

 **(06.07) ارسالی : سایت نبرد 

 د «نبرد» وب پانه د خپلواکی، آزادی او برابری فریاد

 

 **(06.07) حزب کارایران (توفان)

 زنده باد همبستگی بین المللی با مبارزات مردم ترکیه!

 

 **(06.07) فرستنده: بابک آزاد

 فرخوان به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی، علیه خیمه شب بازی انتصابات

 

 **(06.07) ش. حمید

 درد - 17

 

**(06.06) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت « مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 16

 

 **(06.06) کبیرتوخی

 درنگی بر، ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسند - 5

 

 **(06.06) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 6

 

 **(06.06) ش. حمید

 فصل گریستن - 16

 

 **(06.06) تیمورشاه تیموری

 فتنۀ مردمان

 

 **(06.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(06.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

**(06.05) آتش

 «مائویست» های پوده

 

 **(06.05) فرستنده بابک آزاد

 در بارۀ خیزش مردمی اخیر در ترکیه!

 

 **(06.05) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 16

 

 **(06.05) فرستنده: ش. حمید

 هـــدیـــه - 15

 

**(06.04) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 5

 

 **(06.04) بهرام رحمانی

 موج اعتراضات به حق و عادلانۀ مردم آزادۀ ترکیه علیه دولت، در حال گسترش است.

 

 **(06.04) فرستنده: ش. حمید 

 ای آبها - 14

 

**(06.03) کبیر توخی

 درنگی بر؛ ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسند - 4

 

 **(06.02) سازمان انقلابی افغانستان 

 دون کیشوت ها «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 15

 

**(06.02) د. ط. ق.

 گرامی باد روان پاک مینای قهرمان !

 

 **(06.02) برگردان از: حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 4

 

 **(06.02) فرستنده: ش. حمید

 کابل - 13

 

 **(06.02) داکتر ظاهر تیموری 

 رهروان راه مردم

 

**(06.01) کبیر توخی

 درنگی بر؛  ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسند - 3 

 

 **(06.01) میرویس ودان محمودی

 باز هم سند دیگری از جاسوسی « صادق، پولاد و عمدتاً مائویست ها»

 

 **(06.01) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی - 22

 

**(05.31) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 54

 

 **(05.31) شاهد روشنگر - کابل- افغانستان 

 میراث خواران شعلۀ جاوید !!؟؟

 

 **(05.31) برگردان از : حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 3

 

 **(05.31) سازمان زنان 8 مارچ (ایران و افغانستان)

 آذر درخشان! یک سالی که تو نبودی

 

 **(05.31) فرستنده: ش. حمید

 آرزو - 11

 

 **(05.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

**(05.30) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 14

 

 **(05.30) رحیمه توخی 

 به رفقای سازمان انقلابی افغانستان

 

**(05.30) میرویس ودان محمودی

 تبانی داکتر « غف » با «زریاب» و «پرتونادری» جواسیس کارکشتۀ روس و ایران

 

 **(05.30) فرستنده: ش. حمید

 زندگی - 10

 

 **(05.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یادگاری از یما

 

**(05.29) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 13

 

 **(05.29) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 21

 

 **(05.29) برگردان از: حمید محوی

 ایران، تخریب ضروری - 2

 

 **(05.29) فرستنده: ش. حمید

 الا ای عشق - 9

 

**(05.28) کبیر توخی

 درنگی بر ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسندشکرالله کهگدای - 2

 

 **(05.28) برگردان از: حمید محوی

 ایران ، تخریب ضروری - 1

 

 **(05.28) فرستنده: ش. حمید 

 سفر - 8

 

**(05.27) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 12

 

 **(05.27) بهرام رحمانی

 دولت و پولیس سویدن مسؤول اصلی اعتراضات جوانان حاشیه نشین اند!

 

 **(05.27) فرستنده: ش. حمید

 پاسخ - 7

 

 **(05.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نیکان و هم نیاکان

 

**(05.26) حامد بهارستانی

 «مائویست های » پوده دیوانه شده اند، «پولاد» ایشان را زنجیر کن!

 

 **(05.26) میرویس ودان محمودی  

 مباهات و رجز خوانی به سبک «مائویستی؟؟!!»

 

 **(05.26) فرستنده: ش. حمید

 سپاس بر آزادی - 6

 

 **(05.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 منجم گفت که :

 

**(05.25) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های « مائویست »، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 11

 

 **(05.25) کبیر توخی

 درنگی بر ژورنالیزم زرد جنایت سالار پسند شکر الله کهگدای - 1

 

 **(05.25) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی  و ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 15

 

 **(05.25) برگردان از: حمید محوی

 قدرت های اروپائی القاعده را با خرید نفت غارت شده از سوریه تأمین مالی می کنند

 

**(05.24) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 10

 

 **(05.24) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 20

 

 **(05.24) برگردان از: حمید محوی

 تاریخ پیدایش شورای صلح جهانی

 

 **(05.24) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحده در جنگ چریکی و سری در سوریه شکست خورد

 

 **(05.24) برگردان از: حمید محوی

 شورای جهانی صلح مداخلۀ فرانسه در مالی را محکوم کرد!

 

 **(05.24) برگردان از: احمد مزارعی

 سقوط شهر «قصیر» به دست ارتش ملی سوریه، ....

 

 **(05.24) فرستنده: ش. حمید

 نــفــریـن - 5

 

**(05.23) انجنیر سید عبدالقادر

 د اشغال تر سیوری لاندی د امنیتی تړون امضاء کول

 

 **(05.23) فرستنده: ش. حمید

 رهرو نستوه - 4

 

**(05.22) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» ـ 9

 

**(05.22) فرستنده: ش. حمید

 سوگنامه- 3

 

**(05.21) برگردان: مهر داد (خلیل) شهابی و ....

 اعترافات جنایتکار اقتصادی ـ 14

 

**(05.21) کبیر توخی

 رفقا !ـ عقاب رزم مقدس تان

 

**(05.21) داکتر محمد ظاهر تیموری

 طیارات بی پیلوت

 

**(05.21) فرستنده: ش. حمید

 نقش گامها - 2

 

**(05.20) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات « مائویستی» - 8

 

 **(05.19) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات « مائویستی» - 7

 

 **(05.19) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 13

 

 **(05.19) فرستنده: هوادار پورتال

 دهکدۀ جهانی، دورۀ دیکتاتوری مطلق سرمایه داری

 

**(05.18) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» ـ 6  

 

**(05.18) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان ـ 19

 

**(05.18) فرستنده: کمیتۀ جوانان بلژیک

 اطلاعیۀ شمارۀ یک دعوت به کارزار سه روزۀ «ضد انتخاب جمهوری اسلامی» 12 و 13 و 14 ماه جون 2013 ـ کارزار مرکزی در بروکسل

 

**(05.18) داکتر محمد ظاهر تیموری

 پیمان شرف

 

**(05.17) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و .....

 اعترفات جنایتکار اقتصادی ـ 12

 

**(05.16) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» ـ 5

 

**(05.16) آزاد ل.

 هنوز هم ادامه دارد

 

**(05.16) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی ـ 11

 

**(05.15) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» ـ 4

 

**(05.15) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبران مقاومت ملی افغانستان ـ 18 

 

**(05.14) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 عکس العمل به مضمون: دو اعجوبۀ میهن فروش، احمد شاه مسعود و حامد کرزی

 

 **(05.14) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های « مائویست »، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 3

 

 **(05.14) برگردان از: مهرداد ( خلیل) شهابی و .. 

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 10

 

**(05.13) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ویرانگران کابل، برگشت نواز شریف مبارکتان باد!!

 

 **(05.13) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های «مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی» - 2

 

 **(05.13) محمد قراگوزلو 

 هیستری شوروی ستیزی

 

**(05.12) سازمان انقلابی افغانستان

 دون کیشوت های « مائویست»، بیماران روانی با لاطائلات «مائویستی»- 1

 

 **(05.12) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 17 

 

 **(05.12) برگردان از: حمید محوی

 دموکراسی؟ تنها برای « قوم اربابان »

 

 **(05.12) فرستنده: ش. حمید

 بهاریه - 51

 

 **(05.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نیکان و هم نیاکان

 

**(05.11) فرستنده: ش. حمید

 محشر سرخ - 50

 

 **(05.11) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

**(05.10) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی ـ 9

 

**(05.10) فرستنده: ش. حمید

 فریاد آزادی ـ 49

 

**(05.09) میرویس ودان محمودی 

 یک تصحیح ضروری

 

**(05.09) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان -16 

 

 **(05.09) حزب کار ایران (توفان)

 شصتمین سالگرد در گذشت رفیق ستالین و بروزرویزیونیسم خروشفی

 

 **(05.09) داکتر ظاهر تیموری

 خــفــاشــان

 

**(05.08) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 دو اعجوبۀ میهن فروش! احمد شاه مسعود - حامد کرزی

 

 **(05.08) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 8

 

**(05.07) حزب کار ایران (توفان)

 اعلامیۀ حزب کار ایران(توفان) در محکومیت تجاوز بیشرمانۀ صهیونیستها به سوریه

 

 **(05.07) بهرام رحمانی

 نگاهی به مارش روز جهانی کارگر در جهان ..

 

 **(05.07) فرستنده: ش. حمید 

 سراب - 47

 

**(05.06) سازمان انقلابی افغانستان

 د پاکستان ضد شعار باید د امریکایی یرغلگرانو ضد شعار سره یو ځای فریاد شی!

 

 **(05.06) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی .. 

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 7

 

**(05.05) میرویس ودان محمودی

 اطلاعیۀ شماره - 3

 

 **(05.05) برگردان از: م. ا. شیری 

 زودپز امریکائی

 

**(05.04) کبیر توخی

 سخنی کوتاه با تمام رزمندگان راستین طیف چپ انقلابی

 

 **(05.04) برگردان از: حمید محوی

 واشنگتن سوریه را تهدید به اشغال کرد

 

 **(05.04) پیکارجو

 دوستان و رفقای ارجند درود بر شما!

 

 **(05.04) عزت آهنگر نیزک 

 به تو ای کارگر

 

**(05.03) میرویس ودان محمودی

 اطلاعیۀ شماره - 2

 

 **(05.03) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 6

 

 **(05.03) شباهنگ راد

 جنایتی دیگر در بنگله دیش 

 

**(05.02) کبیر توخی

 تأملی بر کتاب « در جدال با خاموشی ...» - 6

 

 **(05.02) سید هاشم سدید

 حقایقی که شاید قصدا ًنادیده گرفته می شوند !

 

 **(05.02) برگردان از: حمید محوی

 تمدید مأموریت نظامی المان در افغانستان

 

**(05.02) برگردان از: م. ا. شیری

 جنگهای امریکا و دستکاری شعور

 

 **(05.02) کمیتۀ جوانان بلژیک

 اول ماه می روز طبقۀ کارگر و سمبول مبارزۀ این طبقه

 

 **(05.02) رحیمه توخی 

 ای کــارگــر

 

**(05.01) سازمان انقلابی افغانستان 

 روز جهانی کارگر را با پیکار کمونیستی علیه استعمار و استثمار هار سرمایه داری گرامی بداریم!

 

 **(05.01) دافغانستان د زیارکۺانو تولنیز انجمن

 د می لومړی ورځ، د کارگرانو د مبارزی او د پیوستون ورځ

 

**(05.01) فرستنده: کبیر توخی

 « اوژان پواتیه » سرایندۀ سرود انترناسیونال

 

 **(05.01) محمد قراگوزلو

 نئولیبرالیسم علیه اردوی کار

 

 **(05.01) سازمان سوسیالیست های کارگرای افغانستان

 زنده باد اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران

 

 **(05.01) فرستنده : بابک آزاد

 گرامی باد اول ماه می، روز جهانی کارگر!

 

 **(05.01) حزب کار ایران ( توفان)

 بیانیۀ حزب کار ایران(توفان) به مناسبت روز جهانی کارگر

 

 **(05.01) بهرام رحمانی

 اول ماه می، تأثیر بحران اقتصادی و تحریم ها بر زیست و زندگی کارگران ایران!

 

 **(05.01) فرستنده: ش. حمید - سراینده: زنده یاد سیدال سخندان

 کارگر ته

 

 **(05.01) ناتور رحمانی

 شرم تان باد !!

 

 **(05.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(05.01) داکتر ظاهر تیموری

 کارگر

 

 

 

**(04.30) کبیر توخی

 تأملی برکتاب « در جدال با خاموشی ...» 5

 

 **(04.30) برگردان از: مهرداد (خلیل) شهابی و ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 5

 

 **(04.30) فرستنده: ش. حمید

 شفق - 43

 

 **(04.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(04.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 همسایگان دشمن

 

**(04.29) نشریه پیشرو شمارۀ 47

 « نړیواله تولنه » د فساد زیږونکی

 

 **(04.29) فرستنده: ش. حمید

 نکتۀ سنج - 42

 

 **(04.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وارث اورنگ

 

**(04.28) سید هاشم سدید

 اگر از آزادی و استقلال حرف بزنیم، معنی اشغال هم روشن می شود

 

 **(04.28) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی ...4

 

 **(04.28) شباهنگ راد 

 کارگران و کودکان در اول ماه می !

 

 **(04.28) رحیمه توخی

 پیام به تجاوزگران

 

 **(04.28) ناتور رحمانی

 گمگشته ها؟!

 

 **(04.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

**(04.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 قاتلان هفت و هشت ثور، غافل از خشم خلق ...

 

 **(04.27) ناتور رحمانی

 سالها در افغانستان باران نخواهد بارید، و بهار یک خیال خواهد بود، تا بهار آزادی؟!!

 

 **(04.27) فرستنده: احمد مزارعی

 ارتش سوریه در انتظار چه بود تا جنگ را به پایان ببرد؟

 

  **(04.27) ناهید غزل

 اوقیانوس خون

 

**(04.27) فرستنده: سازمان انقلابی افغانستان

 جنایتکاران هفت و هشت ثوری و طالبی با اشغالگران روسی و امریکائی ..

 

 **(04.27) نشریه پیشرو شمارۀ 47

 کــفـــتار

 

 **(04.27) رحیمه توخی

 چو آرش، کمان گیر شو ....!

 

 **(04.27) عزت آهنگر نیزک

 ماه اسارت

 

 **(04.27) فرستنده: ش. حمید

 زاد روز فاجعه

 

 **(04.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 هشتم ثور منحوستر از هفتم ثور !!!

 

 **(04.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357 تا اسارت طالبان

 

**(04.26) نشریه پیشرو شمارۀ 47

 نه « هفت » را می بخشیم، نه «هشت» را!

 

 **(04.26) کبیر توخی

 تأملی بر کتاب « در جدال خاموشی ...» - 4

 

 **(04.26) میرویس ودان محمودی

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان -15

 

  **(04.26) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی  و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 3

 

 **(04.26) فرستنده: ش. حمید

 حماسۀ سرخ - 40

 

**(04.25) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فساد و استفاده جوئی ولسوال رستاق، مردم زحمتکش آن را به خشم آورد. 

 

 **(04.25) میرویس ودان محمودی

فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان -14

 

 **(04.25) برگردان از: احمد مزارعی

 امریکای مأیوس.... و تهدیدات سترون

 

 **(04.25) ناهید عزل

 جرم انسان بودن

 

 **(04.25) فرستنده: ش. حمید

 آرزو ها - 39

 

 **(04.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار ما

 

**(04.24) کبیر توخی

 تأملی بر کتاب « درجدال با خاموشی ...» 3

 

 **(04.24) برگردان از: مهرداد [خلیل ] شهابی و ...

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 2

 

 **(04.24) فرستنده: ش. حمید 

 قطرۀ اشک - 38

 

**(04.23) نشریۀ پیشرو شمارۀ 47

 قاتل کیست، کوریای شمالی یا امریکا ؟

 

 **(04.23) میرویس ودان محمودی

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان -13

 

 **(04.23) عزت آهنگر نیزک

 دوبیتی های ثوری - 2

 

**(04.22) نشریۀ پیشرو شمارۀ 47

 کشوری با ثروت های هنگفت طبیعی، اما فقیر

 

 **(04.22) کبیر توخی

 درود های بی پایان به رهپویان سرافراز راه لنین

 

 **(04.22) برگردان از: مهرداد(خلیل) شهابی و ..

 اعترافات جنایتکار اقتصادی - 1

 

 **(04.22) عزت آهنگر نیزک 

 دوبیتی های ثوری - 1

 

**(04.21) کبیر توخی

 تأملی بر کتاب « درجدال با خاموشی ...» 2

 

 **(04.21) میرویس ودان محمودی 

فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان -12

 

 **(04.21) م. ا. شیری

 زاد روز لنین، روز شرمندگی ما

 

 **(04.21) عزت آهنگر نیزک

 فرار از مادر میهن

 

**(04.20) آزاد ل.

 چرا خرابیم !!؟؟ - 2

 

 **(04.20) داکتر عثمان تره کی

 گوسفندان استخباراتی و حملات انتحاری

 

 **(04.20) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان -11

 

 **(04.20) برگردان از:  ا. م. شیری

 کودتای نظامی در امریکا

 

**(04.19) کبیر توخی

 تأملی بر کتاب « در جدال با خاموشی... » 1

 

 **(04.19) فرستنده: حمید محوی  

 « اعترافات جنایتکار اقتصادی »

 

**(04.18) میرویس ودان محمودی

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان!10

 

 **(04.18) داکتر ظاهر تیموری

 راهبان و صاحبان ثروت !!!

 

 **(04.18) تیمورشاه تیموری

 پیر مرد

 

 **(04.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(04.17) برگردان از: حمید محوی - و یادداشت پورتال 

 از افغانستان تا سوریه،  حقوق زنان بهانه ای برای تبلیغات جنگی «سی. آی. ای.»

 

**(04.15) آزاد ل.

 چرا خرابیم ؟؟ - 1

 

 **(04.15) داکتر ظاهر تیموری 

 مظالم امپریالیسم جهانی

 

**(04.14) سازمان انقلابی افغانستان

 لگد مالی قارۀ سیاه با چکمه های خونین امپریالیست ها - 5

 

 **(04.14) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 9

 

 **(04.14) سوما کاویانی

 برخیزید دیگر زمان خواب نیست !

 

**(04.13) سازمان انقلابی افغانستان

 لگد مالی قارۀ سیاه با چکمه های خونین امپریالیست ها - 4

 

 **(04.13) برگردان از : حمید محوی

 چهرۀ خشونتبار استعمار نوین در افغانستان

 

 **(04.13) فرستنده: نذیر (دلسوز)

 قابل توجه آقای «میرویس ودان محمودی»

 

 **(04.13) فرستنده: بابک آزاد

 میلیتاریسم، جزء جدائی ناپذیر امپریالیسم!

 

 **(04.13) کبیر توخی

 « چیز » ( به سلامتی )

 

 **(04.13) سوما کاویانی 

 شب ستیزان

 

**(04.12) سازمان انقلابی افغانستان

 لگد مالی قارۀ سیاه با چکمه های خونین امپریالیست ها - 3

 

 **(04.12) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 8

 

 **(04.12) داکتر ظاهر تیموری

 زندگی آزادگی

 

**(04.11) انجنیر سید عبدالقادر 

 د اشغال تر بیرغ لاندی د افغان ملی شتمنیو برخه لیک

 

**(04.10) سازمان انقلابی افغانستان

 لگد مالی قارۀ سیاه با چکمه های خونین امپریالیست ها - 2

 

 **(04.10) آزاد ل.- و یادداشت پورتال

 این چه نوع پورتالی است ؟

 

 **(04.10) هوادار پورتال

 تظاهرات 22 الی 26 اپریل در شهر دالاس در اعتراض به افتتاح کتابخانۀ بوش

 

 **(04.10) داکتر ظاهر تیموری 

 تعرض و اشغال

 

**(04.09) سازمان انقلابی افغانستان

 لگد مالی قارۀ سیاه با چکمه های خونین امپریالیست ها - 1

 

 **(04.09) احمد شاه وردک

 عیار سیاست کوی !

 

  **(04.09) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 7

 

**(04.09) رحیمه توخی

 یانکی ها نگیرند عبرت ...

 

 **(04.09) فرستنده: ش. حمید

 مگر روزی ز ابر تیره، بارانی نمی بارد؟؟؟ - 29

 

**(04.08) آزاد ل.

 چرا تهمت !؟

 

 **(04.08) برگردان از: احمد مزارعی

 جهانیان باید برای نجات سوریه، علیه جنگ امریکا، عربستان و اسرائیل متحد شوند.

 

**(04.06) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 6

 

 **(04.06) ناتور رحمانی

 « نه شوخی ، نه اپریل پول »

 

 **(04.06) فرستنده: ش. حمید  

 قیامت - 28

 

**(04.05) واکمن و یادداشت پورتال

 حسین خاین و بار "رسالت" وی

 

 **(04.05) آزاد ل.

 مغز های ضعیف و اندیشه های ناسالم

 

 **(04.05) برگردان از: حمید محوی

 سرباز قدیمی ارتش امریکا در بزنگاه مرگ

 

 **(04.05) فرستنده: ش. حمید

 وجدان بیدار - 27

 

 **(04.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای غربت

 

 **(04.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غلام کودن

 

**(04.04) برگردان از: حمید محوی

 سقوط وخیم دیپلماسی فرانسه

 

 **(04.04) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: مسابقه برای طلای سیاه

 

 **(04.04) ناتور رحمانی

 حکایت ...

 

 **(04.04) فرستنده: ش. حمید

 لاله های روشن  - 26

 

 **(04.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 تیغ بران

 

  **(04.04) داکتر ظاهر تیموری

 تیغ مردم

 

**(04.04) آزادگار

 جنگ زرگری

 

 **(04.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ظــالـــم

 

**(04.03) برگردان از: ا. م. شیری

 جنگ اقتصادی: بهترین دفاع، حمله است -2

 

 **(04.03) فرستنده: ش. حمید 

 سخن عشق - 25

 

**(04.02) ژباړه او لنډون: ولی

 امپریالیستی مالی کمکونه، په غورځنګونو کی د نفوذ اوزار

 

 **(04.02) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 5

 

**(04.02) میرعنایت الله آشفته

 نقش و رسالت مبارزان ملی گرا

 

 **(04.02) حزب کار ایران - توفان

 کلوخ انداز را پاداش سنگ است

 

**(04.01) ناتور رحمانی 

 هرگز، هیچ وقت

 

**(03.31) میرویس ودان محمودی

 هوشدار جدی به نسل جوان و برومند افغان و اعضای جنبش چپ انقلابی افغانستان!

 

 **(03.31) برگردان از: حمید محوی

 ایران از این پس دشمن سومی نیز دارد : فرانسه

 

 **(03.31) برگردان از: ا. م. شیری 

 جنگ اقتصادی - بهترین دفاع، حمله است - 1

 

**(03.30) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 4

 

**(03.29) فرستنده: ش. حمید

 پیوند 23

 

 **(03.29) عزت آهنگر نیزک 

 ز کی یاد کنم ؟

 

**(03.29) برگردان از: حمید محوی

 در اسرائیل، اوباما در حالی که جنگ را تدارک می بینند از «صلح» حرف زده است

 

 **(03.29) برگردان از: حمید محموی 

 پل هوائی «سی. آی. ای. » برای مسلح کردن « شورشیان »

 

**(03.28) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 53

 

 **(03.28) برگردان از: حمید محوی

 تروریست های القاعده با پشتیبانی ایالات متحده و ناتو علیه مردم سوریه سلاح های کیمیائی به کار می برند

 

 **(03.28) برگردان از: حمید محوی

 دستانتان از سوریه کوتاه !

 

 **(03.28) رحیمه توخی

 بهار می رسد

 

 **(03.28) داکتر ظاهر تیموری

 بهاریه

 

 **(03.28) ن. ناسور 

 بهار سرد

 

**(03.27) برگردان از: حمید محوی

 لیبیا: شورشیان بودند که بمباران می کردند نه قذافی

 

 **(03.27) ناتور رحمانی

 باشـــد که ....

 

 **(03.27) فرستنده: ش. حمید 

 آرزو ها - 22

 

**(03.26) برگردان از: حمید محوی

 بازگشت مبارزۀ طبقاتی

 

 **(03.26) عبدالله باوی

 امپریالیسم و بازی با حق تعیین سرنوشت خلقها!

 

**(03.26) برگردان از : آرش عزیزی 

 تونس، پیش به سوی انقلاب دوم ؟

 

**(03.25) برگردان از: حمید محوی

 هوگو چاوز: دوست مردم ایالات متحده، دشمن برتری جوئی و بی عدالتی واشینگتن

 

 **(03.25) فرستنده: ش. حمید 

 ابر و کوه - 21

 

**(03.23) د افغانستان د زیار کښانو تولنیز انجمن

 د دهقانانو ورځ، هغه ورځ ده چې ټول زیارکښان په آرامۍ او برابرۍ کې ژوند وکړي

 

**(03.23) بهرام رحمانی

 مذاکرۀ تکتیکی دولت ترکیه با اوجالان و آتش بس یکطرفه توسط وی!

 

 **(03.23) برگردان از:  ا. م. شیری

 مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها - 2

 

 **(03.23) روناهی شورشگر

 «صلح» یا «تسلیم»: بین دولت ترکیه و پ. ک. ک. چه می گذرد؟

 

 **(03.23) فرستنده: ش. حمید 

 نوای مرغ طوفان - 20

 

**(03.22) آزاد ل.

 نوکر زبانباز !!؟؟

 

 **(03.22) برگردان از: حمید محوی

 رهبران اروپائی و تقویت شوینیسم علیه مهاجران

 

 **(03.22) کبیر توخی

 فریاد کن با ساز

 

**(03.21) آزاد ل.

 یک سال دیگر هم گذشت، به چه کسی باید تبریک گفت؟؟

 

**(03.21) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان! 3

 

**(03.21) برگردان از: حمید محوی 

 سازمان اطلاعات مرکزی امریکا(سی. آی. ای) حضور خود را در عراق افزایش می دهد.

 

 **(03.21) کبیر توخی

 محمولۀ زهرناک

 

**(03.20) ناتور رحمانی 

 به من بگوئید!

 

 **(03.20) عزت آهنگر نیزک

 بخروش !!!

 

 **(03.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار ما

 

**(03.19) میرعنایت الله آشفته

 از چه باید کرد گذشت، بهتر بگوئیم چه می شود؟

 

 **(03.19) برگردان از: ا. م. شیری

 مافیای جهانی مواد مخدر و بانکها. مدخلی بر موضوع - 1

 

**(03.18) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان!- 2

 

**(03.18) برگردان از: حمید محوی

 هنر گرانبهای قتل قانونی: هوگو چاوز در فهرست ایالات متحده

 

 **(03.18) فرستنده: ش. حمید

 لهیب سرکش - 18

 

**(03.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مردم شجاع هرات می توانند بار دیگر هم بیافرینند

 

 **(03.17) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 خیانتکاران، فریب دهندگان زحمتکشان

 

 **(03.17) کبیر توخی

 مدافعان قلم به دست طالب  در تقابل با مدارک - 5

 

 **(03.17) برگردان از: حمید محوی

 اهداف، ابزار، ستراتژی نظامی، تکنولوژی پیشرفته و اوباما

 

**(03.16) میر عنایت آشفته

 جنگ زرگری « آقای کرزی»

 

 **(03.16) برگردان از: حمید محوی

 جنایات  بی مجازات

 

 **(03.16) فرستنده: هوادار پورتال

 مرگ یک انسان

 

 **(03.16) فرستنده: ش. حمید 

 مژده های کاذب - 17

 

**(03.15) کبیر توخی

 مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک - 4

 

 **(03.15) برگردان از: حمید محوی

 امپریالیسم: مبارزه علیه آن و یا در تبانی با آن

 

 **(03.15) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحده، انگلستان و فرانسه - آموزش نظامی شورشیان سوریه در اردن

 

 **(03.15) فرستنده: فرزانه 

 جـــنـــگ

 

**(03.14) کبیر توخی

 مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک - 3

 

 **(03.14) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان!

 

 **(03.14) برگردان از حمید محوی

 مرگ هوگو چاوز

 

 **(03.14) داکتر محمد ظاهر تیموری

 دولت پوشالی

 

 **(03.14) شباهنگ راد

 راه اندازی جنگ و تنش، سیاست کنونی امپریالیست ها

 

 **(03.14) فرستنده: ش. حمید 

 شب زمستان - 16

 

**(03.13) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 خود کشی حل مشکل نیست. باید حق خود را بگیریم!

 

 **(03.13) برگردان از : حمید محوی

 دوسیۀ هوگو چاوز - 6 

 

**(03.13) برگردان از : حمید محوی

 دوسیۀ هوگو چاوز - 5 

 

**(03.13) برگردان از : حمید محوی

 دوسیۀ هوگو چاوز - 4 

 

**(03.12) کبیر توخی

 مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک - 2

 

 **(03.12) برگردان از: حمید محوی

 دوسیۀ هوگو چاوز - 3

 

 **(03.12) میر عنایت الله آشفته

 چرا فعالان سیاسی ما نتوانسته اند کار (افغانستان شمول) انجام دهند.

 

 **(03.12) حزب کار ایران - توفان

 چه حکومتی در ونزویلا بر سر کار است

 

 **(03.12) فرستنده: هوادار پورتال

 عکسها سخن می گوید - جهان با یک رهبر و شخصیت بزرگ ضد اپریالیستی وداع می کند.

 

 **(03.12) فرستنده: ش. حمید 

 پرستو ها - 15

 

**(03.11) حامد بهارستانی

 «مائوئیست» های پوده از جاسوسی تا تاختن بر رهبران جنبش، ما چرا در سکوت استیم؟؟

 

 **(03.11) برگردان از: حمید محوی

 دوسیۀ هوگو چاوز - 2

 

 **(03.11) فرستنده: ش.  حمید

 رهرو طریق مروت - 14

 

**(03.10) کبیر توخی

 مدافعان قلم به دست طالب در تقابل با مدارک - 1

 

**(03.10) احمد قندهاری

 امنیت همگانی؟

 

 **(03.10) برگردان از: حمید محوی

 دوسیۀ هوگو چاوز - 1

 

**(03.08) برگردان از: حمید محوی

 برای همیشه، فرمانده هوگو چاوز!

 

 **(03.08) برگردان از: حمید محوی 

 بیانیۀ مبتذل و تأسفبار استفان هارپر  نخست وزیر کانادا به مناسبت در گذشت هوگو چاوز را محکوم می کنیم!

 

 **(03.08) فرستنده: ش. حمید

 درفش پیکار - 13

 

**(03.07) م. راد - و یادداشت پورتال 

 درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزویلا

 

**(03.07) لمـــبـــه

 هوگو چاوز، رفت؛ اما مبارزه علیه امپریالیسم ادامه دارد!

 

 **(03.07) ا. م. شیری

 پیام تسلیت به مناسبت در گذشت هوگو چاوز

 

 **(03.07) برگردان از: حمید محوی

 کری - لاوروف : سایکس پیکو در قرن بیست و یکم

 

**(03.06) حزب کار ایران - توفان

 هواپیمای تروریست بی سرنشین و سرنشینان تروریست هواپیما

 

 **(03.06) بهرام رحمانی

 اتومی شدن ایران، چه خطرات و تأثیرات منفی براوضاع ایران، منطقه و ... دارد؟!

 

 **(03.06) برگردان از : حمید محوی

 نوجوان تونسی  داوطلب برای « جهاد از طریق ازدواج موقت» در سوریه

 

 **(03.06) ش. حمید

  بوی صبح - 12

 

**(03.05) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 «عدالتخواهی» ستمگران برای زحمتکشان، فریب و حیله است

 

**(03.04) برگردان از: حمید بهشتی

 نقدی بر اخلاق غرب

 

 **(03.04) فرستنده: ش. حمید 

 کانون اخگر - 11

 

**(03.03) احمد عارفی

 نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور کرزی ...

 

 **(03.03) برگردان از: حمید محوی 

 سلاح کیمیائی، سوریه و هذیانهای امریکا

 

**(03.02) میر عنایت الله آشفته 

 [افغانستان در میان برتانیا - پاکستان و امریکا - هند]

 

**(03.01) موسوی

به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 52

 

 **(03.01) برگردان از: حمید بهشتی

 پژوهش برای سرکوب قیامها و مقابله با ورود پناهندگان به المان

 

**(02.28) کبیر توخی

 بر کتیبه ای سپر

 

 **(02.28) بهرام رحمانی

 آیا «پ. ک. ک.» به سرنوشت چریکهای «تامیل» دچار خواهد شد؟!

 

 **(02.28) برگردان از: حمید محوی

 تجاوز جنسی به زنان زندانی در عراق

 

 **(02.28) فرستنده: ش. حمید

 پاکیزه جوهر - 9

 

**(02.26) احمد شاه وردک 

 افغانستان د غنمو دانه ده او که د تلی شاهین؟ 1

 

**(02.25) میرویس ودان محمودی

 خلقهای هزارۀ دو طرف خط تحمیلی «دیورند» دوست و دشمن تان را بشناسید.

 

 **(02.25) برگردان از: حمید محوی

 واشینگتن حملۀ تروریستی در دمشق را محکوم نکرد.

 

 **(02.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 نسل کشی هزاره ها !!!

 

 **(02.25) ش. حمید

 وداع - 8

 

**(02.23) احمد شاه وردک

 افغانستان گورستان امپراتوری هاست!

 

 **(02.23) ش. حمید 

 درس تلخ - 7

 

**(02.22) برگردان از: حمید بهشتی 

 رشد صدور جنگ افزار المان به کشورهای عربی

 

**(02.21) برگردان از: حمید محوی

 ناسیونالیسم: بیماری روانی؟

 

 **(02.21) برگردان از: حمید محوی

 جنگ داخلی در سوریه و بی ثبات سازی قفقازستان

 

 **(02.21) فرستنده: ش. حمید

 خروش عشق - 6

 

 **(02.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه پر خطر

 

 **(02.21) نعمت الله مختارزاده

 گیسوی سیاست

 

 **(02.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(02.20) میر عنایت الله آشفته

 ملتی که آراء مردمش در نظر "جامعۀ جهانی" صفر است!

 

 **(02.20) برگردان از : حمید محوی

 استثناء پنداری غربی از هم فرو می پاشد

 

 **(02.20) برگردان از: حمید بهشتی

 حمایت سندیکا هائی کارگری المان از عملیات ارتش در خارج و از صنایع جنگ افزار

 

 **(02.20) تیمورشاه تیموری

 کابل ما

 

 **(02.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 سیاهروز هفت ثور

 

 **(02.20) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

 **(02.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کار ملک ما نشد

 

**(02.19) نشریه پیشرو شمارۀ 46 

 احمد کایا، د ترکیی د پر مختللی، ژمن او معترض هنر برمیاله څیره

 

 **(02.19) فرستنده: ش. حمید

 جزر و مد - 5

 

**(02.18) نشریه پیشرو شمارۀ 46

 فرار از کشور با حضور « جامعۀ جهانی » !

 

 **(02.18) برگردان از : حمید محوی

 انسانی از تبار « پایان حقوق اجتماعی » 

 

 **(02.18) کبیر توخی

 تصاویر

 

**(02.17) فرستنده: ش. حمید 

 خشک مغز- 4

 

**(02.16) ا. ق. 

 روان شما شاد و گرامی باد! مینا ایثارگر و همسر و هم رزمت فیض احمد مبارز نستوه و گرانقدر

 

**(02.15) گروه راهیان سرخ افغانستان

 26 دلو، شکست روسها و آغاز بی پایان مداخله و اشغال! 

 

 **(02.15) کبیر توخی

 به رفیق "احمد" بنیانگذار « سازمان رهائی افغانستان »

 

 **(02.15) فرستنده: ش. حمید

 بــهتــــــر - 3

 

 **(02.15) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(02.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(02.15) نعمت الله مختارزاده

 خورشید وحدت

 

 **(02.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(02.14) نشریه پیشرو شمارۀ 46

 د خپلواکی په نشتون کی طبیعی زیرمی د هیواد د بربادی سبب کیږی

 

 **(02.14) میرویس ودان محمودی

 درود و افتخار بر تو ای شیر زن میهن آزادگان!

 

 **(02.14) رحیمه توخی 

 فرمان می دهد میهن!

 

**(02.13) محمد قراگوزلو 

 سازمانیابی کارگری - 11

 

**(02.12) نشریه پیشرو شمارۀ 46

 روسیه، مخالف پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان !

 

 **(02.12) حزب کار ایران - توفان

 اطلاعیه

 

 **(02.12) فرستنده: ش. حمید

 فــــریــــب - 2

 

 **(02.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 گرانبهاترین بوت

 

  **(02.12) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

**(02.12) نعمت الله مختارزاده 

 تزویر منافق

 

**(02.11) پیشرو خپرونه،  46 گنه

 فرانسوی یرغلگران د افغانانو تر څنگ د مالی ولس بمباروی

 

 **(02.11) حمید بهشتی

 راه تثبیت دیکتاتور ها

 

**(02.10) پیشرو خپرونه، 46 گنه

 « امنیتی تړون » د اسارت بله کړی

 

 **(02.10) انجنید سید عبدالقادر

 سوړ ژمی، وږی او لڅ ماشومان

 

 **(02.10) فرستنده: داکتر علی صدارت

 هوشدار، قتل سیاسی در تونس آغاز شد

 

 **(02.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(02.10) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(02.10) نعمت الله مختارزاده

 نوکران بی حیا

 

 **(02.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

 

**(02.09) دوکتور م. عثمان تره کی

 تأثیر ستراتیژیک خروج قوای خارجی پس از 2014 در افغانستان

 

 **(02.09) برگردان از : حمید بهشتی

 القاعده در مالی و سوریه - حقه بازان مخالف ترور

 

 **(02.09) رحیمه توخی 

 فانوس بی رمق

 

**(02.08) احمد قندهاری

 تأمین امنیت

 

 **(02.08) حزب کارایران - توفان

 اطلاعیۀ حزب کار ایران - توفان

 

**(02.08) فرستنده و مرتب: ش. حمید 

 با چراغ دیدۀ بیدار - 1

 

**(02.07) پروانه قاسمی- جابر کلیبی 

 « ایران تریبونال » و اپوزیسیون خارج کشور

 

**(02.05) احمد شاه وردک 

 نیو لیبرالان په افغانستان کی د خپلو ماتو پړه یو پر بل اچوی!

 

**(02.03) کبیر توخی 

 غرش موجه ای ما ...

 

**(02.02) میرویس ودان محمودی

 وطنفروشان در کنارهم

 

 **(02.02) سیامک ستوده 

 یادداشت های به ظاهر پراکنده در مورد انقلاب مصر -2

 

**(02.01) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 51

 

 **(02.01) کبیر توخی

 آذرخش

 

 **(02.01) ناتور رحمانی

 تو چه ؟

 

 **(02.01) تندیس 

 ای جان، پسر جان با روح پریشان؟

 

**(01.31) کبیر توخی

 بذز شباب

 

 **(01.31) فرستنده: ش. هوادار پورتال

 ای دوست ای برادر زندانی

 

 **(01.31) تندیس 

 دستان کوچکش

 

**(01.29) ش. هوادار پورتال 

 به فــــردا

 

**(01.28) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 « زیار » د زیار کښانو آواز د زیارکښانو تر څنگ

 

 **(01.28) آزاد ل.

 مبارز نستوه خانم توخی

 

 **(01.28) حزب کار ایران - توفان

 قاتلان پاتریس لومومبا قهرمان افریقا را محاکمه کنید

 

 **(01.28) کبیر توخی 

 «چیستان » ؟

 

**(01.27) برگردان از : حمید محوی 

 گروگان گیری در الجزایر

 

 **(01.27) هوادار پورتال

 دیریست گالیا !

 

**(01.26) برگردان از: حمید محوی

 پنتاگون پشت مداخلۀ فرانسه در مالی

 

 **(01.26) اسماعیا هوشیار 

 تَرکَش کدام سیاست!؟

 

**(01.25) د افغانستان انقلابی سازمان

 امپریالیستانو د مالی ولس په وژلو سره یو ځل بیا د وینو ویاله جوړه کړه!

 

 **(01.25) صمد زابلی 

 سلسله ای از آموختنی های من - 6

 

**(01.24) کبیر توخی 

 فتح محال

 

**(01.23) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 «اوباما» دور دوم را هم با فریب آغاز کرد

 

 **(01.23) برگردان از: حمید محوی

 دوسیۀ کشور مالی: صدای بی صدایان - 3

 

 **(01.23) برگردان از : حمید محوی 

 القاعده پردۀ استتار در خدمت مستعمره سازی مجدد افریقای شمالی توسط ناتو

 

**(01.22) موسوی

 قابل توجه آقای «عزیز نعیمی» !

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی

 تهاجم زمینی فرانسه به مالی، با حملۀ زمینی المان ادامه می یابد

 

 **(01.22) بهرام رحمانی

 مذاکره، ترور و جنگ دولت ترکیه با «پ. ک. ک. »!

 

 **(01.22) کبیر توخی 

 پیمان « کج آیین آباد »

 

**(01.21) برگردان از: حمید محوی

 دوسیۀ کشور «مالی»: صدای بی صدایان - 2

 

 **(01.21) مدخل و برگردان از: ا. م. شیری 

 در بارۀ ابر نهاد - یا کمیتۀ 147

 

**(01.20) رحیمه توخی

 شما زنان خفته در تابوت

 

 **(01.20) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 ډوډۍ، ازادی ، برابری

 

**(01.19) برگردان از: حمید محوی

 دوسیۀ کشور مالی: صدای بی صدایان - 1

 

 **(01.19) ژباړه: فرهاد ویاړ

 هیڅکله مه وایه ...

 

 **(01.19) علی سجاد 

 رهبر انقلاب پاکستان پوده برآمد

 

**(01.18) برگردان از: حمید محوی

 ترسیم مجدد جغرافیای سیاسی افریقا 

 

 **(01.18) حمید بهشتی

 توجیه هولاند و مرکل برای حمله به مالی

 

 **(01.18) سوما کاویانی

 تا به کی ؟؟؟

 

 **(01.18) استاد محمد نسیم اسیر

 نیایش به آرزوی وحدت !!!

 

 **(01.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استفسار

 

**(01.17) سازمان انقلابی افغانستان

 امپریالیست ها با کشتار خلق مالی، باردیگر جویبار خون جاری ساختند!

 

 **(01.17) عزیز نعیمی - کابل

 " حق داشتن، سود بردن، اندازه نگهداشتن"

 

 **(01.17) برگردان از: حمید محوی

 جنگ نامتعارف

 

 **(01.17) برگردان از: حمید محوی

 لشکر کشی فرانسه به شمال کشور مالی و کشتار مردم بی دفاع در بمباران هوائی

 

 **(01.17) استاد محمد نسیم اسیر

 کله منار ها

 

 **(01.17) نعمت الله مختارزاده

 نوکران بی حیاء

 

 **(01.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(01.16) صمد زابلی

 سلسله ای از آموختنی های من - 5 

 

 **(01.16) فرستنده: بابک آزادی

 در مصر چه می گذرد ؟

 

 **(01.16) رحیمه توخی

 گل و خار

 

 **(01.16) ژباړه: فرهاد ویاړ

 گرانی مه ژاړه!

 

**(01.15) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 غلامی به نام حامد کرزی به واشنگتن احضار شد

 

 **(01.15) میرویس ودان محمودی

 « لالۀ این چمن آلوده رنگ است هنوز »

 

 **(01.15) سوما کاویانی 

 کودک سرمازدۀ من

 

**(01.14)  داکتر ظاهر تیموری

 رســـالــــت ما

 

 **(01.14) برگردان از: آبتین درفش

 اروپا به المانی سخن می گوید

 

 **(01.14) برگردان از: ا. م. شیری

 ترور دانشمندان، مقصر کیست و چه باید کرد ؟

 

 **(01.14) رحیمه توخی

 بهــــار

 

 **(01.14) ژباړه : فرهاد ویاړ

 اعتصــــاب

 

 **(01.14) سوما کاویانی

 تضــــاد

 

**(01.13) صمد زابلی 

 سلسله ای از آموختنی های من - 4

 

 **(01.13) برگردان از: حمید بهشتی

 همراه دیکتاتور ها در جنگ- پشت پردۀ سیاست نظامی المان

 

**(01.13) امین بسمل 

 بیا تللی و چی وتلی سامان د ملکانو

 

**(01.12) انجنیر سید عبدالقادر 

 د طالبانو په وړاندی د امریکا د سیاست بدلون - 2

 

**(01.11) برگردان از: ا. م. شیری 

 راجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخیرۀ فدرال امریکا

 

**(01.10) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 9

 

 **(01.10) بسمل

 ښه به وی چی تول امریکایی سر تیری ووزی

 

 **(01.10) برگردان از: حمید محوی

 مبارزۀ ضد امپریالیستی دولت- ملت و مردم سوریه

 

 **(01.10) فرستنده: یدی محمودی 

 تظاهرات در تورنتو، همین شنبه 12 جنوری

 

**(01.09) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 8

 

 **(01.09) میرعنایت الله آشفته

 کنفرانس پاریس از بعد سیاسی-اقتصادی کثیرالجوانب است:

 

 **(01.09) حزب کار ایران - توفان

 تحلیلی بر نظریۀ سازمان فدائیان اقلیت در نفی مبارزۀ استقلال طلبانۀ ملت فلسطین ...1

 

 **(01.09) ناتور رحمانی 

 گریستم ....

 

**(01.08) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 7

 

 **(01.08) داکتر م. عثمان تره کی

 د سولی سرگردان کاروان، د قطر پاتک په وړاندی

 

 **(01.08) عظیم بشرمل - کابل

 نگاهی بر زندگی لنین در تاریخ روسیه از دیدگاه خانم «ماریا پری لژایوا»

 

 **(01.08) برگردان از: حمید محوی 

 45 روزنامه نگار در سال 2012 در امریکای لاتین به قتل رسیده اند

 

**(01.07) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 6

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی

 حق مداخله یا حقوق بین الملل؟

 

 **(01.07) بهرام رحمانی

 بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری جهانی و نقش پاسیو تشکل های کارگری در سال 2012!

 

 **(01.07) شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

 خجسته باد پنجاهمین سالگرد تأسیس کنفدراسیون دانشجویان و محصلان ایرانی در خارج از کشور

 

 **(01.07) کبیر توخی

 ضحـــــاک

 

**(01.06) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 5

 

 **(01.06) ژباړه : فرهاد ویاړ

 د پارتیزانانو ملگر تیا

 

 **(01.06) هوادار پورتال از ترکیه

 اعتراض یک دانشجوی سوسیالیست زن ایرانی به جنگ طلبی سفیر المان در ترکیه

 

 **(01.06) رحیمه توخی

 آزادی

 

**(01.05) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 4

 

 **(01.05) کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 در آستانۀ سال نو میلادی، جهان در آتش و خون است

 

**(01.04) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 3

 

 **(01.04) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

یازده سال کشتار برای«دموکراسی» با فروش کودکان زحمتکشان ادامه دارد!

 

 **(01.04) ژباړه : فرهاد ویاړ

موږ د شوروی خلک

 

 **(01.04) میرویس ودان محمودی

 به جواب نوشتۀ (سازمان انقلابی افغانستان)!

 

 **(01.04) استاد محمد نسیم اسیر

 نومیدی

 

 **(01.04) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

 **(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهیدان وطن

 

**(01.03) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-50

 

 **(01.03) کبیر توخی 

 تابوت شهر

 

**(01.02) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان - 2

 

 **(01.02) ژباړه : فرهاد ویاړ 

 کان زیږیدلی میرمن

 

**(01.01) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2012

 

 **(01.01) سازمان انقلابی افغانستان

 اسنادی از دومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان

 

 **(01.01) بسمل

 2012 زکال د پوره روسوایی کال و

 

 **(01.01) برگردان از: احمد مزارعی

 ترمیم مجسمۀ لنین به دستور ولادیمیر پوتین

 

 **(01.01) ژباړه : فرهاد ویاړ

  لکه سگریت

 

 **(01.01) رحیمه توخی

 مـــژده

 

 **(01.01) ناجیه بهمن

 آزمون سرخ تاریخ

 

 

ادامه مقالات Articles Continued