AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

آرشیف سیاسی 2011

 2011 Political Archive

 

 

 

**(12.31) احمد برومند - کابل - افغانستان 

خیانت ملی آشکار حسین خاین و باند رهبری تسلیم طلب حرفه ئی وی در "حزب کمونیست - مائوئیست"همچنان ادامه دارد- 3

 

**(12.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

**(12.30) سازمان انقلابی افغانستان

 دیالکتیک حرف و عمل - 2

 

 **(12.30) احمد برومند-کابل - افغانستان

 خیانت ملی آشکار حسین خاین و باند رهبری تسلیم طلب حرفه ئی وی در "حزب کمونیست - مائوئیست"همچنان ادامه دارد- 2

 

 **(12.30) آزاد ل.

 سی و دو سال گذشت

 

 **(12.30) ا. م. شیری-جهانگیر محبی-م. راد

 وداع با یک رهبر برجسته

 

 **(12.30) برگردان از :حمید بهشتی

 «همه توانند در"به فلسطین خوش آمدید2012" شرکت کنند»

 

 **(12.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پیوند دلها

 

**(12.29) سازمان انقلابی افغانستان

 دیالکتیک حرف و عمل - 1

 

 **(12.29) نشریه پیشرو - 41

 زمستان می آید، گرسنگی در راه است.

 

 **(12.29) احمد برومند

 خیانت ملی آشکار حسین خاین و باند رهبری تسلیم طلب حرفه ئی وی در "حزب کمونیست - مائوئیست"همچنان ادامه دارد - 1

 

 **(12.29) استاد محمد نسیم اسیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتمسرای کابل

 

**(12.28) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 16

 

 **(12.28) نشریه پیشرو 41

 ستراتیژیک تړون ، "ملی حاکمیت" که ملی اسارت؟

 

 **(12.28) لمبه

 بثینه، جویا، اندیشه، راوا، کدام یک شجاعت دارد تا فریاد بزند: "نه"

 

 **(12.28) توفان

 طبقات و دستآور های سوسیالیزم 

 

**(12.27) "سازمان انقلابی افغانستان" و " ساما - ادامه دهندگان"

 از اشغالگران روسی تا اشغالگران امریکائی؛ سه دهه جنایت و خیانت

 

 **(12.27) ک. ابراهیم - رنجبر 80

 ستایش گران جنبش ها در یکجانبه نگری

 

 **(12.27) رحیمه هوادار (ساما - ادامه دهندگان)

 شامگاه تیره

 

**(12.26) نشریه پیشرو - 41

 نگاهی به مفاهیم مداخله و تجاوز

 

**(12.26) رنجبر - 80

 انباشت سرمایه از طریق جنگ

 

 **(12.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

**(12.25) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 مصیبت در انتظار مردم نادار امریکا

 

**(12.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گزند انتقام

 

**(12.24) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 15

 

 **(12.24) سمیر امین- مترجم: محمد تقی برومند

 لیبرالیسم نو چیست؟

 

 **(12.24) فرستنده: جهانگیر محبی

 شکست و فرار امریکا از عراق

 

 **(12.24) استاد محمد نسیم اسیر

 هندو گذر

 

 **(12.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

**(12.23) م. راد

 رهبر کوریای شمالی کیم یونگ ایل

 

 **(12.23) فرستنده: نگین 

 اولین شعر سپید آسمان

 

 **(12.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(12.22) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگامۀ  آنها - 14

 

**(12.22) فرستنده: طارق هوادار(ساما-ادامه دهندگان) 

 در بارۀ اخلاق انقلابی - 2

 

**(12.21) عین الدین نذیری

 جناب موسوی،  تو خود بنویس! گور پدر "شبنامه نویس"

 

 **(12.21) فرستنده: نگین

 مشعلی بر راه

 

 **(12.21) عبقری

 سکوت گلبدین

 

**(12.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فحاشی سیاسی از "سکسستان" شبنامه نویس-2

 

**(12.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فریاد یتیم

 

**(12.19) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ  انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 13

 

 **(12.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فرقت مام میهن

 

**(12.18) سمیع الدین افغانی 

 ظالمو زمانه ده

 

**(12.17) نشریه پیشرو-41

 با کوبیدن بر در ملل متحد، فلسطین به آزادی نخواهد رسید

 

 **(12.17) همکار پورتال

 شبنامه نویس باید شورای نظاری باشد

 

 **(12.17) استاد محمد نسیم اسیر

 به نا محرمان مهاجم

 

**(12.16) عین الدین نذیری

 واضع کلمۀ "سکسستان" نه عفت دارد و نه سواد ؟

 

**(12.16) ا.م.شیری

 واقعیت کدام است و موضوع اصولی کدام ؟

 

**(12.16) نشریه پیشرو و شماره 41 

 آسیا او د امریکې ښکیلاکي سیاست

 

**(12.16) ژباړه:  ولی

 دیر ترویج او دیر تبلیغ

 

**(12.16) استاد محمد نسیم "اسیر"

 راه خیر یا انتحار به آرزوی بهشت

 

**(12.15) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 12

 

**(12.15) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دستفروشان و دارندگان کراچی های دستی، تحمل بس است

 

**(12.15) گمراه از کابل

 سالی نکو در بهار با طالبان

 

**(12.15) استاد محمد نسیم "اسیر"

 عاشورای کابل !!!

 

**(12.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

**(12.14) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 فحاشی سیاسی از سکسستان ننگ نامه نویس-1

 

**(12.14) نشریه پیشرو شماره 41

 والستریت را اشغال کنید

 

**(12.14) سید موسی عثمان هستی

 قابل توجه استاد "موسوی" دوست بندۀ عصیانگر 

 

**(12.13) موسوی 

 به جواب شبنامه نویس وافشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 11

 

**(12.13) نشریه پیشرو شماره 41

 افغانستان د لومړی بن څخه تر دویم بن پوری

 

 

**(12.12) نشریه پیشرو شماره 41

 « موږ بی شمیره یو!، تاسو لږ....»

 

 **(12.12) کبیر توخی

 سخنی در مورد شبنامۀ پخش شده در تورنتو

 

 **(12.12) ژباړه: ولی

 دیر ترویج او دیر تبلیغ - د کمینترن اسناد - 1

 

 **(12.12) استاد محمد نسیم اسیر  

 کام نهنگ

 

**(12.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 "بن دوم" یا عملیات بردگی متداوم

 

 **(12.11) افغان عامی 

 «تاکسین» و«واکسین»- به ارتباط شبنامه نویس

 

**(12.11) فرستنده: طارق هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 از مقاومت تا انقلاب - از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی-4 

 

**(12.11) عزت آهنگر نیزک

 سلامی به شکوهمندی پر بار؟؟؟

 

 **(12.11) نعمت الله مختارزاده

 رهبر بی عرضه

 

 **(12.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار وطن

 

**(12.10) قدریه زرگر

 ما زنان که عصمت و عفت مادر، خواهر و خانم شبنامه نویس و همرهانش ارج و احترام قایلیم ..

 

 **(12.10) فرستنده: جهانگیر

 فقط مردم متحد قادر به توقف توطئۀ جنگ افروزی هستند.

 

 **(12.10) استاد محمد نسیم اسیر

 زهد خشک

 

 **(12.10) نعمت الله مختارزاده 

 وحدت قلابی

 

**(12.09) موسوی

به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 10

 

 **(12.09) هواداران سازمان مارکسیست - لنینیست افغانستان

 حملۀ تروریستی بر مراسم "عاشورا" معلول تخدیر فکری توده ها و حاصل سیاست های خونین ارتجاع هار منطقه و استعمار! 

 

**(12.08) فرستنده: طارق هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 از مقاومت تا انقلاب - از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی - 3

 

 **(12.08) شبتاب از کابل

 قربانگاه من

 

 **(12.08) زمری از المان

 شبنامه نویس را پیامبرگونه بشناسید

 

 **(12.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شعر و موسیقی

 

**(12.07) موسوی

 پاسخ پاکستان و برتانیا به کنفرانس بن دوم

 

**(12.07) عین الدین نذیری

 شبنامه نویس باید به جزای قانونی برسد!

 

 **(12.07) روانشاد عبداللطیف صدیقی للندری

 مردم آ؛شته با غم ، پر محن یادت نره !!!

 

 **(12.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کار ملک ما نشد

 

**(12.06) فرستنده: طارق هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 از مقاومت تا انقلاب- از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی - 2

 

 **(12.06) جمیله منصوری

 شبنامه نویس فرزند راستین "ملای لنگ"

 

 **(12.06) برگردان از: حمید بهشتی

 محکوم به شکست - کنفرانس بن دوم افغانستان در بن

 

 **(12.06) عزت آهنگر نیزک

 مسافر بی برگشت

 

 **(12.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آرزوی پاک مصالحه و رفع استعمار

 

**(12.05) موسوی 

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-9

 

**(12.05) حزب کار ایران-توفان

 کمونیست ها، دموکراتهای پیگیر

 

 **(12.05) علی سجاد

 بن است یا بن بست

 

  **(12.04) فرستنده: طارق هوادار(ساما-ادامه دهندگان)   

 از مقاومت تا انقلاب - از انقلاب تا پیروزی در ضرورت اوضاع کنونی - 1

 

 **(12.04) جاوید

 آقای موسوی سلام

 

 **(12.04) نعمت الله مختارزاده

 شاخ کرگدن

 

**(12.03) موسوی

 چه کسی را می توان "حاجی استخباراتی" نامید؟

 

**(12.03) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 قربانیان اصلی اقتصاد مافیائی و فساد حاکم در کشور اند.

 

**(12.03) فرستنده: هوادار پورتال

 جلسۀ بن و نیرنگ های سیاسی-دپلماتیک

 

 **(12.03) فرستده: بسمل 

 قدر منو لوستونکو!

 

**(12.03) نعمت الله مختارزاده

 غولک تزویر

 

 **(12.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواب پریشان

 

**(12.02) خالق داد پغمانی- مونشن

 به ارتباط " در دفاع از شبنامه نویس" - 2

 

 **(12.02) عین الدین نذیری

 آخر این شبنامه نویس خبیث کیست؟

 

 **(12.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فروغ بیرق

 

**(12.01) موسوی

 افغانستان، پاشنۀ آشیل سیاست خارجی امپریالیزم جنایت گستر امریکا

 

 **(12.01) خالق داد پغمانی 

 به ارتباط" در دفاع از شبنامه نویس"

 

**(12.01) برگردان از: ا. م. شیری

 کودتای بانکداران

 

 **(12.01) برگردان از: حمید بهشتی 

 پس از انتابات مجلس مؤسسان قانون اسای در تونس:

 

 **(12.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مصیبتهای کابل

 

**(11.30) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تبریک به کلیه میهن فروشان و خاینان ملی 

 

 **(11.30) ساما- ادامه دهندگان

 "کنفرانس بن" متمم بروکراتیک تجاوز و پیامد های آن

 

 **(11.30) تیمور شاه تیموری

 کابل ما

 

 **(11.30) استاد محمد نسیم اسیر

 گمشده

 

 **(11.30) نعمت الله مختارزاده

 قانونشکن

 

 **(11.29) موسوی 

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 8

 

**(11.29) عزت آهنگر نیزک 

 شهر ما شهر فرنگه بچه ها!

 

**(11.28) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 7

 

 **(11.28) برگردان از: ا. م. شیری

 ایران-نامزد نوبتی برای " دموکراتیزسیون"

 

 **(11.28) اسماعیل هوشیار

 مصر در شور و شعور غوطه می خورد!

 

 **(11.28) فرستنده: طارق هوادار(ساما - ادامه دهندگان)

 جذر و مد

 

 **(11.28) استاد محمد نسیم اسیر

 حق یا باطل؟

 

 **(11.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواهر و برادر مهاجر

 

**(11.27) محک باستانی 

 پوزۀ جاسوس "شبنامه نویس" را به خاک ذلت بمالید!

 

**(11.26) موسوی  

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 6

 

**(11.26) ریموند لوتا: برگردان از: م. همکار شورا

 آیا شرکت ها سیستم را فاسد می کنند ....

 

 **(11.26) تیمور شاه تیموری

 امید نگاه

 

 **(11.26) استاد محمد نسیم اسیر

 یاد شهداء

 

 **(11.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(11.25) ژباړه: انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 د فلوریدا د واتونو کارگران

 

**(11.25) آزاد ل.

 پیشنهادی به شبنامه نویس

 

 **(11.25) برگردان از: ا. م. شیری

 نقش جدید ناتو

 

  **(11.24) لاله هوادار(سازمان انقلابی افغانستان) 

 چرا علیه شخصیت های استقلاب طلب و آزادیخواه؟

 

 **(11.24) نعمت الله مختارزاده

 خمر مقطر

 

**(11.23) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-5 

 

**(11.23) بامشاد میکائیلیان- &

 آشنائی با جنبش اشغال وال ستریت نیویورک

 

 **(11.23) تیمور شاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(11.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خار غم

 

**(11.22) محمد هارون خپل شعشعی 

 اسارتنامۀ اشغالگران را نقش بر آب سازیم!

 

**(11.22) برگردان از: رادیکال 

 گزارشی از وال ستریت

 

**(11.21) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بوی گند از تورنتو به مشام می رسد.

 

 **(11.21) ارژنگ نورائی

 امریکا زیر پای شورشیان

 

 **(11.21) کمباور کابلی

 وطن را به زیر چپن می فروشم!!

 

 **(11.21) تیمور شاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(11.21) استاد محمد نسیم اسیر 

 یاد شهداء

 

**(11.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ترور افکار از طریق "شبنامه نویسی"

 

 **(11.20)  استاد محمد نسیم اسیر

 فرمانبرداری تا فرمان روائی

 

 **(11.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رشتۀ جان

 

**(11.19) سازمان انقلابی افغانستان

 "لویه جرگۀ عنعنوی" نمادی از مادر فروش خاینان

 

 **(11.19) سید هاشم سدید 

 جناب موسوی صاحب ارجمند و عزیز

 

**(11.19) عباس شاد 

 خوشه هائی  خشم از تهران تا وال ستریت در چه دارند؟

 

 **(11.19) بسمل 

 دستر احمد دملک به ورکړي نورو ته اختیار

 

**(11.19) سید موسی عثمان هستی

 این خیال از سر بدرکن!!!

 

 **(11.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

 

**(11.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 رسوائی معدن حاجی گک و خیانت ملی دولت مستعمراتی کابل

 

 **(11.18) رحیمه توخی

 سخنی پیرامون شبنامۀ مبتذل و مستهجن و شبنامه نویسان جاسوس مشرب

 

  **(11.18) برگردان از: سازمان انقلابی افغانستان

 د می په لومړی ورځ وینا

 

**(11.18) آ. آژنگ

 شیر خانه ، روباه بیرون

 

 **(11.18) نعمت الله مختارزاده

 غولک تزویر

 

 **(11.18) سید موسی عثمان هستی

 آئینه در غبار باد

 

 **(11.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 پیوند دلها

 

**(11.17) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 ترور شخصیتها و بازی با سرنوشت فامیلها- این است وجدان شورای نظاریها

 

 **(11.17) بسمل 

 له لاس تړلو لاسلیک غواړی

 

**(11.17) طارق هوادار(ساما- ادامه دهندگان) از افغانستان

 عقاب زخمی

 

 **(11.17) فرستنده: حمید بهشتی

 نامه سرگشاده به فراکسیون حزب سبزها در پارلمان المان فدرال

 

 **(11.17) سید موسی عثمان هستی

 سرود کمان و جو لغمان

 

**(11.16) هیوادوال کابلی 

 اربابان "شبنامه نویس" از چه قماشی اند؟

 

 **(11.16) استاد محمد نسیم اسیر

 جفنگ دگران

 

 **(11.16) سید موسی عثمان هستی

 درد شلاق

 

**(11.15) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 4

 

 **(11.15) شباهنگ راد

 فقر فزاینده در امریکا

 

 **(11.15) فرستنده: طارق هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 خون

 

 **(11.15) تیمور شاه تیموری

 معضلۀ افغانستان

 

 **(11.15) استاد محمد نسیم اسیر

 یک سال شگوفان

 

 **(11.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(11.14) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 میلیارودونه دالر او بیا هم اووه میلیونه بیوزلی؟؟

 

**(11.13) فرستنده: طارق هودار "ساما"(ادامه دهندگان) -افغانستان

 برنامۀ "ساما" مصوب نخستین کنگرۀ ساما

 

 **(11.13) هیأت تحریز " آذرخش "

 ننگ بر افغان نما های دشمن حیثیت و شرافت هموطنان

 

 **(11.13) سلیم طاهری

 عوامفریبی بد ترین دشمن مردم ماست!

 

 **(11.13) بسمل

 دا تول د گنج دلالان دی

 

 **(11.13) حزب کار ایران - توفان

 امپریالیستا و صهیونیستها بزرگترین تروریستها و بزرگترین ناقضان حقوق انسانها در جهان

 

**(11.12) موسوی 

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها -3

 

**(11.12) ن. نیستانی 

 واکنش جبهۀ ملی در برابر کنش لویه جرگه

 

**(11.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اهداف ستراتیژیک امریکا در کنفرانس استانبول

 

 **(11.11) فرهاد ویاړ

 ننګینې «شپې پاڼې» زموږ د انقلابي روڼ اندو مبارزه لا پیاوړي کوي

 

**(11.11) استاد محمد نسیم اسیر

 نومیدی

 

 **(11.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

 

**(11.10) موسوی 

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 2

 

**(11.10) حمید بهشتی

 دلایل اعلام حملۀ اسرائیل به ایران

 

 **(11.10) تیمور شاه تیموری

 ای وطن

 

 **(11.10) استاد محمد نسیم اسیر 

 ویرانۀ افغانستان

 

**(11.09) آزاد ل.

 شبنامه نویس!؟

 

 **(11.09) تیمور شاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(11.09) استاد محمد نسیم اسیر

 قافلۀ شوق

 

 **(11.09) نعمت الله مختارزاده

 گم شده

 

 **(11.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

**(11.08) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی  یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-1

 

 **(11.08) ناسور- کابل - افغانستان

 شلاق به دست اجیر دیروز، جلاد گستاخ امروز

 

**(11.08) استاد محمد نسیم اسیر

 بی اعتبار

 

 **(11.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معنی انسانیت

 

**(11.07) برگردان از: فریده ثابتی

 در بارۀ مبارزات کارگران پست کانادا-1

 

 **(11.07) تیمور شاه تیموری

 قسمنامه

 

 **(11.07) استاد محمد نسیم اسیر

 باز حکمتیار

 

 **(11.07) نعمت الله مختارزاده

 بی قیزه و بی افسار

 

 **(11.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(11.06) امین "سیماب"

 تقبیح شدید "شبنامه" نویسان و ابراز انزجار عمیق از آنها

 

 **(11.06) برگردان از:  ا. م. شیری

 ... بهر جنگ آماده شو!

 

 **(11.06) شباهنگ راد 

 لیبیا به کدام سو می رود؟

 

 **(11.05) محمد قراگوزلو

 آنان برای سرمایه کشته شدند

 

 **(11.05) ژباړه : فرهاد ویاړ 

 بیوزله

 

**(11.04) تیمور از فاریاب

 نیروهای نفوذ روشنفکر نماهای روشنفکر کش را بشناسید

 

 **(11.04) محب سپین غر 

 سر زوری دوه مخی

 

**(11.03) محمد رحیم افضلی

 پاکستان عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 12

 

 **(11.03) عزت آهنگر نیزک 

 بدون قمچین

 

 **(11.03) استاد محمد نسیم اسیر

 نادانی چند!

 

**(11.02) برگردان از: ا. م. شیری 

 سیاست کنونی امریکا در قبال ایران، ناگزیر به جنگ منتهی خواهد شد.

 

 **(11.02) استاد محمد نسیم اسیر

 فرمان آزادی

 

 **(11.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(11.01) نیلاب 

 انزجار و حمایت

 

**(11.01) حزب کار ایران ( توفان )

 به مناسبت نود و چهارمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر - 2

 

 **(11.01) استاد محمد نسیم اسیر

 نومیدی

 

**(10.31) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 قصۀ اندوه دل

 

 **(10.31) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امریکا بار دیگر افغانستان را به پاکستان فروخت

 

 **(10.31) بشیر نبی

 ابراز نفرت و انزجار مدعوین از یک چهرۀ رسوا شده در یک محفل

 

 **(10.31) هیوادوال کابلی

 مرگ بر امپریالیزم جنایت پیشه!

 

 **(10.31) حزب کار ایران - توفان

 به مناسبت نود و چهارمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر - 1

 

 **(10.31) عارف عزیز "گذرگاه" 

 گردن سرکشان را خدا خواهد شکست

 

**(10.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغانستان - اسرائیل قلب آسیا؟؟؟

 

 **(10.30) معلم عبدالرسول

 احتجاج و حمایت

 

 **(10.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دو مادر

 

**(10.29) نجیب ثاقب

 شایعه پراکنی، شانتاژ، دشنام زنی و توطئه علیه مخالفان و دگراندیشان حقیقی و حقوقی نشانۀ حضیض ذلت و سقوط همه جانبه و بیانگر مرگ ارزش هاست!

 

 **(10.29) ا. م. شیری

 رذالت و انحطاط هم باید حدی داشته باشد یانه؟

 

 **(10.29) شباهنگ راد

 دستاورد ها و نارسائی های اعتراضات مردمی !

 

 **(10.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ستمگاری

 

**(10.28) ژباړه: د افغانستان انقلابی سازمان

 ساده سوسیایستی حقیقتونه

 

 **(10.28) فرستنده: هوادار پورتال

 امپریالیسم و چپ ایران؟

 

 **(10.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

**(10.27) سازمان انقلابی افغانستان

 غارتگران، مردم ما را با بحران گرسنگی مواجه ساخته اند. علیه آنان به پا خیزیم!

 

**(10.27) برگردان از : حمید بهشتی 

 به اساس اصل خشم

 

 **(10.27) استاد محمد نسیم اسیر

 فرمان آزادی

 

 **(10.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معضلۀ افغانستان

 

**(10.26) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 توطئه های جهانی امپریالیسم - لیبیا به قرن حجر رفت - 6

 

 **(10.26) برگردان از : صبا راهی

 پایان ستایش قذافی

 

 **(10.26) سید موسی عثمان هستی

 خپگیر

 

 **(10.26) استاد محمد نسیم اسیر

 بحر حوادث

 

 **(10.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

**(10.25) ناخوش

 بهار غرب- سرنگونی دیکتاتورها / زمستان وطن- ادامۀ دیکتاتور منشی ها

 

 **(10.25) تیمورشاه تیموری

 شق القمر

 

 **(10.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به اندیشۀ یک روز نکو

 

**(10.24) سید هاشم سدید

 هموطن به نهایت عزیز خانم منصوری

 

 **(10.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

 

**(10.23) تیمور شاه تیموری 

 قسمنامه

 

**(10.22) جمیله منصوری - افغانستان

 توضیح مختصری خدمت جناب سدید صاحب

 

 **(10.22) برگردان از: ا. م. شیری

 پروژۀ عظیم آبرسانی قذافی

 

 **(10.22) استاد محمد نسیم اسیر 

 هندو گذر

 

**(10.21) گلبانگ

 درنگی خاضعانه بر یادداشت صمیمانۀ ادارۀ پورتال

 

 **(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اکبر شوید

 

**(10.20) هیأت تحریر "آذرخش" 

 استقبال ما از همنوائی محترم آقای خالق داد "پغمانی"

 

 **(10.20) برگردان از : ا. م. شیری

 مأموریت سازمان ملل متحد در لیبیا - تلاش برای مشروعیت بخشیدن به تجاوز ناتو

 

 **(10.20) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای وطن

 

 **(10.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلبل بی آشیان

 

**(10.19) سید هاشم سدید

 راست می گوئی، اما بنما آنچه را گفته ای؟

 

 **(10.19) گلبانگ

 برچیدمان خیمه های مدنی و ضد حملۀ جبوبانه

 

 **(10.19) برگردان از :  حمید بهشتی 

 در خواست 100 نمایندۀ پارلمان اروپا

 

**(10.17) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 استقلال کشور با مبارزۀ زحمتکشان به دست می آید

 

 **(10.17) برگردان از : ا. م. شیری

 جنگ لیبیا از زبان شاهد عینی

 

 **(10.17) استاد محمد نسیم اسیر

 نومیدی

 

**(10.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 جنگ طبقاتی در امریکا

 

 **(10.16) سید هاشم سدید

 حرفی چند با محترم سیمین بارکزی

 

 **(10.15) استاد محمد نسیم اسیر

 ماتمسرای کابل

 

 **(10.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گزند انتقام

 

**(10.14) ع. راسخ - افغانستان - بلخ

 کوتاه پاسخی به دهن کجی  و یاوه سرائی فرد یا افرادی از آدرس "افغان-جرمن آنلاین"

 

 **(10.14) برگردان از: ا. م. شیری

 دو افسانۀ جهانی سازی

 

 **(10.14) محمد رحیم افضلی

 پاکستان ، عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان-11

 

 **(10.14) استاد محمد نسیم اسیر 

 تیغ بران

 

**(10.13) محمد هارون خپل شعشعی

 منافقت و دو روئی- سر لوحۀ سیاست های ایران

 

 **(10.13) داکتر م. ع. روستار تره کی 

 د افغانستان د جګړی ستراتژیک اړخ

 

**(10.12) استاد محمد نسیم اسیر

 جهان در چنگال یک ابر قدرت بعد از سقوط اتحاد شوروی

 

 **(10.12) سید موسی عثمان هستی

 کرم شهرت طلبی

 

 **(10.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

 

**(10.11) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زیار کښان، رنگارنگ دښمنان لری

 

 **(10.11) خالق داد پغمانی

 دردم از خدا، گله ام از همسایه

 

 **(10.11) انجنیر سید عبدالقادر

 دمنځني ختيځ او شمالي افريقا دپاڅونونو احتمالي پايلي!- 3

 

 **(10.11) استاد محمد نسیم اسیر

 گفتار بی کردار

 

**(10.10) هیوادوال کابلی

 نور بر ظلمت چیره می شود

 

 **(10.10) آزاد ل.

 از تجاوز ده سال نگذشته بلکه !؟

 

 **(10.10) هواداران پورتال از ترکیه

 تظاهرات عظیم کارگران ترکیه علیه تغییر قانون کار توسط دولت

 

 **(10.10) استاد محمد نسیم اسیر 

 سودای غربت

 

**(10.09) هیأت تحریر "آذرخش"

در تقبیح تجاوز امپریالیستی امریکا و متحدین بر حریم کشور ما

 

 **(10.09) ع. راسخ - افغانستان - بلخ 

 تقدیر و سپاس از شجاعت و بصیرت متصدیان دلیر پورتال زنجیر گسل "افغانستان آزاد- آزاد افغانستان"

 

**(10.09) برگردان از: م. س. گیلانی

 آثار چه گوارا هنوز در کوبا زنده است

 

 **(10.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

 

**(10.08) هواداران ساما(ادامه دهندگان)

 به مناسبت تقبیح دهمین سالگرد تجاوز نظامی امریکا و شرکاء بر کشور ما

 

 **(10.08) ا. م. شیری

 توطئه و دروغ، چاشنی اصلی جنگ افزار امپریالیسم

 

 **(10.08) سید موسی عثمان هستی

 به یاد چه گوارا

 

 **(10.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سفر دور قمر

 

**(10.07) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 دهمین سال تجاوز امریکا به افغانستان - توحش ادامه دارد

 

 **(10.07) ساما(ادامه دهندگان) و سازمان انقلابی افغانستان

 با شعار مرگ بر امپریالیزم، «هفتم اکتوبر» را تقبیح نمائیم!

 

 **(10.07) ساما (ادامه دهندگان)

 اعلامیه به مناسبت دهمین سال استمرار تجاوز و اشغال امپریالیستی در افغانستان

 

**(10.07) محمد هارون خپل شعشعی

 لس کاله وینی او اورونه

 

 **(10.07) امین بسمل

 ترهګري ضدجګړه که دترهګرو دتکثیرجګړه

 

 **(10.07) استاد محمد نسیم اسیر 

 برق سوزنده

 

**(10.06) محمد رحیم افضلی 

 پاکستان عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 10

 

 **(10.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

 **(10.06) انجنیر محمد هاشم رایق

 شیخ چادر نشین

 

**(10.05) سید هاشم سدید

 چرا ایران از مرگ ربانی چنین متأثر و خشمگین است؟

 

 **(10.05) تیمور شاه تیموری

 باز هم یادی از وطن

 

 **(10.05) نورالله وثوق

 حرف تهِ دل شما

 

 **(10.05) کمباور کابلی 

 لویه جرگۀ امروز، روسیاهی فرداست!!!

 

**(10.04) تیمور شاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(10.04) استاد محمد نسیم اسیر

 حرف حقیقت

 

 **(10.04) سید موسی عثمان هستی

 گفت و گو

 

**(10.03) امین بسمل

 د کرزی مرموزی هڅی او د افغانانو بی وسی

 

 **(10.03) تیمور شاه تیموری

 باز آمدم

 

 **(10.03) استاد محمد نسیم اسیر 

 عرب بادیه نشین

 

**(10.02) ع. رحیمی

 باقی جان دروغ هایت بسوزد ...

 

 **(10.02) شباهنگ راد 

 جایگاه واهمیت سلاح در جهان سرمایه داری

 

 **(10.02) محمد زرگرپور

 بخدا از دروغ خسته شدیم

 

**(10.01) موسوی

 در حواشی قتل "ربانی" - 3

 

 **(10.01) ن. ن. از کابل

 داکتر فیل و حلقۀ گمشده اش

 

 **(10.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(09.30) استاد محمد نسیم اسیر

 حب وطن

 

 **(09.30) تیمور شاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(09.30) نعمت الله مختارزاده

 پنجۀ فولاد

 

 **(09.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

**(09.29) نشریه پیشرو-40

 کاریکاتور مسخره ای از دموکراسی

 

 **(09.29) آزاد ل.

 ربانی هیولای سازش و جنایت

 

 **(09.29) برگردان از: حمید بهشتی

 مصر: محاکمۀ "وایل علی" در قاهره 

 

 **(09.29) ناظم حکمت- ژباړه: فرهاد ویاړ

 پیغله کۍ

 

**(09.28) ا. م. شیری

 پوپولیسم و رسوائی جنایتکاران جنگی

 

 **(09.28) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(09.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 استفسار

 

**(09.27) سید هاشم سدید

 گوهر سیاست غرب را بر محک عقل باید سائید!

 

 **(09.27) محک باستانی

 دو واکنش در رابطه با دو نوشته

 

 **(09.27) نعمت الله مختارزاده

 وحدت قلابی

 

 **(09.27) سید موسی عثمان هستی

 عقاب زحمی با خود می گوید.

 

 **(09.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

 

**(09.26) پ. وارسته

 جبین سائی لیبرالیسم ترسو در آستان بوسی ارتجاع و استعمار

 

 **(09.26) محک باستانی 

 بهتر می بود اگر گفتمانیان فاتحۀ برهان الدین ربانی را برگزار می کردند.

 

 **(09.26) تیمور شاه تیموری

 وصف غربت

 

 **(09.26) استاد محمد نسیم اسیر

 جهان در چنگال یک قدرت

 

 **(09.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

**(09.25) موسوی

 در حواشی قتل " ربانی " - 2 

 

 **(09.25) نشریه پشیرو - 40

 مالي فساد، د مافیايي سیستم ښکیلاکي ابزار

 

 **(9.25) هوادار پورتال

 یکی از ستونهای جنایت و خیانت فروپاشید

 

 **(09.25) امین بسمل

 یو فتنه غوندی رهبر ...

 

 **(9.25) ژباړه : فرهاد ویاړ

 نه جوړجاړى، نه چوپتيا؛ يوازې د رژيم ړنګيدنه!

 

 **(09.25) استاد محمد نسیم اسیر

 به نا محرمان مهاجم

 

 **(09.25) نورالله وثوق

 لنگی انتحاری

 

 **(09.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهیدان وطن

 

 **(09.25) انجنیر محمد هاشم رائق

 کوچه

 

**(09.24) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نطق جابرانه و تحکم آمیز اوباما در ملل متحد

 

 **(09.24) حمید بهشتی

 آیا ما با پاپ هستیم یا مخالف او؟

 

 **(09.24) حزب کار ایران- توفان

 نقش نوین ترکیه در منطقه

 

  **(09.23) فرستنده: هوادار پورتال - عقاب -1

 "سرمایه جهانی"، "جامعۀ جهانی" همان "امپریالیزم" است

 

 **(09.23) بر گردان از : حمید بهشتی 

 اوباما، کشور فلسطین و روان گسیختگی اسرائیل

 

 **(09.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معضلۀ افغانستان

 

**(09.22) موسوی

 در حواشی قتل ربانی - 1

 

 **(09.22) سید هاشم سدید

 در مرگ جانیان وطن فروش ماتم روا نیست!

 

 **(09.22) نشریه پیشرو - 40

 اعتراضات زحمتکشان در لندن آغاز راه است.

 

 **(09.22) برگردان از : حمید بهشتی

 احتیاج فراموش شدگان

 

 **(09.22) ژباړه: فرهاد ویاړ

 زه آزاده ایم، نړی می هم آزاده!

 

 **(09.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 چرا افغانی و افغانستانی ؟؟؟

 

**(09.21) برگردان از: حمید بهشتی

 نیرو های امنیتی 26 یمن معترض را کشتند

 

 **(09.21) استاد محمد نسیم اسیر 

 شیران شرزه

 

 **(09.21) شادروان عبداللطیف صدیقی للندری

 فریاد ملت مظلوم

 

**(09.20) نشریه پیشرو - 40

 دوست صادق افغانستان کیست؟

 

 **(09.20) برگردان از : حمید بهشتی

 گرسنگی در افریقا، جامعۀ ما

 

 **(09.20) استاد محمد نسیم اسیر

 دنیای کور

 

 **(09.20) نعمت الله مختارزاده

 پنجۀ فولاد

 

**(09.19) احمد شاه وردک - کابل

 بایلل شوی لوبه

 

 **(09.19) محمد رحیم افضلی

 پاکستان عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 9

 

 **(09.19) بسمل

 راغلی نا بللی

 

 **(09.19) پ. وارسته

 ندای عصیان

 

 **(09.19) عزت آهنگر نیزک

 مناره های منقش

 

 **(09.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رشتۀ جان

 

**(09.18) برگردان از: احمد شاه وردک - کابل

 قاچاق تسلیحات ممنوع و مواد مخدر

 

 **(09.18) یکی از هواداران ساما(ادامه دهندگان)

 " ندای آزادی" در "بند اسارت" لیبرال های معلوم الحال

 

 **(09.18) استاد محمد نسیم اسیر

 وا از این مسلمانی!! 

 

 **(09.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر و موسیقی

 

**(09.17) ا. م. شیری 

 مشت دندان شکن کامرون ..

 

 **(09.17) سید موسی عثمان هستی

 دو پارچه شعر جدید

 

 **(09.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(09.16) احمد شاه وردک-کابل

 د امریکا د امپریالیزم د ستراتیژیک تړون

 

 **(09.16) دوکتور ع، روستارتره کی

 انتقال مسؤولیت های امنیتی و خطر جنگ داخلی

 

 **(09.16) ژباړه: احمد شاه وردک -کابل

 ولی قذافی ته سور کارت ورکړل شو.

 

 **(09.16) نعمت الله مختارزاده

 آزادی

 

 **(09.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار خون

 

**(09.15) نشریه پیشرو - 40

 د لیبیا د اور لمبو کی

 

 **(09.15) هیوادوال کابلی

 به ادامۀ "یادبود" از "بز پنجشیر"

 

 **(09.15) تیمور شاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(09.15) استاد محمد نسیم اسیر

 گرانبها ترین بوت جهان

 

 **(09.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(09.14) نشریه پیشرو 40

  سپټمبر ۱۱، او پر هیوادونو د تیري پلمه

 

 **(09.14) ایرج آذرین

 کهنه و تازۀ امپرالیسم در لیبیا

 

 **(09.14) هوادار پورتال

 بخشی از بوجی های پول برای برگرداندن سید مخدوم رهین بود

 

 **(09.14) ا. م. شیری

 این همه درغگوئی ! چرا؟

 

 **(09.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 هر طرف دام بلاست

 

**(09.13) برگردان از : احمد شاه وردک - کابل

 نوام چامسکی: امریکا د عربستان په مالی مرسته ...

 

 **(09.13) سهیل سیمین

 "شیر پنجشیر، روبه کابل، بزشادگل"!

 

 **(09.13) محمد امین بسمل

 د سولې تقلبي، خېټوره او د خنداوړ شوری په سیند لاهوشوه

 

 **(09.13) محمد رحیم افضلی

 پاکستان عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 8

 

 **(09.13) برگردان از: فریده ثابتی

 اتحادیه از توهم تا واقعیت - 5

 

 **(09.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جاهل بی لگام

 

**(09.12) برگردان از: احمد شاه وردک - کابل

 د تروریزم پر ضد ، د امریکا یوی لیسږی جگړی

 

 **(09.12) تیمور شاه تیموری

 آرزو

 

 **(09.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکرام آزادی

 

**(09.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 سؤالات حل ناشدۀ در مورد حادثۀ تروریستی 11 سپتمبر 2001

 

 **(09.11) برگردان از: احمد شاه وردک - کابل

 طرح حمله به افغانستان پیش از 11 سپتمبر طراحی شده بود

 

 **(09.11) حمید عطا

 اوریائی که بی "یا" شد

 

 **(09.11) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

**(09.11) انجنیر محمد هاشم رائق  

 درد دل

 

**(09.10) احمد شاه وردک - کابل

 خوندوری خبری!

 

 **(09.10) فرستنده: حمید بهشتی

 سرزمین اگونی: چگونه می توان از قتل عام انسان و طبیعت گزارش کرد؟

 

 **(09.10) تیمور شاه تیموری

 جنون مرگبار

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 سر افگندگی دایمی حامیان احمد شاه مسعود

 

**(09.09) برگردان از: احمد شاه وردک-کابل

 لشکر گاها های استعماری در افغانستان - تداوم استعماری

 

  **(09.09) تیمور شاه تیموری

 تجلیل از سال نو

 

**(09.08) برگردان از: احمد شاه وردک از کابل

 پالیسی جنگهای وکالتی و جنگجویان وکالتی

 

 **(09.08) ن. نیستانی

 در تأئید با محک باستانی که تنها با نامشان آشنا استم

 

 **(09.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ستمگاری

 

**(09.07) محک باستانی

 وقاحت و پرروئی نقطۀ مشترک خلق - پرچم و گرادنندگان سایت بدنام " گفتمان"

 

 **(09.07) برگردان از: حمید بهشتی

 من توسط ترانه ها و اشعارم اعتراض می کنم

 

 **(09.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استفسار

 

 **(09.07) کمباور کابلی 

 کرزی، جنایتکار جنگی را عفو کرد.

 

**(09.06) محمد هارون خپل شعشعی  

 مسألۀ افغانستان یک راه حل بیشتر ندارد

 

 **(09.06) ا. م. شیری

 ثنا گویان درگاه امپریالیسم، طلایه داران جنگ استعماری علیه ایران

 

**(09.05) حزب کار ایران - توفان 

 انترناسیونالیسم پرولتری، کوسموپلیتینسم و پان اسلامیسم

 

 **(09.05) انجنیر محمد هاشم رائق

 یادی از نخستین روز های مهاجرت

 

**(09.04) ژباړه: فرهاد ویاړ

 زما گیتار

 

 **(09.04) شباهنگ راد

 لیبیا بعد از قذافی

 

 **(09.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(09.03) سازمان انقلابی افغانستان

 در لیبیا، استعمار خونین تر از استبداد عمل می کند.

 

 **(09.03) سید هاشم سدید

 جامعۀ دینی ما دچار فقدان فرهنگ گفت و گوی سالم است!

 

 **(09.03) نعمت الله مختارزاده 

 اشک حسرت

 

**(09.02) تیمور شاه تیموری

 باز هم یک خاطره

 

 **(09.02) برگردان از: ا. م. شیری

 در حسرت اتحاد شوروی یا سوار شدن بر امواج

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نیکان و نیاکان

 

**(09.01) برگردان از: الدوز درخشان 

 "سوگواری نکنید، سازمان دهید!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

**(08.31) برگردان : فریده ثابتی

 اتحادیه، از توهم تا واقعیت - 4

 

 **(08.31) استاد محمد نسیم اسیر

 مشت خاکستر

 

 **(08.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غلام کودن

 

**(08.30) نگارش : فریده ثابتی

 اعتصاب کارگران شرکت واریزن در امریکا

 

 **(08.30) تیمور شاه تیموری

 یادی از کابل - 3

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معنی انسانیت

 

**(08.29) فرستنده : جهانگیر

 سقوط قذافی و جا به جائی حکومت های هار سرمایه

 

 **(08.29) تیمور شاه تیموری

 یادی از کابل

 

 **(08.29) استاد محمد نسیم اسیر

 کم حوصله

 

 **(08.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مصیبتهای کابل

 

**(08.28) ژباړه: محمد هارون خپل شعشعی

 د قذافی دولت یی ولی نسکور کړ؟ 

 

 **(08.28)  تیمور شاه تیموری

 یادی از کابل -1

 

 **(08.28) استاد محمد نسیم اسیر

 عالم بی کسی

 

 **(08.28) نورالله وثوق

 خوابهای طلائی

 

 **(08.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گرگان افغان

 

**(08.27) برگردان از: حمید بهشتی

 جنگ استعماری علیه لیبیا

 

 **(08.27) حشمت الله آروین

 بحران جاری در افغانستان

 

 **(08.27) تیمورشاه تیموری

 علمای دین در رکاب کرزی

 

 **(08.27) فرستنده: علی مشرف

 تصاویری از بیست و یکمین کنفرانس وحدت کشور های اسلامی

 

 **(08.27) استاد محمد نسیم اسیر 

 شور محشر

 

**(08.26) تیمور شاه تیموری

 باز هم یک عمل افتخار آمیز دیگر کرزی

 

 **(08.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 

**(08.25) محمد هارون خپل شعشعی

 په لیبیا کی د استعماری ناورین پیلامه

 

 **(08.25) حزب کار ایران- توفان 

 بمباران ناتو عامل اصلی فروپاشی رژیم معمر قذافی

 

 **(08.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شور محشر

 

**(08.24) استاد محمد نسیم اسیر 

 شور و شیرین

 

**(08.23) فرهاد ویاړ

 لنډ پیام

 

 **(08.23) ققنوس لمبه

 پورتال رزمندۀ ما، درخشان باد!

 

  **(08.23) احمد شاه وردک

 هموطن گرامی آقای سالم؟ سلامت؟

 

**(088.23) فرستنده: لاله

 دولت

 

 **(08.23) حمید بهشتی

 امپریالیسم در زیر چادر حقوق زن در اسلام

 

 **(08.23) ا. م. شیری

 باز گشت بهایم استعمار به لیبیا

 

 **(08.23) ژباړه : فرهاد و یاړ

 ولی؟

 

 **(08.23) نعمت الله مختارزاده 

 ساغر احمر

 

**(08.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماتم اعظم

 

**(08.21) پ. وارسته

 "سه سال پر ثمر و آینده نگر"

 

 **(08.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

 

**(08.20) هیأت تحریر آذرخش

 جاودان باد حماسۀ خلق دلیر ما در رهائی از چنگ استعمار انگلیس

 

 **(08.20) امین "سیماب"

 شهیدان وطن

 

 **(08.20) محمد رحیم افضلی

 پاکستان ، عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 7

 

 **(08.20) برگردان از: فریده ثابتی

 اتحادیه از توهم تا واقعیت - 3

 

 **(08.20) نعمت الله مختارزاده

 زندگی سرت باشه

 

 **(08.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ظالم

 

**(08.19) سازمان انقلابی افغانستان

 مبارزه برای استقلال وظیفۀ مبرم چپ انقلابی است!

 

 **(08.19) بسمل

 آیا موږ خپلواکي لرو، چې ویې لمانځو؟

 

 **(08.19) انجنیر محمد هاشم رائق

 کاکا غلام

 

 **(08.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مادر غمخوار

 

**(08.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 چه استقلالی ؟

 

 **(08.18) فرستنده: جهانگیر

 وقتی که اتحادیه ها با دست خود نقاب از چهره بر می دارند

 

 **(08.18) عزت آهنگر نیزک

 آزادی

 

 **(08.18) تیمور شاه تیموری

 استقلال

 

 **(08.18) استاد محمد نسیم اسیر

 پیام آزادی

 

 **(08.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکرام آزادی

 

 **(08.18) روانشاد عبداللطیف صدیقی للندری 

 جشن استقلال

 

**(08.17) سید هاشم سدید

 نه این، نه آن ، پس چه و کی؟!

 

 **(08.17) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کارګران کورونه جوړوي، خو په خپله کورونه نه لري

 

  **(08.17) داکتر صلاح الدین سعیدی

 فهم من از فرمان رئیس جمهور

 

 **(08.17) نشریه ویژه پیشرو

 پیشرو

 

 **(08.17) زنده یاد داد نورانی

 نیمروز

 

**(08.16) حشمت الله آروین

 "آقای کرزی" محبوبیت خود را از دست داد!

 

 **(08.16) زنده یاد داد نورانی

 باد ها

 

 **(08.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دوای درد ما

 

**(08.15) بهرام رحمانی

 جنایت ناروی و فعالیت گروه های راسیستی!

 

 **(08.15) تیمورشاه تیموری

 دلم خواهد - قسمت دوم

 

 **(08.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درس حریت

 

**(08.14) صبا راهی

 سکوت در برابر "انقلاب در انگلیس" ؟

 

 **(08.14)  تیمور شاه تیموری

 دلم خواهد - قسمت اول

 

 **(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کابل  شهر بخون خفته

 

**(08.13) تیمورشاه تیموری

 این سلحشوران چه می خواهند از جان وطن؟

 

 **(08.12) فعالان جنبش لغو کار مزدی

 شورش بردگان مزدی عاصی، مستأصل و بی افق

 

 **(08.12) زنده یاد داد نورانی

 قناره

 

 **(08.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 

**(08.11) هواداران ساما(ادامه دهندگان)

 به مناسبت بزرگداشت از چهارمین سالروز وفات زنده یاد "حسیب مهمند"

 

 **(08.11) استاد محمد نسیم اسیر

 کم حوصله

 

 **(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 انواع گناه

 

**(08.10) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 روز های بد اوباما

 

 **(08.10) صبا راهی

 لندن در آتش خشم محرومان

 

 **(08.10) عزت آهنگر نیزک

 هدیه

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(08.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 وسله وال اربكيان، بزګران ځوروي

 

 **(08.09) نجیب از شاگردان نورانی

 آزاد مردی از تبار زحمتکشان به ابدیت پیوست.

 

 **(08.09) عبداللطیف صدیقی للندری

 پاسبانی آزادی - خطاب به جوانان

 

  **(08.09) استاد محمد نسیم اسیر

 یادی از سیاهروز هفت ثور

 

**(08.09) نعمت الله مختارزاده

اشک حسرت

 

 **(08.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اسارت ننگ افغان است

 

**(08.08) موسوی

 "وردک" "هیبت آباد" نبود

 

 **(08.08) احمد شاه وردک

 د وردکو له زړه وینی څاڅی!

 

 **(08.08) از نشریه شمارۀ ویژۀ پیشرو

 "دیوار سکوت شب پرستان با ضربۀ شعر من شکستنیست"

 

 **(08.08) فرستنده: جهانگیر محبی

 پژواک انقلاب اسرائیل

 

 **(08.08) زنده یاد داد نورانی

 تنها دختر

 

 **(08.08) تیمورشاه تیموری

 قلب بیقرار

 

 **(08.08) عزت آهنگر نیزک

 بی تو چه گونه سر کنم؟

 

 **(08.08) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(08.08) الحاج ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(08.07) صبا راهی

 بچه ها فلسطین کجاست ؟

 

 **(08.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

 **(08.07) عبداللطیف صدیقی للندری

 درد بی وطنی

 

**(08.06) محمد رحیم افضلی

 پاکستان عمق استراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان ـ 6

 

**(08.06) سید هاشم سدید 

 آخوند های ایران موسیچه های بی گناه

 

**(08.06) برگردان از: فریده ثابتی

 اتحادیه، از توهم تا واقعیت-2

 

**(08.06) استاد نسیم "اسیر"

 ویرانۀ افغانستان

 

**(08.06) عزت آهنگر "نیزک"

 طلسم عشق

 

**(08.06) عتیق الله شاهد

 تازه ترین کارتونها ـ 3

 

**(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مصیبتهای کابل

 

**(08.05) احمد شاه وردک

 ولی هیڅوک د هما سلطانی خبرو ته غوږ نه نیسی!!!

 

**(08.05) عتیق الله شاهد 

 تازه ترین کارتوئنها - قسمت دوم

 

**(08.04) زنده یاد نورانی

 عبور

 

 **(08.04) عزت آهنگر نیزک

 شما ای سیرۀ جانم

 

 **(08.04) عتیق الله شاهد

 تازه ترین کارتونها - 1

 

 **(08.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بیان بی زیان

 

**(08.03) نورالله وثوق

 دریا پژوه

 

**(08.03) استاد محمد نسیم اسیر

 قافلۀ شوق

 

 **(08.03) نعمت الله مختارزاده

 گم شده

 

 **(08.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357

 

**(08.02) فرستنده: حزب کارایران- توفان

 برگزاری کنگرۀ شکوهمند حز کمونیست کارگران تونس

 

 **(08.02) دیبا حریر

 سراسر کابوس

 

 **(08.02) استاد محمد نسیم اسیر 

 عزل و نصب !!!

 

**(08.01) سید هاشم سدید

 آیندۀ جنگ امریکا در افغانستان، برد یا باخت 

 

**(07.31) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری-13

 

 **(07.31) حمید توانا

 "اسپنتا" دروغ می گوید و "سعیدی" بی حیائی می کند!

 

 **(07.31) نگارش: ا. م. شیری

 ساختمان سوسیالیسم در کشور شورا ها تخریب یا فروپاشی؟

 

 **(07.31) عزت آهنگر نیزک

 مادرم

 

 **(07.30) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تقلب ستراتیژیک

 

 **(97.30) عزت آهنگر نیزک

 دخترم بشنو

 

 **(07.30) استاد محمد نسیم اسیر

 بحر حوادث

 

 **(07.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

**(07.29) نشریه پیشرو شماره ویژه

 «انسانها می میرند، اندیشه ها زنده می مانند»

 

**(07.29) شاکر

 جایگاه شهید "مجید" در قلب مردم آزاده و ستمکش   افغانستان است

 

**(07.29) عزت آهنگر "نیزک"

 گفت و گو

 

**(07.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان 

 

**(07.28) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری -12

 

 **(07.28) حمید عطا

 قومیت یا دشنۀ مسموم برای نابودی مردم

 

 **(07.28) پلاتفرم کمونیستی ناروی

 اقدامات فاشیستی در ناروی

 

 **(07.28) زنده یاد داد نورانی

 لحظه ها زخمی

 

 **(07.28) استاد محمد نسیم اسیر

 فاجعۀ بزرگ انسانی

 

 **(07.28) نعمت الله مختارزاده 

 خرق احجاب

 

**(07.27) ساما(ادامه دهندگان)

 به پیشواز سی و دومین سالگرد تأسیس سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ادامه دهندگان)

 

 **(07.27) د پيشرو ځانګړى ګڼه

 داد نورانی؛ یو قاطع، صادق او صمیمي مبارز

 

 **(07.27) ایمل خان فیضی 

 ادامۀ جنگ، تلاش برای دوام حضور امزیکا-ناتو در افغانستان

 

**(07.17) محمد رحیم افضلی

 پاکستان ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 5

 

 **(07.27) پویا.  ش. م.

 مارکسیسم و دانشگاه ها

 

 **(07.27) زنده یاد داد نورانی

 بیچاره کاغذ

 

 **(07.27) استاد محمد نسیم اسیز

 بی آزار

 

 **(07.27) عبداللطیف صدیقی للندری

 درد بی وطنی

 

**(07.26) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری - 11

 

 **(07.26) برگردان از: ا. م. شیری 

 نقش ناتو پس از جنگ سرد

 

 **(07.26) زنده یاد داد نورانی

 مرثیۀ شاعران

 

 **(07.26) تیمور شاه تیموری

 کاشکی

 

 **(07.26) عبداللطیف صذیقی للندری

 ماتم جنگ

 

**(07.25) ن. امید

 خبر کوتاه ولی جانکاه بود

 

 **(07.27) برگردان از: مهدی فتوحی

 بی تفاوت ها

 

 **(07.25) حزب کار ایران- توفان

جنایت در ناروی ادامۀ منطقی سیاست اسلام ستیزی و قرآن سوزی

 

 **(07.25) زنده یاد داد نورانی

 شکسته شب

 

   **(07.24) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مرگ خاینان و مرگ صادقان

 

 **(07.24) هیوادوال کابلی

 با رد تولیدات اسرائیل با فلسطینی ها همدرد شوید

 

  **(07.24) عزت آهنگر نیزک

 شکوه سبز

 

**(07.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(07.23) سید هاشم سدید

 سخن گر از دل زیبا نخواست زیبا نیست

 

**(07.23) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری - 10

 

 **(07.23) مقدمه و برگردان از: ا. م. شیری 

 پنتاگون ابزار مبارزه با تبلیغات در شبکه های اجتماعی می سازد

 

**(07.22) برگردان از: حمید بهشتی 

 ندیده گرفتن جنایات ناتو در لیبیا

 

**(07.21) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری-9

 

 **(07.21) نجیب منلی

 گز او میدان

 

 **(07.21) برگردان از: ا. م. شیری

 جرایم سی آی ای در آسیا

 

 **(07.21) زنده یاد دادنورانی

  به درخت

 

 **(07.21) آستاد محمد نسیم اسیر 

 حب وطن

 

**(07.20) نجیب منلی

 د تاریخ جبر

 

 **(07.20) داد نورانی

 آخر شب

 

 **(07.20) عزت آهنگر نیزک

 پیام شهید

 

 **(07.20) تیمور شاه تیموری 

 فتنۀ مردمان

 

**(07.19) دوکتور صلاح الدین سعیدی

 خطاب به آنهائی که مصالحۀ سیاسی را نمی پذیرند و به تعریف رسمی دشمن تأکید دارند

 

 **(07.19) محمد سرور رنا

 نفاق و خانه جنگی + ملوک الطوایفی = عقد معاهدۀ دیورند، اسارت و غلامی

 

 **(07.19) ا. م. شیری 

 جهان به یک اردوگاه بزرگ مرگ تبدیل شده است

 

**(07.18) ا. م. شیری

 قطع سر، تجاوز به عنف و آدمخواری - ارمغان دموکراسی غربی

 

 **(07.18) داد نورانی

 شعر، جدال، زندگی

 

 **(07.18) ژباړه: فرهاد ویاړ

 بنگله دیش

 

 **(07.18) تیمور شاه تیموری 

 قمار زندگانی

 

**(07.17) ایمل خان فیضی

 گروه شبه نظامی افغان سی آی ای

 

 **(07.17) ژباړه:  فرهاد ویاړ

 نه ، میرمنو، ژړا نه 

 

 **(07.17) عزت آهنگر نیزک

 سالها در آرزو

 

 **(07.17) تیمور شاه تیموری

 رنج خمار

 

 **(07.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فریاد یتیم

 

**(07.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آرزوی  پاک مصالحه و دفع استعمار

 

**(07.15) محمد رحیم افضلی 

 پاکستان عمق ستراتیزی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 4

 

 **(07.15) عزت آهنگر نیزک

 دستش نمی رسد

 

 **(07.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

**(07.14) لوموند دیپلماتیک

 1848، بهار خلق ها

 

 **(07.14) ا. م. شیری

 نیمی از پناهندگان جهان را فراریان جنگهای امریکا تشکیل می دهند.

 

 **(07.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درخت وفا و وحدت

 

**(07.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 عرصۀ غول بیابان

 

**(07.13) موسوی

 مافیای قدرت بین المللی و مضحکۀ انتخابات

 

 **(07.13) هوادار پورتال

 قتل نچندان نا به هنگام احمد ولی کرزی

 

 **(07.13) عزت آهنگر نیزک

 دختر افغان

 

**(07.13) روح افزا نیستی

 درود به مولانا 

 

**(07.12) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 پارلمان ادارۀ مستعمراتی یکی از محراقهای نفرت و انزجار

 

**(07.11) فرستنده: هوادار  پورتال

 رکورد جدید برای بوجۀ پنتاگون

 

 **(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 منجم گفت که :

 

 **(07.10) داکتر صلح الدین سعیدی

 تقاضا از متخصصان و حقوقدانان محترم کشور

 

 **(07.10) عزت آهنگر نیزک

 نیرنگ دگر

 

 **(07.10) استاد محمد نسیم اسیر

 دشمن حقیقی

 

 **(07.10) نعمت الله مختارزاده

 شاخ کرگدن

 

 **(07.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز واپسین

 

**(07.09) برگردان از: حمید بهشتی

 اعمال نفوذ سیاسی برروی دویتشه وله

 

 **(07.09) هوادار پورتال

 امرالله صالح و دستگاه استخبارات امریکا

 

 **(07.09) نعمت الله مختارزاده

 گل وحدت

 

 **(07.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شوق امارت

 

**(07.08) فرستنده: جهانگیر محبی

 اتحادیه ها در منظر چپ اتحادیه ئی - 1

 

 **(07.08) استاد محمد نسیم اسیر

 فرمانبرداران!!!

 

 **(07.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار ما

 

**(07.07) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 امرالله صالح و دستگاه استخباراتی امریکا

 

**(07.07) هارون خپل شعشعی

 لشکر کاه های امریکائی و نقشه های استعماری -8

 

 **(07.07) عزیز نعیمی

 کرمان "شهر مردان کور"، افغانستان " کشور مردم کور!؟" 

 

 **(07.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بیان بی زیان

 

 **(07.07) سید موسی عثمان هستی

 کنون باید کرد

 

**(07.06) بسمل

 څوک مې له ټل څوک له کا بلـــه وژني 

 

 **(07.06) انجنیر محمد هاشم رائق

 خاک عزیز

 

**(07.05) ساما (ادامه دهندگان)

 حسن نیت تان را شاد باش می گوئیم.

 

 **(07.05) ایمل خان فیضی

 حملات پاکستان: تجاوز در جواب تجاوز است.

 

 **(07.05) محک باستانی

 بو کشی جواسیس برای شناسائی "محک باستانی" 

 

 **(07.05) استاد محمد نسیم اسیر

 گفتار بی کردار

 

**(07.04) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 رو سیاهی دیگری برای حامیان لشکر گاه های امریکا در افغانستان

 

 **(07.04) احمد شاه وردک

 راکت زنی پاکستانی ها و غوغا های مزدوران اجانب برای ایجاد لشکر گاه های استعماری امریکا

 

  **(07.04) سید موسی عثمان هستی

 "گل کوکو" ها در نقش " مادر فولاد زره"

 

**(07.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جاهل بی لگام

 

**(07.03) بسمل

 کرزی له سولې سره وران دی

 

 **(07.03) محک باستانی

 صفحات پورتال را از لوث ابتذال گفتمانیان دور نگهدارید.

 

 **(07.03) برگردان و تفسیر از: ا. م. شیری

 دولت اسرائیل، بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تهدید به قتل می کند

 

 **(07.03) تیمور شاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(07.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دوای درد ما

 

**(07.02) هارون خپل شعشعی 

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری - 7

 

 **(07.02) استاد محمد نسیم اسیر

 طالب جان

 

**(07.01) سید هاشم سدید

 می بینید، که راه سوم هم وجود دارد؟!

 

 **(07.01) انجنیر سید عبدالقادر

 د ليبيا د پاڅون رهبري څنګه پردو په لاس کي ونيول-2

 

 **(07.01) محمد رحیم افضلی

 پاکستان، عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 3

 

 **(07.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

 

**(06.30) سید هاشم سدید

 پرسش کوچکی از رئیس جمهور کرزی!

 

 **(06.30) ا. م. شیری

 ناتو یکصدمین روز حمله نظامی به لیبیا را برگزار می  کند.

 

 **(06.30) نعمت الله مختارزاده 

 اشک حسرت

 

**(06.29) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 انتقاد از حامد کرزی یا خینۀ بعد از عید

 

 **(06.29) برگردان از: ا. م. شیری

 35 قطعۀ نقره ای پرزیدنت سار کوزی

 

 **(06.29) استاد محمد نسیم اسیر

 ایمان استوار

 

 **(06.29) کمباور کابلی

 رفتن امریکا و سراسیمگی تبهکاران جنگی

 

**(06.28) هارون خپل شعشعی 

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری - 6

 

**(06.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

 

**(06.26) سید هاشم سدید

 پیروزی یا شکست ؟

 

 **(06.26) بسمل

 حامد کرزی دسولې او ثبات لوی دښمن ګڼل کیږي

 

 **(06.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

**(06.25) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری - 5

 

 **(06.25) آزاد ل.

 طالبان مدرن

 

 **(06.25) عزت آهنگر نیزک

 چه تغییر آمده است؟

 

 **(06.25) استاد محمد نسیم اسیر

 کربلای کابل

 

 **(06.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 برید نخوت

 

**(06.24) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست دوکتورین اوباما

 

 **(06.24) محمد رحیم افضلی

 پاکستان، عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 2

 

 **(06.24) عزت آهنگر نیزک

 شعر احساس دل آراست

 

 **(06.24) استاد محمد نسیم اسیر

 دودمان من

 

 **(06.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 برادر و خواهر مهاجر

 

**(06.23) سید هاشم سدید

 " دیگر بس است. من حق دارم که رانندگی کنم."

 

 **(06.23) محمد حیدر اختر 

 افتخار من و رنج تو

 

**(06.23) داکتر ع. روستار تره کی

 د جنگی اسیرانو اعدام د دیموکراسی یو بل سوغات

 

**(06.22) فرستنده: یکی از هواداران ساما

 سالی به عقب، گامی به جلو

 

 **(06.22) سازمان انقلابی افغانستان

 " ادامه دهندگان" گامی به جلو

 

 **(06.22) برگردان از: حمید بهشتی 

 آیا کشور های جی 8 از بهار عربی حمایت می کنند یا آن را به سقوط می کشانند؟

 

**(06.21) هارون خپل شعشعی

 لشکرگاه های امریکائی و نقشه های استعماری-4

 

 **(06.21) فرستنده: سید هاشم سدید

 پایگاه های نظامی بدون مرز امریکا

 

 **(06.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 تار و پود جان سوخت

 

 **(06.21) عبداللطیف صدیقی للندری 

 شور آزادی

 

**(06.20) بسمل

 افغانستان قطعاً خپلواک هیواد نه دی

 

 **(06.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ملت بی نان و بیجان

 

**(06.19) محمد رحیم افضلی

 پاکستان، عمق ستراتیژی منطقه ئی انگلیسها در انتقام از افغانستان - 1

 

 **(06.19) فرستندگان: هواداران پورتال از ترکیه

 نزدهم جون جوانان در میدانهای نبرد

 

 **(06.19) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(06.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماتم اعظم

 

**(06.18) سید هاشم سدید 

 باز هم سخنی در رابطۀ پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان

 

**(06.18) برگردان از: حمید بهشتی 

 جنگ افغانستان به شکست می انجامد.

 

 **(06.18) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

 **(06.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

**(06.17) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری -3

 

  **(06.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اعلامیۀ اسلام آباد یا تسلیمی افغانستان به پاکستان؛ هندوکش فروشان مطلع گردند.

 

 **(06.16) برگردان از: حمید بهشتی

 قیام علیه رژیم اسد در سوریه، آیا لیبیای دومی تکرار می شود؟

 

 **(06.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

 

**(06.15) انجنیر سید عبدالقادر

 د ليبيا د پاڅون رهبري څنګه پردو په لاس کي ونيول !

 

 **(06.15) فرستنده: ایمل خان فیضی

 د نړۍ تر ټولو بېګناه خلک

 

 **(06.15) عبداللطیف صدیقی للندری

 نعرۀ الله اکبر

 

 **(06.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

**(06.14) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 توطئه های جهانی امپریالیسم -5

 

 **(06.14) ایمل خان فیضی

 پیمان ستراتیژیک: ادامۀ مذاکرات پوشیده و نگرانی ها

 

 **(06.14) فرستنده: برهان عظیمی

 گزارشی از برگزاری کنفرانس های: چشم انداز انقلاب در کشور های خاور میانه و شمال افریقا

 

 **(06.14) بهرام رحمانی

 انتخابات پارلمانی ترکیه و ادامۀ روابط با ایران

 

 **(06.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 میراث افغانیان

 

**(06.13) هیأت تحزیز "آذرخش"

 پیروز باد خط اصولی مبارزۀ "ساما"(ادامه دهندگان)

 

 **(06.13) هارون خپل شعشعی

 لشکر گاه های امریکائی و نقشه های استعماری -2

 

 **(06.13) برگردان از: حمید بهشتی

 چگونه مردم عادی مصر انقلابی شدند

 

 **(06.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به اندیشۀ یک روز نکو

 

**(06.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 انواع گناه

 

 **(06.12) عزت آهنگر نیزک 

 چه تغییر آمده است؟

 

**(06.11) عزت آهنگر نیزک

 پرواز

 

 **(06.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رواج کشتن

 

**(06.10) فرستنده: امید متین-نویسنده: پوینده

 "فریاد امپریالیسم " - 8

 

 **(06.10) آزاد ل.

 مؤثر باید بود یا مهم ؟؟ ببخش هموطن!!

 

 **(06.10) ایمل خان فیضی

 مخالفت مسکو با حذف طالبان لست سیاه سازمان ملل- چند نظر پیرامون دومین کنفرانس بن-2

 

 **(06.10) عزت آهنگر نیزک

 ترس

 

 **(06.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جشن استقلال

 

**(06.09) هیوادوال کابلی

 بناز ای آرزو امروز آهنگی به ساز آمد!

 

 **(06.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معجون نارسیده

 

  **(06.09) عزت آهنگر نیزک

 هجرت

 

**(06.09) نعمت الله مختارزاده

 یاد کابل جان

 

 **(06.08) ساما (ادامه دهندگان)

 اعلامیه سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ادامه دهندگان)

 

 **(06.08) لاله

 آزادی یا اسارت؛ کدام یک؟

 

 **(06.08) استاد محمد نسیم اسیر

 پاسبان دزد

 

 **(06.08) عزت آهنگر نیزک

 قربانی !!

 

 **(06.08) نعمت الله مختارزاده

 شارلاتانها

 

 **(06.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خود سری 

 

**(06.07) هارون خپل شعشعی

 لشکرگاه های امریکائی و نفشه های استعماری - 1

 

 **(06.07) شریف بهاند

 د پوځي اډو د رامنځته کولو اړتیا او د هغو موخې-4

 

 **(06.07) هوادران پورتال از ترکیه

 تونس، تحریر، مادرید و اینک استانبول...

 

 **(06.07) استاد محمد نسیم اسیر

 تلوار آزادی

 

 **(06.07) عزت آهنگر نیزک

 ترا من پاس می دارم!

 

 **(06.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وارث اورنگ

 

 **(06.06) ژباړه: فرهاد ویاړ

 شاعر

 

 **(06.06) انجنیر سید عبدالقادر

 د افغان جرمن آنلاین د محترمو چلونکو څخه یوه دوستانه گیله!

 

 **(06.06) حزب کار ایران- توفان

 مصاحبه با لیلا خالد، زن رزمندۀ فلسطینی

 

 **(06.06) شباهنگ راد

 حمایت ادعائی اوباما و کامرون از اعتراضات مردمی!

 

 **(06.06) استاد محمد نسیم اسیر

 پیشوای آزادی

 

 **(06.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غصب قدرت

 

**(06.05) سید هاشم سدید

 هر زمین خوردن باید درسی باشد برای ما

 

 **(06.05) جاوید

 جنایتکاران طالبی و جنایتکاران شورای نظاری را با تمام قوت و نیرو محکوم نمائیم!

 

 **(06.05) استاد محمد نسیم اسیر

 از خیبر تا آمو

 

 **(06.05)  نعمت الله مختارزاده

 ساغر احمر

 

 **(06.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکرام آزادی

 

 **(06.05) عبداللطیف صدیقی للندری 

 ملت ماتمزده

 

**(06.04) فرستنده: توماج

 سیاست های امپریالیستی و مواضع بارک اوباما

 

 **(06.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نامۀ منظوم عنوانی طالبان

 

**(06.03) فرستنده: امید متین- نوشته از-پوینده

 "فریاد امپریالیسم" 7

 

 **(06.03) مترجم: ا. م. شیری

 باشگاه ضد انقلاب

 

 **(06.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استقلال ما 

 

**(06.02) هارون خپل شعشعی

 امریکایی چونی او استعماری نخشی - اوومه برخه

 

 **(06.02) لاله

 سند واگذاری افغانستان را دولت پوشالی توسط "لویه جرگه" امضاء می کند. 

 

 **(06.02) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(06.02) عزت آهنگر نیزک

 آزادی

 

**(06.01) احمد شاه وردک

 نامه عنوانی احمد بهزاد

 

 **(06.01) برگردان از : حمید بهشتی

 اسلام مریض بوده، اما قابلیت بهبودی دارد

 

 **(06.01) فرستنده: توماج

 صد و چهلمین سال حماسۀ کمون پاریس

 

 **(06.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عرصۀ گیتی

 

**(05.31) بسمل

 دا زما په لعنتی چوکی یو بل شاه شجاع کښینوی

 

 **(05.31) لاله 

 امپریالیست های خونریز، یک بار دیگر خون مردم ما را ریختند.

 

**(05.30) هیأت تحریر آذرخش

 قاتلان مردم افغانستان باید به محاکمه کشانیده شوند!

 

 **(05.30) سید هاشم سدید

 به مرگ بگیریش، که به تب راضی شود!

 

 **(05.30) نعمت الله مختارزاده

 اشک حسرت

 

 **(05.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جاهل بی لگام

 

**(05.29) سید هاشم سدید

 بازگشت طالب یک کابوس هولناک!

 

 **(05.29) انجنیر سید عبدالقادر

 محترم روستار تره کی او د ده دملی گتو سره تړلی دریځ

 

 **(05.29) هوادار پورتال از دنمارک

 ننگ بر "ننگین" دادفر سپنتا 

 

 **(05.29) ژباړه: فرهاد ویاړ

 ژوند ، آرامه او لوړ سیند نه دی

 

 **(05.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شور محشر

 

 **(05.29) عبداللطیف صدیقی للندری

 ذوق حضور

 

**(05.28) هارون خپل شعشعی

 امریکایی چونی او استعماری نخشی - 6

 

 **(05.28) تیمور شاه تیموری

 آزادی

 

 **(05.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مسلمانی کجا باشد ؟

 

**(05.27) ایمل خان فیضی

 نگاهی بر برگزاری دومین کنفرانس بن برای افغانستان - قسمت اول

 

 **(05.27) برگردان از: حمید بهشتی

 لیبیا: قوام نکرومه فتح مجدد افریقا توسط غرب را پیشبینی کرده بود.

 

 **(05.27) استاد محمد نسیم اسیر

 شکار افعی

 

 **(05.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 افغان بد خواه افغان

 

**(05.26) حمید توانا

 " گله های وطنفروش سراسر افغانستان متحد شوید!"

 

 **(05.26) د پیشرو خپرونی څخه -38 گنه

 لیبیا، د امپریالیستانو د تیری په محراق کی.

 

 **(05.26) بر گردان از: همکار پورتال

 عامل سابق سی آی ای ادعا می کند: امریکائیان بن لادن را نکشتند.

 

 **(05.25) بسمل

 اسامه مړی له تربیلا څخه هیبت آباد ته وړل شوی

 

 **(05.26) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 اخبار زحمتکشان

 

 **(05.26) نعمت الله مختارزاده

 خمر مقطر

 

 **(05.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

 

**(05.25) هارون خپل شعشعی

 امریکایی چونی و استعماری نخشی - 5

 

 **(05.25) دپیشرو خپرونی څخه- 38 گنه

 اسامه ووژل شو، خو امریکا به په افغانستان کی پاتی وی 

 

 **(05.25) ژباړه: فرهاد ویاړ

 بر باده

 

 **(05.25) تیمور شاه تیموری

 ای وطن

 

 **(05.25) عزت آهنگر نیزک

 لاله ها در پرواز

 

**(05.24) هارون خپل شعشعی

 امریکایی چونی او استعماری نخشی - 4

 

 **(05.24) نشریه پیشرو-38

 اسامه باید کشته می شد.

 

 **(05.24) فرستنده: امید متین-نویسنده: پوینده

 " فریاد امپریالیسم " - 6

 

 **(05.24) عزت آهنگر نیزک

 اعتراض

 

 **(05.24) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

**(05.23) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن -13

 

**(05.23) هارون خپل شعشعی

 امریکایی چونی او استعماری نخشی - 3

 

 **(05.23) نشریه پیشرو 38

 افغانستان در محراق سیاست خارجی امریکا

 

 **(05.23) نعمت الله مختارزاده

 خاک پایش مشکبیز

 

 **(05.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

**(05.22) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن -12

 

**(05.22) هارون خپل شعشعی

امریکایی چونی او استعماری نخشی - 2

 

 **(05.22) ل پیشرو 38 گنی څخه

 کارگران د جنایتو اصلی قربانیان

 

 **(05.22) برگردان از : حمید بهشتی

 ما به سوریه ای تازه نیازمندیم

 

 **(05.22) عبداللطیف صدیقی للندری

 یاد میهن

 

 **(05.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استفسار

 

**(05.21) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن -11

 

 **(05.21) بسمل

  هرڅوک چې افغانستان خپلواک بولي هغه ملي خاین دی

 

 **(05.20) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن -10

 

 **(05.20) آ. آژنگ

 حرافی روشنفکران حرفه ئی

 

 **(05.20) استاد محمد نسیم اسیر

 بحر حوادث

 

 **(05.20) نعمت الله مختارزاده

 عزای طالب

 

 **(05.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فرقت مام میهن

 

**(05.19) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 9

 

**(05.19) ترجمه و تبصره از: شریف بهاند

  اروپايي ټولنه، متحده ایالتونه او ناتو:

سیال که همکار؟

 

**(05.19) نشریه پیشرو-38

 ایران هم به دنبال کلاهیست

 

 **(05.19) ژباړ: فرهاد ویاړ

 کورنی

 

**(05.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طمطراق

 

**(05.18) موسوی

  تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 8

 

 **(05.18) نشریه پیشرو - 38

 "جنبش سبز"، دورنمای زنان ایران کدام است؟

 

 **(05.18) استاد محمد نسیم اسیر

 شیران شرزه

 

 **(05.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

**(05.17) موسوی

  تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 7

 

 

 **( 05 17) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 عرقریزان در قدرت سهمی ندارند

 

 **(05.17) حزب کار ایران - توفان

 پیرامون توافقنامۀ حماس و فتح

 

 **(05.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دشمن نجات وطن

 

**(05.16) نشریه پیشرو 38

 همه وارونه می گفتند و خاک به چشم ما می زدند.

 

 **(05.16) ایمل خان فیضی

 روابط امریکا-پاکستان، بعد از مرگ یک "سرمایه ستراتیژیک"

 

 **(05.16) استاد محمد نسیم اسیر

 طالب جاه

 

 **(05.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 انتهای ظلم ظالم

 

**(05.15) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 6

 

 **(05.15) فرستنده: امید متین- نویسنده: پوینده

 "فریاد امپریالیسم " - 5

 

 **(05.15) بسمل

 لا اوس هم دافغانستان دګټو غم دی درسره؟

 

 **(05.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طلب جبران خسارت

 

**(05.14) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 5

  

 **(05.14) برگردان از همکار پورتال

 برادر کرزی از حمایت برادر خود در انتخابات ریاست جمهوری نادم است.

 

 **(05.14) استاد محمد نسیم اسیر

 قوم بی سر

 

**(05.13) هارون خپل شعشعی

 امریکایی چونی او استعماری نخشی - 1

 

 **(05.13) نشریه پیشرو38

  چرا احزاب رسمی در افغانستان ورشکسته اند؟

 

 **(05.13) انجمن اجتماعی صنف زحمتکشان افغانستان

 د خځلو ماشومان

 

 **(05.13) ترجمه و تلخیص از همکار پورتال

 نوم چومسکی: عکس العمل من به قتل بن لادن

 

 **(05.13) برگردان از: حمید بهشتی

 در مصر" افسران آزاد" به میان مردم رفته به دام می افتند.

 

 **(05.13) لوموند دیپلماتیک

 پایگاه های نظامی بدون مرز امریکا

 

 **(05.13) استاد محمد نسیم اسیر

 کربلای کابل

 

**(05.12) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 4

 

 **(05.12) فیدل کاسترو - برگردان از : رامین سپهری

 ترور اسامه بن لادن

 

 **(05.12) استاد محمد نسیم اسیر

 بی آزار

 

 **(05.12) نعمت الله مختارزاده

 هیولای همسایه

 

**(05.11) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 3

 

**(05.11) حزب کار ایران - توفان

 تحولات لیبیا و تجربه اندوزی از آن

 

 **(05.11) پاغر

 برباد

 

**(05.10) موسوی

تجارت خون "آی.اس.آی" با "سی.آی.ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 2

 

 **(05.10) فرستنده: توماج

 ریشه های شورشهای عرب و جشن زودرس

 

 **(05.10) استاد محمد نسیم اسیر

 ای یار بی کسان !!!

 

 **(05.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت 

 

**(05.09) برگردان از : حمید بهشتی

 آزادی مطبوعات در سوریه

 

 **(05.09) فرستنده: هوادار پورتال

 "فیس بوک مخوف ترین شبکۀ جاسوسی تاریخ است"

 

 **(05.09) شباهنگ راد

 آیا جهان بعد از بن لادن "امن تر" و قابل "تحمل تر" خواهد شد؟

 

 **(05.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نیکان و هم نیاکان

 

 **(05.09) تیمور شاه تیموری

 شق القمر

 

**(05.08) برگردان از: حمید بهشتی

 حکومت های فراقانونی

 

**(05.08) ترجمه و تلخیص: احمد خزاعی

 رزمندگان آزادی در لیبیا کیستند ؟

 

 **(05.08) فرستنده : جهانگیر

 اول ماه می - روز جهانی کارگر گرامی باد!

 

 **(05.08) تیمور شاه تیموری 

 قسمنامه

 

 **(05.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

 

**(05.07) موسوی

 تجارت خون "آی. اس. آی" با "سی. آی. ای" و "تیم های مرگ" کودک کش آن - 1

 

 **(05.07) سید هاشم سدید

 برخی از انسانها واقعاً قابل ترحم هستند.

 

 **(05.07) هیوادوال کابلی

 مقصود "توئی" "لادن" و "قاعده "بهانه!

 

 **(05.07) فرستنده: جهانگیر

 "مهر باطل شد "

 

 **(05.07) صبا راهی

 یک عروسی، یک قتل و بقیه ماجرا...!

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

**(05.06) نادر نظری

 بن لادن هنوز زنده است !؟

 

 **(05.06) دوکتور صلاح الدین سعیدی

 د پاکستان دومخه سیاست ادامه لری!

 

 **(05.06) نورالله وثوق

 شعر امروز افغانستان - سام اسامه

 

 **(05.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کار ملک ما نشد

 

**(05.05) فرستنده: امید متین- نویسنده: پوینده

 " فریاد امپریالیسم" - 4

 

 **(05.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(05.04) محمد قراگوزلو

 بن لادن؛ ویروس تروریسم دولتی جنگ سرد

 

 **(05.04) بهرام رحمانی

 اسامه بن لادن از واقعیت تا افسانه؟!

 

 **(05.04) حمید بهشتی

 خطری که از حذف بن لادن می تراود

 

 **(05.04) جهانگیر محبی 

 در حاشیه کشته شدن اسامه بن لادن

 

 **(05.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مصیبتهای کابل

 

**(05.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مبارزه علیه سیاست اشغالگرانۀ امپریالیستی در روز کارگر

 

**(05.03) شریف بهاند

 د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې - 3

 

  **(05.03) افغان عامی

 متمدن نماهای طفل خو و مرگ بن لادن

 

 **(05.03) بسمل

 دملي اتل شهید احمدګل پیلوټ جنازه خاورو ته وسپارله شوه

 

**(05.03) حمید بهشتی

 تفسیری بر رهنمود های مطروحه کسینجر و بیکر در زمینۀ ستراتیژی مداخلۀ نظامی امریکا

 

 **(05.03) نعمت الله مختارزاده

 ساغر احمر

 

 **(05.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طالب و اسامه

 

**(05.02) بسمل

  دبایرن مېشتو افغانانو ژور خپګان اوسخت احتجاج لیک

 

 **(05.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غصب قدرت

 

**(05.01) هیأت تحریر آذرخش

 همردیف وانمود کردن لنین و برژنیف یا ناشی از بی خبری است یا هم زادۀ غرض

 

 **(05.01) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 زنده باد اول ماه می روز همبستگی جهانی طبقۀ کارگر!

 

  **(05.01) انجمن اجتماعی صنف زحمتکشان افغانستان

 پایان دادن به فقر زحمتکشان فقط با اتحاد شان میسر است

 

**(05.01) محمد قراگوزلو

 روزی به قامت عصر طبقۀ کارگر

 

**(05.01) استاد محمد نسیم اسیر

 ضرب دُرَه 

 

 **(05.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسلمانی کجا باشد؟

 

 

**(04.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خار غم

 

**(04.29) حزب کار ایران - توفان

 موضع حزب ما و تحولات سوریه

 

 **(04.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماتم اعظم

 

**(04.28) پوینده

 " فریاد امپریالیسم " - 3 

 

**(04.28) آزاد ل.

هفت و هشت ثور

 

 **(04.28) افغان عامی

 افتخار به پیلوت غیور افغان که ننگ اطاعت از بیگانۀ متجاوز را نپذیرفت!

 

**(04.28) داکتر رحیم آذر

 سیاهروز هفت ثور و پیامد های خونین آن

 

 **(04.28) عزت آهنگر نیزک

 کجا جویمت؟؟؟

 

 **(04.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

**(04.27) موسوی

 7 و 8 ثور بستر انقیاد طلبی های امروز

 

 **(04.27) هیأت تحریر آذرخش

 باز هم به کودتا چیان نوکر روس، این عاملان ایجاد سیه روزی بی پایان مردم ما نفرین می فرستیم !

 

 **(04.27) ایکور- برگردان از: پورتال

 پیشنهاد برای قطعنامۀ ایکور در مورد افغانستان و تبصره پورتال

 

 **(04.27) اشرف دهقانی

 انقلاب و ضد انقلاب در لیبیا

 

 **(04.27) هوادار پورتال

 ببرک نوری: شاه شجاع بی تاج و تخت در پاریس

 

 **(04.27) نعمت الله مختارزاده

 اشک حسرت

 

 **(04.27) استاد محمد نسیم اسیر

 کلام پخته

 

**(04.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(04.25) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 اجازۀ ساختن لشکرگاه بیگانه = کشیدن خط بطلان بر افغانیت

 

 **(04.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر و موسیقی

 

**(04.24) هیأت تحریر آذرخش

 افتضاح نوکران سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم و تبانی آنها به ضد مردم، از چند دهه به اینسو ادامه دارد

 

 **(04.24) برگردان از : حمید بهشتی

 سوریه در چنگال خاندان اسد-ادامۀ اعتراضات 

 

**(04.23) هیوادوال کابلی

 نقطۀ تلاقی منافع مردم را می باید تشخیص و دفاع نمود.

 

 **(04.23) استاد محمد نسیم اسیر

 دیار فرنگزده

 

 **(04.23) نورالله وثوق

 گیر لیورس

 

 **(04.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(04.22) نویسنده: پوینده

 " فریاد امپریالیسم " - 2

 

 **(04.22) محک باستانی

 قلم به دستان محرمان در نبرد با دشمنان مردم متحدانه حرکت نمائید!

 

 **(04.22) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای وطن

 

 **(04.22) عزت آهنگر نیزک

 شکست دیدار

 

 **(04.22) نعمت الله مختارزاده

 خمر مقطر

 

 **(04.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(04.21) فرستنده: هیأت تحریر آذرخش

  کاریکاتور "شوربای دموکراسی"

 

 **(04.21) سید هاشم سدید

 جناب معشوق رحیم،

 

 **(04.21) هادی شمیر

 هوای رایش چهارم و "فضای حیاتی" فاشیسم - 4

 

 **(04.21) استاد محمد نسیم اسیر

 دود سیاه

 

 **(04.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شرم افغان

 

**(04.20) فرستنده: هیأت تحریر آذرخش

 "شورای دموکراسی" دستۀ کارد ارتجاع

 

 **(04.20) آزاد ل.

 رفع یک سوء تفاهم

 

 **(04.20) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

 **(04.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(04.19) جهانگیر

 نقش کلیدی زنان در انقلاب مصر

 

 **(04 19) استاد محمد نسیم اسیر

 ریزش بم بر بی گناهان

 

 **(04.19) نعمت الله مختارزاده

 خاک پاکش مشکبیز

 

 **(04.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معنی انسانیت

 

 **(04.19) عبداللطیف صدیقی للندری

 هفت و هشت ثور

 

**(04.18) فرستنده: امید متین- نویسنده: پوینده

 " فریاد دموکراسی " - 1

 

 **(04.18) برگردان: حمید بهشتی

 ما با غزه چه کرده ایم ؟

 

 **(04.18) مصاحبه کننده: مهرداد صبوری

 گفت و گوی کوتاه با یک کارگر مهاجر افغان به نام امان

 

 **(04.18) نعمت الله مختارزاده

 عزای طالب

 

**(04.17) بسمل

 ته وا  دپلار اوبه یی دی

 

**(04.17) هیوادوال کابلی

 نوکران سوسیال امپریالیزم روس و نوکران امپریالیزم امریکا همسرشت اند.

 

 **(04.17) شریف بهاند

 د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې- 2

 

 **(04.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

**(04.16) هادی شمیر

 هوای رایش چهارم و "فضای حیاتی" فاشیسم -3

 

 **(04.16) محک باستانی

 امتنان از آقای آزاد ل. 

 

**(04.15) احمد شاه وردک

 جایز الخطاء بله! مگر واجب الخطاء نه!

 

 **(04.15) فرستنده:MLOA

سخنرانی پایانی هیأت اجرائی ایکور

 

 **(04.15) برگردان از : حمید بهشتی

 افشای معاملۀ سیاسی امریکا و دولت عربستان سعودی

 

 **(04.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دانشور خوش باور

 

**(04.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 عبدالله برای کاسه لیسی به واشنگتن آمده است.

 

  **(04.14) احمد شاه وردک

 فتوای حلال بودن " پایگاه های امریکا" توسط ملا نوری !!!

 

**(04.14) آزاد ل.

 "شفق جان" درسهایت را بخوان 

 

 **(04.14) هیوادوال کابلی

 خیر مقدم به وجدان های بیدار

 

**(04.13) محک باستانی

 پاسخ به آقای باقی سمندر سخن گوی سایت گفتمان -10

 

 **(04.13) بهرام رحمانی

 جنایت دولت عراق علیه اعضای سازمان مجاهدین محکوم است!

 

 **(04.13) صبا راهی 

 چهرۀ اوباما

 

 **(04.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جاهل بی لگام

 

**(04.12) هادی شمیر

 هوای رایش چهارم و "فضای حیاتی" فاشیسم - 2

 

 **(04.12) شریف بهاند

 د پوځي اډو د جوړولو اړتیا او د هغو موخې- 1

 

 ** (04.12) عبداللطیف صدیقی للندری

 جشن استقلال

 

**(04.11) موسوی

 اوباما + خامنه ای - عقد دایم و یا صیغۀ موقت؟

 

**(04.11) سید هاشم سدید

 وقتی انسان در تنگنای حیرت قرار می گیرد.

 

 **(04.11) محمد قراگوزلو

 انقلاب عراق، بستر ساز مرگ ناسیونالیسم کُرد 

 

 **(04.11) برگردان از : حمید بهشتی

 آغازگر انقلاب لیبیا

 

**(04.10) محک باستانی 

 پاسخ به آقای سمندر سخن گوی سایت گفتمان -9

 

**(04.09) سید هاشم سدید

 کرزی خود یکی از عوامل عمدۀ اختلاف در کشور است.

 

 **(04.09) هادی شمیر

 هوای رایش چهارم و "فضای حیاتی" فاشیزم -1

 

 **(04.09) برگردان از: حمید بهشتی

 خواهران مسلمان

 

 **(04.09) عزت آهنگر نیزک 

 تو ای البرز ...

 

**(04.08) سید هاشم سدید

 روشن شده است آئینۀ ما به نور عشق

 

 **(04.08) لمبه

 شبانه های من - 12

 

 **(04.08) داکتر صلاح الدین سعیدی

 په افغانستان کی حالات ... - 3

 

 **(04.08) ارسالی: آزاد ل. 

 دین مبین

 

**(04.07) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 عربستان و پاکستان برای اجرای مأموریت کثیف امپریالیستی آماده می شوند.

 

 **(04.07) داکتر صلاح الدین سعیدی

په افغانستان کی حالات ....-2

 

 **(04.07) محک باستانی

 پاسخ به آقای سمندر سخن گوی سایت گفتمان - 8

 

 **(04.07) بهرام رحمانی

 ریا کاری دولت های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و دموکراسی؟!

 

 **(04.07) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(04.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مرد خدا

 

**(04.06) هادی شمیر

 جهان آماج " بهمن" های خونین و تجاوزات جنایتبار

 

 **(04.06) داکتر صلاح الدین سعیدی 

 په افغانستان کی حالات، ...-1

 

 **(04.06) لوموند دیپلماتیک

 شورش در سوریه

 

 **(04.06) استاد محمد نسیم اسیر

 دیار فرنگزده

 

 **(04.06) عبداللطیف صدیقی للندری

 لطیف بی گناه

 

**(04.05) نعمت الله مختارزاده

 شهرۀ شهر غرور

 

 **(04.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 با همت و درایت

 

**(04.04) فرستنده: MLOA

 تصمیمات کنفرانس مؤسس ایکور

 

**(04.04) فرستنده: MLOA

 قطعنامه های همبستگی

 

  **(04.04) برگردان از: حمید بهشتی

 سخنرانی در مقابل پارلمان اروپا در بارۀ قرضه خارجی تونس

 

 **(04.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرغگ بیچاره

 

**(04.03) فرستنده: MLOA

 سخنرانی گشایشی تشکیل کنفرانس ایکور

 

 **(04.03) احمد پرتوی

 چرا باید حمله نظامی به لیبیا را محکوم کرد

 

**(04.02) فرستنده: MLOA

قطعنامۀ بنیادگذاری ایکور(ICOR)

 

 **(04.02) فرستنده: MLOA

 اساسنامه ایکور

 

 **(04.02) فرستنده: حزب کار ایران(توفان)

 دخالت امپریالیستی در لیبیا را محکوم می کنیم!

 

**(04.01) محک باستانی

 پاسخ به آقای باقی سمندر سخن گوی سایت گفتمان-7

 

 **(04.01) ترجمه از: شهرزاد امین

 اولین همه پرسی مصر: شکستی برای ائتلاف زنان

 

 **(04.01) عزت آهنگر نیزک

 تکرار تاریخ

 

 **(04.01) نورالله وثوق

 فلتر شکن

 

 **(04.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خصیم نهضت

 

**(03.31) عزت آهنگر نیزک

 به زنان می گویم

 

 **(03.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غریق عصیان

 

**(03.30) هوادار پورتال

 ویکی لیکس: دوران اسرار و پنهان کاری سپری شده است

 

 **(03.30) بهرام رحمانی

 چرا باید اقدام دولت لیبیا، اپوزیسیون آن و دولت های غربی را محکوم کرد؟

 

 **(03.30) عزت آهنگر نیزک

 شعر من احساس است

 

 **(03.30) نعمت الله مختارزاده

 زهر تحقیر

 

 **(03.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معضلۀ افغانستان

 

 **(03.30) عبداللطیف صدیقی للندری 

 خون و اشک

 

**(03.29) برگردان از : حمید بهشتی

 سرکوب اعتراضات و اعتصابات توسط قوانین جدید در مصر

 

 **(03.29) عزت آهنگر نیزک 

 آریانا لانۀ شیر

 

**(03.28) انجنیر سید عبدالقادر

  پر ليبيا باندي دناټو يرغل د نړيوالو چپتيا او ګيلې

 

 **(03.28) بسمل

 د مبارکی پیغام

 

 **(03.28) استاد محمد نسیم اسیر

 سوته داران

 

 **(03.28) عزت آهنگر نیزک

 صدفها

 

 **(03.27) شباهنگ راد

 نیت و اهداف امپریالیستها در جنگ با لیبیا

 

 **(03.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مصیبتهای کابل

 

**(03.26) سیاوش دانشور

 تحولات منطقه و موقعیت اسلام سیاسی

 

 **(03.26) هارون خپل شعشعی

 پسر لییه!

 

 **(03.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار ما

 

**(03.25) محمد قراگوزلو

 جنگ امپریالیستی در لیبیا

 

 **(03.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود سری

 

**(03.24) فرستنده: توماج

 لیبیا ، جنگ داخلی و گزینۀ یورش خارجی

 

 **(03.24) نعمت الله مختارزاده

 پلخمان فلک

 

 **(03.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قهر هجران

 

**(03.23) فرستنده: هوادار پورتال

 عکسهای یادگاری بد رفتاری عساکر امریکائی با مردم ملکی افغان

 

 **(03.23) نعمت الله مختارزاده

 یاد کابل جان

 

 **(03.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

 

**(03.22) محک باستانی

 پاسخ به آقای باقی سمندر سخن گوی سایت گفتمان -6

 

 **(03.22) استاد محمد نسیم اسیر

 آشتی ملی؟؟؟

 

 **(03.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فریاد یتیم

 

**(03.21) هیأت تحریر "آذرخش"

 لاله های دمیده از خون توده ها !!

 

 **(03.21) امین "سیماب"

 به پیشواز بهاران 1390 و آرزوی رهائی هموطنان دربند از یوغ مظالم استعمار و ارتجاع

 

 **(03.21) هیوادوال کابلی

 امید بهار

 

 **(03.21) نعمت الله مختارزاده

 خشتک اندیشه

 

 **(03.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گربه نامه

 

**(03.20) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 زمینه برای انهدام لیبیا آماده شده است

 

 **(03.20) فرستنده: روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 تجاوز امپریالیستی به لیبی را قویاً محکوم می کنیم

 

 **(03.20) برگردان از: حمید بهشتی

 [تقدیس جهان سرمایه از قذافی] - و تبصره پورتال

 

  **(03.20) بسمل

 دلته مه را ځه سپرلیه

 

**(03.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 افتخار آدمی

 

**(03.19) استاد محمد نسیم اسیر 

 گفتار بی کردار

 

**(03.18) داکتر رحیم آذر

 یادی از قیام حوت هرات

 

 **(03.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 با نظرداشت جشن استقلال

 

 **(03.17) موسوی

 اخلاق دوگانۀ غرب و شبه روشنفکران خود فروخته

 

**(03.17) استاد محمد نسیم اسیر

 خیال آزادی

 

 **(03.17) نورالله وثوق

 سونامی فریاد

 

 **(03.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اکرام آزادی

 

**(03.16) لمبه

 شبانه های من - 11

 

 **(03.16) مترجم : حمید بهشتی

 زمینخواری، پخوم های عصر جدید

 

 **(03.16) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 جاپان، بحرین و لیبی چقدر به هم مربوطند

 

 **(03.16) استاد محمد نسیم اسیر 

 شرف باختگان

 

**(03.15) بسمل 

 گنهکاره گنهاکاره

 

**(03.15) بهرام رحمانی 

 افول گرایش اسلامی در تحولات اخیر

 

**(03.14) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 انقلاب ادامه دارد - مصاحبه با حما همامی

 

 **(03.14) فرستنده: هوادار پورتال

 پیام همبستگی با کارگران امریکا

 

 **(03.14) شباهنگ راد

 مارکس متعلق به همۀ زمانه هاست

 

 **(03.14) عبداللطیف صدیقی للندری

 دل پر خون میهن

 

 **(03.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درد سر پیری

 

**(03.13) محک باستانی

 پاسخ به آقای باقی سمندر سخن گوی سایت گفتمان -5

 

 **(03.13) برگرداننده: حمید بهشتی

 دوسیه های پولیس مخفی مصر: افشای روند انقلاب

 

 **(03.13) مترجم: همکار پورتال 

 عساکر ناتو پسرکاکای کرزی را در یک حمله شبانه کشتند.

 

**(03.12) سید هاشم سدید

 آیندۀ سیستم سرمایه داری !

 

 **(03.12) بسمل

 ایران زموږ تاریخی دښمن دی!

 

 **(03.12) استاد محمد نسیم اسیر

 ریزش بم بر بی گناهان

 

 **(03.12) نعمت الله مختارزاده

 یاد کابل جان

 

 **(03.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 افغان بد خواه افغان

 

 **(03.12) عبداللطیف صدیقی للندری 

 فریاد ملت مظلوم

 

**(03.11) احمد برومند

 دیده درائی حزب نامنهاد"کمونیست-مائویست"(ارباب جمعه خان) و توطئه گری حواری "صادق" آن

 

 **(03.11) فرستنده: حمید بهشتی

 لبنانیزه شدن عراق ؟

 

 **(03.11) داکتر صلاح الدین سعیدی-سعیدی افغانی

 پایگاه دایمی نظامی امریکا در افغانستان و مصاحبۀ استاد نگارگر-2

 

**(03.11) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

**(03.10) داکتر صلاح الدین سعیدی-سعیدی افغانی

 پایگاه دایمی نظامی امریکا در افغانستان و مصاحبۀ استاد نگارگر-1

 

**(03.10) برگرداننده: حمید بهشتی 

 مردم عراق معترض اند

 

**(03.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مداخلات امریکا و برتانیه در لیبیا افزایش یافته است

 

 **(03.09) استاد محمد نسیم اسیر

 جولان شاعر

 

 **(03.09) نعمت الله مختارزاده

 جفا

 

 **(03.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(03.09) عبداللطیف صدیقی للندری 

 شعر من

 

**(03.07) نعمت الله مختارزاده 

 تجلای وثیق

 

**(03.06) بسمل

 دکنړ ولایت دعام  وژنې په اړوند دجرمن مېشتو افغانانوغبرګون

 

 **(03.06) محمد سرور رنا

 کفر گر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی

 

**(03.05) صبا راهی

 امریکا آماده سوار شدن بر موج قیمت نفت!

 

 **(03.05) سوما کاویانی 

 ای برهنه پای میهن

 

**(03.04) آزاد ل.

 "پروفیسور" ربانی اعتراف کرد

 

 **(03.04) محک باستانی

 پاسخ به آقای باقی سمندر سخن گوی سایت گفتمان -4

 

 **(03.04) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 ضد انقلاب در شمال افریقا بسیج می کند

 

 **(03.04) سوما کاویانی

 مهر سرکاری

 

 **(03.04) نعمت الله مختارزاده

 مزه داره

 

 **(03.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یادگاری از یما

 

**(03.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امپریالسم تجاوز به لبیا را پیمایش می کند

 

 **(03.03) سوما کاویانی

 شهر بی آفتاب

 

 **(03.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

گلش روی زمین 

 

**(03.02) فرستنده: حزب کارایران( توفان)

 انقلاب ما یک انقلاب دموکراتیک است.

 

 **(03.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

 

**(03.01) آزاد ل.

 چرا شما ؟؟؟

 

 **(03.01) فرستنده : توماج

 بیانیه اعلام موجودیت هیأت مؤسس فدراسیون مستقل اتحادیه های مصر

 

 **(03.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار خون

 

**(02.28) انجنیر سید عبدالقادر

 د امریکا پوځی دایمی ادی

 

 **(02.28) نعمت الله مختارزاده

 زور بی قالب

 

 **(02.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غریق عصیان

 

**(02.27) خپل هارون شعشعی

 پایگاه های نظامی امریکا: عامل تشنج و بی ثباتی

 

 **(02.27) محک باستانی

 پاسخ به آقای سمندر سخن گوی سایت گفتمان - 3

 

 **(02.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  همسایگان دشمن

 

**(02.26) امین «سیماب»

 نامه عنوانی سایت گفتمان

 

 **(02.26) داوود فرید

 مخاطب اینجانب کسی است که در سایت "گفتمانان" مطلب زیر را نشر کرده است.

 

 **(02.26) استاد محمد نسیم اسیر

 دود سیاه

 

 **(02.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در تلاش وحدت

 

**(02.25) داکتر رحیم آذر

 حماسۀ سوم حوت 58

 

 **(02.25) مترجم:  حمید بهشتی

 اطلاعیه مطبوعاتی جامعه طبی بحرین

 

 **(02.25) نعمت الله مختارزاده

 گیسوی سیاست

 

 **(02.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری   

 آلام روزگار

 

**(02.24) محک باستانی

 پاسخ به آقای سمندر سخن گوی سایت گفتمان - 2

 

 **(02.24) نیشام نیشدست

 نشخوار واژگان دموکراسی و ازادی در دهن روشنفکران اخته

 

 **(02.24) استاد محمد نسیم اسیر

 نا امیدی

 

 **(02.24) نعمت الله مختارزاده

 کارتکی ها

 

 **(02.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تار و پود جان سوخت

 

**(02.23) موسوی

 چرا من ؟؟؟؟

 

 **(02.23) فرستنده: فرستنده: عارف عزیز گاه

 تقدیم اعتبار نامه

 

 **(02.23) استاد محمد نسیم اسیر

 گفتار بی کردار

 

 **(02.23) نورالله وثوق

 قذافیان سر به زیر

 

 **(02.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 سیل اشک

 

**(02.22) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 " شاهنشاه افریقا " هم دوتا کرد !!!

 

 **(02.22) عبقری گردیزی

 صاحب نظر شراره انداز

 

 **(02.22) صبا راهی

 گسترش تظاهرات های اتحادیه ئی در سراسر امریکا

 

 **(02.22) نعمت الله مختارزاده 

 هیولای همسایه

 

**(02.21) ا. ش. صاحب منصب متقاعد

 شاهد جنایتکاریها و شاهد شهیدان

 

 **(02.21) دوکتور عبدالرحمان ریان

 خوش بود گر محک تجربه آید به میان

 

 **(02.21) استاد محمد نسیم اسیر

 خیال آزادی

 

 **(02.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اکرام آزادی

 

**(02.20) امین "سیماب"

 به یک هموطن مردم دوست و وطنپرست باید تبریک گفت!

 

 **(02.20) محک باستانی 

 پاسخ به آقای باقی سمندر سخن گوی سایت گفتمان -1

 

**(02.19) لوموند دیپلماتیک

 آخر المان در افغانستان چه کار دارد؟

 

 **(02.19) عطاءالله

 به جواب خلیل سکندری چه باید نوشت؟

 

 **(02.19) استاد محمد نسیم اسیر

 هدایت کرملین

 

 **(02.19) نورالله وثوق

 راز شگفت

 

 **(02.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(02.18) پیکار پامیر

 نقش مقامات سعودی در مصیبتهای افغانستان

 

 **(02.18) نصیر مهرین

 خود کامگان دزد سالار فرو می ریزند.

 

 **(02.18) هارون خپل شعشعی

 افغانانو ته د تونسی او مصری پاڅون درسونه

 

 **(02.18) نعمت الله مختارزاده 

 فتنۀ اعراب

 

**(02.17) مترجم: پیکار پامیر

 کانادا هلیوکوپتر های خود را به حراج گذاشته است.

 

 **(02.17) مترجم : حمید بهشتی

 همکاری ارتش مصر در تعقیب و شکنجۀ مردم

 

 **(02.17) استاد محمد نسیم اسیر

 نومیدی

 

 **(02.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 امتحان طبع آزاد

 

**(02.16) هیأت تحریر "آذرخش"

 به مناسبت بیست و دومین سالگرد شکست مفتضحانۀ روسها در افغانستان

 

 **(02.16) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 طنز تاریخ، دو انقلاب در 22[دلو] بهمن، انقلاب ایران و انقلاب مصر

 

 **(02.16) محک باستانی  

 سایت گفتمان یا روزنۀ امید خاینان و جنایتکاران

 

 **(02.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(02.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معنی انسانیت

 

**(02.14) داکتر غلام حسین ساعدی

 پناهنده سیاسی کیست؟

 

 **(02.14) نعمت الله مختارزاده

 گل وحدت

 

 **(02.14) استاد محمد نسیم اسیر

 کام نهنگ

 

 **(02.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گزند انتقام

 

**(02.13) روابط خارجی حزب کار ایران (توفان)  

 مبارک فرار کرد اما نظام نامبارکش هنوز پابرجاست.

 

**(02.12) هیوادوال کابلی

 آیا مصری ها واقعاً  آزاد شدند؟

 

 **(02.12) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 قطعنامه در مورد عراق

 

 **(02.12) هوادار پورتال

 بیانیۀ سوسیالیستهای انقلابی ، مصر

 

 **(02.12) استاد محمد نسیم اسیر

 جولان شاعر

 

 **(02.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ظالم

 

 **(02.11) احمد طارق فیض

 پایگاه های دایمی در افغانستان ...

 

  **(02.11) فرستنده: جانگیر

 این جنگ را نباید واگذار کرد.

 

 **(02.11) نورالله وثوق

 رقص دوره ئی

 

**(02.10) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 ابزار های نوین ایدئولوژیک امپریالیستی

 

 **(02.10) استاد محمد نسیم اسیر  

 مار آستین

 

**(02.09) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 به اشغال افغانستان پایان دهید.

 

 **(02.09) برگرداننده: حمید بهشتی

 عمر سلیمان کیست؟

 

 **(02.09) وبلاک پروسه 

 وضعیت سیاسی لبنان

 

**(02.08) مترجم: حمید بهشتی

 تحول مرتب درمصر: مبارک موقتاً بر قدرت باقی می ماند.

 

 **(02.08) فرستنده: جهانگیر

 کارگران مصری کلید قیام مردم را در دست دارند.

 

 **(02.08) عبداللطیف صدیقی للندری

 کربلا بر پا بود اندر بهاران وطن!!!

 

 **(02.08) استاد محمد نسیم اسیر

 نصیرالله بابر مُرد...شد!!!

 

 **(02.08) نعمت الله مختارزاده  

 زور بی قالب

 

**(02.07) هارون خپل شعشعی

 د افغانستان له « مُبارکانو» سره به څه چال چلند کيږي؟

 

 **(02.07) دوکتور عبدالرحمن ریان

 فراخوان ملی، یکی از طرق جست و جوی حل معضلۀ افغانستان

 

 **(02.07) نعمت الله مختارزاده

 شاخ کرگدن

 

**(02.06) حمید عطا

 وقتی تاریخ تکرار می شود و تاریخ به هم می پیوندد

 

 **(02.06) بهرام رحمانی

 آیا گرایشات مذهبی نقشی در تحولات انقلابی کنونی دارند؟!

 

**(02.05) شباهنگ راد

 دیروز تونس، امروز مصر، فردا ...

 

 **(02.05) نورالله وثوق

 تازیانۀ آتش

 

 **(02.05) عبداللطیف صدیقی للندری

 این وطن در چنبر بیگانگان

 

 **(02.05) نعمت الله مختارزاده

 گیسوی سیاست

 

 **(02.04) هیأات تحریر نشریه آذرخش

 اعلامیه هیأت تحریر نشریه "آذرخش" به مناسبت تضاهرات افغانهای مهاجر در شهر مونشن ...

 

**(02.04) احمد شاه وردک

 خدا کند مصری ها دعا گوی کفن کش قدیم نشوند!

 

 **(02.04) مترجم : حمید بهشتی

 مبارزه به خاطر اعمال نفوذ در ساحل نیل

 

 **(02.04) مترجم:  صبا راهی

 " مردن برای بعضی چیز ها بهتر است از زنده ماندن برای هیچ !"

 

 **(02.04) نورالله وثوق

 همصدا با آزادیخواهان مصر

 

**(02.04) استاد محمد نسیم اسیر

 دود سیاه

 

 **(02.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 انواع گناه

 

**(02.03) بسمل

  دیوې لویې مظاهرې خبرتیا

 

 **(02.03) عبداللطیف صدیقی للندری 

 بی تو کی پیدا کنم راه نیستان وطن

 

**(02.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 فروریزی " ابوالهول " مبارک

 

**(02.02) سید هاشم سدید

 خدا حافظ، مبارک!

 

 **(02.02) حمید بهشتی

 در جست و جوی حقیقت وجودی طالبان

 

 **(02.02) نعمت الله مختارزاده

 هیولای همسایه

 

 **(02.02) سید موسی عثمان هستی

 به (سیا) حسین "سیاه بچه"

 

 **(02.02) عبداللطیف صدیقی للندری 

 آئینه

 

**(02.01) مرجان افتخاری 

 مقاومت مردم مصر و احتمالهای ممکن

 

**(01.31) امین سیماب

 زمینه ساختن برای برائت وطنفروشان خلقی و پرچمی جفای بزرگ در حق ملت ...

 

 **(01.31) انجنیر سید عبدالقادر

 اوباما بايد دډموکراسي نقا ب له مخه ليري کړي

 

 **(01.31) علی سجاد با تبصره پورتال

 چه "ولسی جرگۀ" خجالت آوری

 

 **(01.31) عبداللطیف صدیقی للندری 

 چه شد ؟

 

**(01.30) صبا راهی 

 آقای اوباما! آنجا مصر است نه " غرب وحشی، وحشی، وحشی"!

 

**(01.29) نورالله وثوق 

 قاضی کور

 

**(01.28) زنده یاد رهبر

 تبانی و ترور

 

 **(01.28) عزت آهنگر نیزک

  سلامی به شکوهمندی پر بار ...

 

 **(01.28) نعمت الله مختارزاده

 فتنۀ اعراب

 

 **(01.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 تار و پود جان سوخت

 

 **(01.28) عبداللطیف صدیقی للندری 

 شور آزادی

 

**(01.27) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ ارتجاعی-دست راستی اوباما در گانگرس

 

 **(01.27) زنده یاد رهبر

 "تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء"

 

 **(01.27) زنده یاد رهبر

 تئوری و عمل انقلاب و اوضاع کنونی

 

 **(01.27) احمد برومند

 سیری گذرا بر روند استعماری کنونی کشور در پرتو رسالۀ "تسلیم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء" 

 

 **(01.27) هیوادوال کابلی

 نظری گذرا بر اثر جاودانۀ پروفیسور عبدالقیوم "رهبر " رسالۀ "تئوری و عمل انقلاب و اوضاع کنونی "

 

 **(01.27) استاد محمد نسیم اسیر

 زهد خشک

 

 **(01.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پیوند دلها

 

 **(01.27) عبداللطیف صدیقی للندری

 زمین تشنه کام

 

**(01.26) موسوی

 CIA در افغانستان - 16

 

 **(01.26) سید هاشم سدید

 تشابه و یک رنگی تعصب

 

 **(01.26) مترجم : همکار پورتال

 اردو های اشغالگر امپریالیستی از افغانستان خارج شوید!

 

 **(01.26) بسمل

 جعلکار له جعلکارانو سره مل شو

 

 **(01.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماتم اعظم 

 

**(01.25) شباهنگ راد

 تونس در نیمۀ راه !

 

 **(01.25) نعمت الله مختارزاده

 تحفۀ وحشت

 

 **(01.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دو مادر

 

**(01.24) سازمان انقلابی افغانستان

 مرگ بر رژیم سفاک ولایت فقیه

 

 **(01.24) ش. آهنگر

 "نیروهای متجاوز از افغانستان بیرون شوید!" 

 

 **(01.24) نعمت الله مختارزاده

 بی قیزه و بی افسار

 

 **(01.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

 

**(01.23) استاد محمد نسیم اسیر 

 باز حکمتیار !!!

 

**(01.22) سید هاشم سدید

 به این عکس نگاه کنید!

 

 **(01.22) فرستنده: توماج

 ستمگری بی اندازۀ جمهوری اسلامی به ضد مهاجران افغان

 

 **(01.22) احمد طارق فیض

 عینک های سیاه ایرانی و دشمنان افغانستان

 

 **(01.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 باغ رضوان

 

**(01.21) بسمل

 کرزی مسـکو ته دڅه لپاره ولاړ؟ 

 

 **(01.21) فرستنده: علی کاظمی

 الجزایر، اعتراضات مردمی و چشم انداز آن

 

 **(01.21) استاد محمد نسیم اسیر

 نومیدی

 

 **(01.21) نعمت الله مختارزاده

 زنجیر غیرت

 

**(01.20) سید هاشم سدید

 وقتی مردم تصمیم می گیرند - بخش دوم

 

 **(01.20) له پیشرو خپرونی څخه

 " انتقالی عدالت " به پلی شی ؟

 

  **(01.20) مترج حمید بهشتی

 سودان : نفت، جنگ و تجزیه

 

 **(01.20) حمید عطاء

 آخرین روز های دیکتاتور

 

**(01.19) سید هاشم سدید

 با خراش های کهنه بر جبین معرفت خود چه کنیم ؟

 

 **(01.19) اداره پورتالAA-AA

 همکار گرامی احمد طارق فیض

 

 **(01.19) دوکتور صلاح الدین سعیدی- سعیدافغانی

 فریب و اغواگری پاکستان در قبل کشور ما پیگیرانه دنبال می شود !

 

 **(01.19) بسمل

 د کابل دولت درۍ ګونې قواوې دایران په ولکه کې دي

 

 **(01.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

**(01.18) هیوادوال کابلی

 خلق تونس باید دستآورد ایثار خود را تحکیم ببخشند

 

**(01.18) الحاج خلیل ناظم باختری 

 مشک سوده

 

**(01.17) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انحصار دین و بهره برداری از آن

 

 **(01.17) سید هاشم سدید

 زهر تعصب

 

 **(01.17) نشریه پیشرو

 ویکی لیکس؛ تهدید جهانی !؟

 

 **(01.17) حمید عطاء

 همسایه بخیل ؟

 

  **(01.16) سید هاشم سدید

 وقتی که مردم تصمیم می گیرند !

 

 **(01.16) بهرام رحمانی

 سال قیام گرسنگان و سقوط دیکتاتور ها !

 

 **(01.16) استاد محمد نسیم اسیر

 جولان شاعر

 

 **(01.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یاقوت گران

 

**(01.15) هیوادوال کابلی

 افتخار به خلق با شهامت تونس

 

 **(01.15) آزاد ل.

 من مقصر نیستم

 

 **(01.15) صبا راهی

 جنایت شمار امپریالیسم خون آشام امریکا

 

 **(01.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درخت وفا و وحدت

 

**(01.14) له پیشرو خپرونی

 د مرغومی شپږمه: ښکیلاک څه ته وايي؟

 

 **(01.14) فرستنده : جهانگیر

 جوانان غزه  و مانیفیست تغییر وضع موجود

 

 **(01.14) شریف بهاند

 طبیعي زیرمې د سوکالۍ وسیله او که د جگړې لامَل؟ - 3

 

  **(01.14) امین بسمل

 مننلیک

 

**(01.14) نعمت الله مختارزاده

 وحدت قلابی

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکبر شوید

 

**(01.13) عبدالجلیل جمیلی

 تبصرۀ مختصری بر معاهدۀ تحمیلی دیورند؛ ماهیت حقوقی و عواقب ناگوار آن !

 

 **(01.13) شریف بهاند

 طبیعي زیرمې - د سوکالۍ وسیله او که د جگړې لامَل؟-2

 

 **(01.13) استاد محمد نسیم اسیر

 عمامه پوشان

 

 **(01.13) نعمت الله مختارزاده

 اژدر بچه

 

 **(01.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گرگان افغان

 

**(01.12) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 وحشت و ترور در امریکای متمدن

 

 **(01.12) مراد مشعل - تبصره پورتال

نامه سرکشاده به وزیر صاحب امور داخله آقای بسم الله خان

 

 **(01.12) استاد محمد نسیم اسیر 

 جهان در چنگال یک قدرت

 

**(01.11) فرستنده: جهانگیر- باب آوکیان

 وضع کنونی " ضرورت ابدی " نیست.

 

 **(01.11) بسمل

  افغان چارواکو ته دنړۍمېشتو افغانانواحتجاج لیک

 

**(01.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 میراث افغانیان

 

**(01.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 دولت شدادی آخوند ها در اوج سبعیت و در سراشیب سقوط ؟؟؟

 

 **(01.10) داکتر صلاح الدین سعیدی-سعید افغانی

 تحولات افغانستان ، منطقه و تحلیل های آقای امرالله صالح در مورد!

 

 **(01.10) استاد محمد نسیم اسیر

 گرگ خبیث - از بخش دوم فریاد اسیر

 

 **(01.10) سید ولید صاعد 

 هوای کابل

 

**(01.09) بسمل

 دګلخانې د ماڼۍ خوزنده بت؟؟

 

 **(01.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معجون نا رسیده 

 

 **(01.09) استاد محمد نسیم اسیر

 برای خیر یا انتحار به آرزوی بهشت

 

 **(01.09) نعمت الله مختارزاده

 پنجۀ فولاد

 

**(01.08) استاد محمد نسیم اسیر

 راه پر خطر

 

 **(01.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز عید

 

**(01.07) نجیب ثاقب

 خندۀ نیشدار "صمد ازهر" در "گفتمان" خنجر زهر آگینی است بر قلب مردم افغانستان

 

 **(01.07) استاد محمد نسیم اسیر 

 عرب بادیه نشین

 

**(01.06) نشریه پیشرو

 دهۀ گذشته مرحلۀ گذار- دهۀ آینده، مرحلۀ استقرار

 

 **(01.06) محمد قراگوزلو

 روزی روزگاری دولت حامی !

 

 **(01.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(01.05) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امپریالیسم و مقاومت مردمی

 

 **(01.05) بهرام رحمانی

 مهمترین رویداد های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال 2010- 2

 

 **(01.05) استاد محمد نسیم اسیر

 آرزوی صلح

 

 **(01.05) نعمت الله مختارزاده

 گم شده

 

 **(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ضرورت صلح

 

**(01.04) آزاد ل.

 این مارشال است یا ...؟

 

 **(01.04) بهرام رحمانی

 مهمترین رویداد های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال 2010

 

 **(01.04) استاد محمد نسیم اسیر

 پاسبان دزد

 

 **(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(01.03) نشریه پیشرو

 در نظام سرمایه، دوستی ها و دشمنی ها دایمی نیست

 

 **(01.03) شریف بهاند

 ناتو د دښمن په لټه - 2

 

 **(01.03) استاد محمد نسیم اسیر

 شل و شت

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طلب جبران خسارات

 

**(01.02) له پیشرو خپرونی څخه

 سوله ، د څه لپاره ؟

 

 **(01.02) رایان عبدل 

 خط دیورند لعنتی نیست.

 

**(01.01) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 افغانستان فلاکت زده در سال 2010

 

**(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بریدِ نخوت