AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

 آئینه ایران2015 مرام نشراتی پورتال

2015 Iran's M.

 

 

 **(04.26) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 

**(04.24) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 سال نو کارگری و اول ماه مه، بر کارگران جهان خجسته باد!

 

 **(04.24) فرح نوتاش 

 بادرود و تهنیت برای تصمیم اتحاد و ایجاد اپوزیسیون واحد

 

**(04.20) فرستنده: مناف فلکی فر

 ملاحظاتی در بارۀ دو اتفاق در مبارزات کارگران

 

 **(04.20) فرستنده: فرح نوتاش 

 بیانیۀ تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم...

 

**(04.13) ع. شفق

 داستان "حزب چپ" و عضوگیری های جدید سازمان اکثریت  

 

**(04.10) فریبرز سنجری

 سیاهکل و تاریخچۀ شکل گیری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 

 **(04.10) شباهنگ راد 

 اتحاد "فدائیان"-حزب چپ ایران-، موضوع بر سر چسیت؟

 

**(04.09) سایت گزارشگران 

 کاریکاتوری با نام حزب چپ ایران

 

**(04.07) فرستنده: مناف فلکی فر 

 راه پیروزی در ورای رزمهای دلاورانۀ توده های انقلابی!

 

**(04.06) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در دفاع از مبارزات مردم دلاور خوزستان!

 

**(04.05) فرح نوتاش 

 گسترش سلطۀ انگلیس در خاورمیانه و طرح کمیدی کودتای دوم

 

**(04.03) بهرام رحمانی 

 از مبارزات بحق و عادلانۀ مردم مناطق عرب نشین خوزستان دفاع کنیم!

 

**(04.02) فرستنده: بهرام رحمانی 

 شرایط و نحوۀ عضویت در "پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلقهای ایران"

 

**(03.28) فرح نوتاش

 آژیر انقلاب

 

 **(03.28) فرستنده: مناف فلکی فر 

 نکاتی در بارۀ شعار های وارونه!

 

**(03.27) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 اهداف کانال خیزش

 

**(03.25) جلیل شکری

  حجاب اجباری و زنان طبقۀ کارگر

 

**(03.24) برگردان از: حمید بهشتی

 ناسونالیسم ایرانی: ریشه، به وجود آمدن، تداوم

 

**(03.23) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 1396!

 

**(03.23) فرستنده: فرح نوتاش

 پیام نوروزی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

**(03.22) چریکهای فدائی خلق ایران 

  بهار بر کارگران و ستمدیگان ایران خجسته باد!

 

**(03.21) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 مزد حداقل در سال 1397

 

**(03.18) فرستنده: جاوید 

 میهن من

 

**(03.17) فرستنده: آذرخش آذرخش  

 کارگران باید مبارزه ای متحدانه و مصممانه را برای ایجاد ...

 

**(03.15) ک. ابراهیم

 سرکوب فاشیستی و غارت و دزدی در ایران در برابر خیزش های مردمی!

 

 **(03.15) شباهنگ راد

 روحانی، درست است و همه با هم غرق خواهید شد

 

**(03.13) چریکهای فدائی خلق ایران

 با تمام توان از حرکت انقلابی کشاورزان اصفهان حمایت کنیم!

 

**(03.13) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 پوزخندی بر حقارت زنان یا اعترافی حقیر به عجز حاکمیت؟!

 

**(03.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 راه سیاهکل و خیزش گرسنگان

 

**(03.11) فرستنده: فرح نوتاش

 8 مارچ امسال در ایران

 

 **(03.11) جنبش کارگری چه گوارا 

 هشت مارچ روزجهانی زن بر همۀ زنان مبارز و آگاه گرامی باد!

 

**(03.10) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سرکوب، پاسخ همیشگی جمهوری اسلامی به کارگران

 

**(03.06) ا. م. شیری 

 آقای خامنه ای شما مسؤول هستید!

 

**(03.04) فرستنده: فرح نوتاش 

 4 دهه خون مردم و انقلاب را مکیدند

 

**(03.03) فرح نوتاش 

 براندازی حاکمیت ملا امروز، نه فردا!

 

**(03.02) چریکهای فدائی خلق ایران 

 کدام راه و کدام وظیفۀ اصلی!!

 

**(03.01) صبا راهی

 فریب مجسمه های بی حجابی"کاری" از اصلاح طلبان

 

 **(03.01) فرستنده: فرح نوتاش 

 خودکشی علی نقدی باید به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود!

 

**(02.28) فریبرز سنجری

 مصاحبۀ کانال "بذرهای ماندگار" با فریبرز سنجری ...!

 

 **(02.28) شباهنگ راد 

 طرح رفراندوم و همه پرسی در خدمت کدامین منافع و سیاست است؟

 

**(02.26) چریکهای فدائی خلق ایران

 سقوط هواپیمای تهران-یاسوج و رسوائی جدید جمهوری اسلامی

 

 **(02.26) اشرف دهقانی 

 با اعتراض علیه سرکوب دراویش، وحدت صفوف مردم را تحکیم بخشیم!

 

**(02.23) اشرف دهقانی 

  دفاع از مبارزۀ حق طلبانۀ دراویش گنابادی یک وظیفۀ انقلابی است!

 

**(02.21) فرح نوتاش

 وحشت رژیم ملایان و پوشاندن جنایت با جنایت تازه

 

 **(02.21) فرستنده: آذرخش آذرخش

 فطعنامۀ "گروه اتحاد بازنشستگان"

 

 **(02.20) شباهنگ راد

جامعه، اعتراضات مردمی و پایگاه چپ!

 

 **(02.20) فرح نوتاش 

 سد کتوند...

 

**(02.19) صبا راهی

 کی به کیه تاریکیه...

 

 **(02.19) فرستنده: فرح نوتاش- نوشته از: پرستوفروهر

گزارش و تأمل، دادخواهی، محکمه و خیزش مردم 

 

**(02.18) اشرف دهقانی

 مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، تنها را نجات کارگران! 

 

**(02.16) فرح نوتاش

 خفگی و قتل عام مردم ایران

 

 **(02.16) بهروز سورن 

 خیابان آوردگاه ضروری مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی

 

**(02.15) سایت گزارشگران 

 از حق تنفس مردم خوزستان و اهواز تا رفراندومی برای نجات رژیم از سرنگونی

 

**(02.13) فرستنده: سیامک م.

 علی پیچگاه: کمیتۀ اعتصاب کارگران صنعت نفت و سرنگونی محمد رضا شاه

 

**(02.10) ا. م. شیری 

 به یاد "آفتاب کاران جنگل"

 

**(02.09) بهرام رحمانی

 سرمایه هائی که در دست بنیادهای مذهبی و ... انباشته شده اند...

 

 **(02.09) صبا راهی 

 مجسمۀ بی حجابی تلاشی مذبوحانه در تقابل با خروش مبارزات اخیر

 

**(02.08) شباهنگ راد 

 سیاهکل، در پاسخ به ضرورت های جامعه

 

**(02.07) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 اعلام حمایت از "بیانیۀ مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال 1397"

 

**(02.06) چریکهای فدائی خلق ایران 

 حجاب بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی!

 

**(02.05) فرستنده: فرح نوتاش 

 مصاحبه با یکی از دختران خیابان انقلاب

 

**(02.04) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با گیسو شاکری

 

**(02.02) شباهنگ راد 

 لابۀ نمایندۀ نظام، از مردم!

 

**(02.01) چریکهای فدائی خلق ایران

 کدام راه و کدام وظیفۀ اصلی!؟

 

 **(02.01) ع. شفق 

 امپریالیسم و بازی با کارت سلطنت!

 

**(01.31) حمید بهشتی 

 دختر خیابان انقلاب

 

**(01.30) فرستنده: مناف فلکی فر 

 خیزش لشکر "داغ لعنت خوردگان"

 

**(01.29) فرح نوتاش 

  دانشمندان امریکا، در صدد سرپوش گذاشتن برجنایات امریکا می باشد

 

**(01.27) مهران زنگنه

 میدان های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران

 

 **(01.27) فرستنده: بهرام رحمانی 

 رئوس راهکارهای "پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلقهای ایران" و ...

 

**(01.26) بهرام رحمانی 

 نمایندگان خدا و امام زمان در ایران تبهکار و فاسد اند!

 

**(01.25) برگردان از: حمید بهشتی

 اجازه نمی دهیم بر تاریخ فعالیت های عاری از خشونت مردم خاک پاشیده شود

 

 **(01.25) شباهنگ راد 

 مصلحت گرائی یا دگر اندیشی؟!

 

**(01.24) شمس الدین امانتی 

 قطع انگشتان 100 نفر از اهالی روستای ابراهیم آباد لرستان!

 

**(01.21) اشرف دهقانی

 سخنی با خلق آذربایجان!

 

 **(01.21) جنبش چه گوارا 

 در دفاع از اسماعیل بخشی

 

**(01.20) صبا راهی 

 برخورد به قلمی که اعتبار نظرش "گفتۀ وزیر اطلاعات" است

 

**(01.19) فرستنده: مناف فلکی فر 

 وقتی دزدها، دزدی های هم را رو می کنند!

 

**(01.18) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 "جمهوری ایرانی" دیگر چه صیغه ای است؟!

 

**(01.17) بهرام رحمانی 

 "اصلاح طلب، اصول گرا، دیگر تمام است ماجرا"!

 

**(01.16) برگردان از: حمید بهشتی 

 ایران: به زودی قیام درهم خواهد ریخت

 

**(01.15) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 پروسۀ سرنگونی رژیم آغاز شده است!

 

**(01.14) فرستنده: بهرام رحمانی 

 قطعنامۀ پایانی کنفرانس(پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلق های ایران) بروکسل - آتحادۀ اروپا

 

 **(01.14) شباهنگ راد

 موقعیت کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی

 

**(01.13) بهروز سورن 

 هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار فرار کرد.

 

**(01.12) مادران پارک لاله -ایران 

 خواهان توقف سریع تمام احکام نا عادلانه هستیم

 

**(01.11) چریکهای فدائی خلق ایران

 برای نجات جان بازداشت شدگان خیزش جاری به پا خیزیم!

 

 **(01.11) خبرنگار ماهی سیاه کوچولو

 نوکران منتظر به خدمت عمو سام سوار بر امواج اعتراضات

 

 **(01.11) امیر جواهری لنگرودی

 شعار های اعتراض مردم ایران - 1 

 

 **(01.11) فرح نوتاش

 اعلان فاجعۀ ملی

 

**(01.10) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 همبستگی مبارزاتی شما بیش از هر زمان دیگری حیاتی است

 

 **(01.10) فرح نوتاش 

 پایان خرده دکه های رهبری

 

**(01.09) فرستنده: فرح نوتاش 

 از جنبش تهیدستان و محرومان کشور مان ایران پشتیبانی کنیم

 

**(01.08) برگردان از: حمید محوی

 چرا در ایران انقلاب نخواهد شد؟

 

 **(01.08) مهران زنگنه

 جلو سوریه ئی شدن ایران را بگیریم

 

 **(01.08) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 پیروز باد مبارزات سراسری مردم علیه ستم سرمایه داری حاکم

 

 **(01.08) شباهنگ راد

 نگرانی ها و امید ها

 

**(01.07) اشرف دهقانی

 بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد!

 

 **(01.07) احمد پوری - هالند

 رادیکالیسم در شرایط کنونی ایران به چه معنی است؟

 

 **(01.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

 

 **(01.07) مجید نفیسی 

 الله اکبر، شعار سرکوب است

 

**(01.06) بهرام رحمانی 

 آسیب های اجتماعی-سیاسی موجود ایران!

 

**(01.05) داکتر محمد قراگوزلو

 شکوه خیزش مردم بی لبخند!

 

 **(01.05) بهروز سورن 

 پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان

 

**(01.04) یوسف اردلان

 خیزشی دیگر

 

 **(01.04) فرح نوتاش 

 پایان سلطنت ملایان، امریکا و قیام ارتش گرسنگان

 

**(01.03) بهزاد مالکی

 جایگاه و دشواری های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن

 

 **(01.03) بهروز سورن

 صحنه آرائی حکومتگران برای سرکوب خیزش سراسری مردم

 

 **(01.03) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 بیانیۀ تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

 

 **(01.03) بهرام رحمانی 

 این روز های حساس تاریخی، کجا هستند آن نویسندگان و هنرمندانی که ...؟!

 

**(01.02) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!

 

 **(01.02) حسن مرتضوی - ایران

 یک ارزیابی کوتاه و مقدماتی

 

 **(01.02) شباهنگ راد

 خوف مقامات و منادیان سرمایه، از گسترش اعتراضات اخیر مردمی

 

**(01.02) آرش کمانگر

 تلاش بی. بی. سی. برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران

 

 **(01.02) بهروز سورن

 چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟

 

 **(01.02) فرح نوتاش 

 تظاهرات در وین

 

**(01.01) چریکهای فدائی خلق ایران

 پیروز باد مبارزات دلاورانۀ مردم تحت ستم ایران!

 

 **(01.01) بهروز سورن 

 نان و آزادی

 

**(12.31) چریکهای فدائی خلق ایران 

 تظاهرات مردمی در ایران، جرقه های یک آتش بزرگ!

 

**(12.27) فرستنده: بهرام رحمانی 

 در همبستگی با ربابه رضائی در حمایت از آزادی رضا شهابی

 

**(12.24) بهرام رحمانی 

 آیا بودجۀ سال 97؛ ماجرای احمدی نژاد و تداوم فساد ...

 

**(12.22) فرستنده: مناف فلکی فر

 دیکتاتوری مانع ایجاد تشکل های مستقل کارگری! 

 

**(12.21) شمس الدین امانتی 

 سهم 13 و نیم میلیون دانش آموز، از بودجۀ سال 97 !

 

**(12.18) شباهنگ راد 

 افق و چشم انداز زندگی مردم و کودکان، در ایران

 

**(12.15) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با احسان ثابت

 

**(12.14) بهرام رحمانی 

 دشمنی بی حد و حصر حکومت اسلامی ایران با آزادی بیان و اندیشه!

 

**(12.13) فرستنده: سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 دانشگاه تربیون آگاهی و انعکاس مبارزات توده هاست!

 

 **(12.13) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با سحر صبا

 

**(12.11) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با خالد حاج محمدی

 

**(12.10) سایت گزارشگران

 مصاحبه با شروین رها

 

 **(12.08) سایت گزارشگران

 مصاحبه با غلام عسکری

 

 **(12.08) فرستنده: عثمان حیدری 

 دو برنامه در برلین در سالروز دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر

 

**(12.07) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با ایوب رحمانی

 

**(12.06) شباهنگ راد 

 شانزده آذر [قوس]، توقعات و انتظارات

 

**(12.04) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 برای اعتراف دیره شده، اموال ما را بازگردانید

 

 **(12.04) سایت گزارشگران 

 پیام ماندگار 16 آذر[قوس] 1332 نه به استبداد و نه به امپریالیسم!

 

**(12.03) سایت گزارشگران

 مصاحبه با علی رسولی

 

 **(12.03) شباهنگ راد 

 عدالت اجتماعی احمدی نژاد!

 

**(12.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 مالباختگان، قربانی برنامۀ خصوصی سازی امپریالیستی

 

**(11.30) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 محمد صالحی: برای آزادی باید جنگید

 

 **(11.30) سایت گزارشگران

 مصاحبه با ک. الوند 

 

**(11.29) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با علی مبارکی

 

**(11.28) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با صدیق جهانی - بخش دوم

 

**(11.25) سایت گزارشگران 

 مصاحبه با صدیق جهانی - بخش اول

 

**(11.23) فرستنده: بهرام رحمانی 

 به یاری هم میهنان زلزله زده بشتابیم

 

**(11.20) بهرام رحمانی 

 زلزله به خاطر برگزاری "رفراندوم اقلیم کردستان" و ...

 

**(11.18) شمس الدین امانتی  

 23 دانش آموز و 2 فرهنگی در حادثۀ زلزلۀ کرمانشاه جان باختند

 

**(11.16) چریکهای فدائی خلق ایران

 صد ها کشته و مجروح در زلزلۀ استان کرمانشاه!

 

**(11.13) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 چرا محمود صالحی را دستگیر می کنند؟

 

 **(11.13) فرستنده: عثمان حیدری

 وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو

 

**(11.12) فرستنده: سیامک م. 

 رفیق "نسرین رمضان علی" برای اثبات دروغهای حزبش اشک می ریزد!!!

 

**(11.11) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 مرگ ها و قتل های خاموش از دیروز تا امروز

 

**(11.10) فرستنده: بهرام رحمانی 

 همۀ زندانیان سیاسی و اجتماعی، فوراً باید آزاد گردند!

 

**(11.05) شمس الدین امانتی 

 گرامی باد 13 عقرب(آبان)، روز دانش آموز

 

**(10.30) چریکهای فدائی خلق ایران 

 گرامی باد یاد علی اشرف درویشیان

 

**(10.29) بهرام رحمانی 

 علی اشرف درویشیان: "من سر سفرۀ خون نمی نشینم" !

 

**(10.27) فرستنده: مناف فلکی فر

 برخورد جنایتکارانۀ جمهوری اسلامی با کولبران

 

 **(10.27) فرستنده: سیامک م. 

 علی اشرف درویشیان درگذشت

 

**(10.23) فرستنده: علی صدارت 

 راه حل مسألۀ هسته ئی از طریق استقرار حاکمیت مردم به دست می آید نه ...

 

**(10.22) فرستنده: بابک آزاد 

 فراز جدیدی از مبارزات طبقۀ کارگر!

 

**(10.21) بهروز سورن

 سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت

 

**(10.11) اشرف دهقانی 

 در حاشیۀ مرگ ابراهیم یزدی

 

**(10.09) بهروز سورن 

 شرم آن دارد که شرف دارد

 

**(10.06) غلام عسکری

 به امید فردای آزادی

 

 **(10.06) سیامک م. 

 یادت بخیر آبادان

 

**(10.05) بهرام رحمانی 

 فردا سیزدهم مهرماه[میزان] در خیابانها با تظاهرات معلمان سراسر کشور همراه شویم!

 

**(10.03) بهرام رحمانی 

 مادر سهیل عربی- روز دوشنبه ساعت 10 صبح برای دادخواهی به مجلس مراجعه می کنم" !

 

**(09.30) بهرام رحمانی 

 خوشبختانه رضا شهابی به اعتصاب غذای خود موقتاً پایان داد اما مبارزه ادامه دارد!

 

**(09.29) عبدالستار دوشوکی 

 آی ملت، به داد ما برسید!

 

**(09.28) فریبرز سنجری

 سرسپردگی شاه در ورای اسناد اخیراً منتشر شده

 

 **(09.28) بهرام رحمانی

 روی زمین باید سرشار از عشق شود

 

**(09.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 طلایه های شکل گیری وجدان طبقاتی کارگران در ایران

 

**(09.19) فرستنده: بهرام رحمانی 

 درخواست فعالان سیاسی- اجتماعی و زندانیان سیاسی سابق در تبعید!

 

**(09.18) بهروز سورن

 با چهرۀ این آدمخوار آشنا شوید!

 

**(09.17) فرستنده: سایت گزارشگران 

  مصاحبۀ سایت گزارشگران با "یوسف زرکار"

 

**(09.15) فرستنده: سیامک م. و یادداشت پورتال

 باقر ابراهیم زاده: تاریخی که از سرگذرانیده ایم، تاریخی برای فراموشی نیست!

 

**(09.14) فرح نوتاش 

 استعمار در ایران

 

**(09.11) حزب کار ایران(توفان) 

 قتل کولبران زحمتکش را محکوم می کنیم

 

**(09.10) چریکهای فدائی خلق ایران 

 جنایت جدید جمهوری اسلامی در کردستان و پاسخ دلاورانۀ مردم بانه

 

**(09.08) اتحادیۀ کارگری "وردی" 

 ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی-صدای حقوق کارگران- هستیم!

 

**(09.07) ع. شفق 

 گسترش مبارزات توده ها و هموار شدن راه سرنگونی رژیم

 

**(09.05) بهروز سورن 

 اینجا ایران است، فاجعه عادی است

 

**(09.04) محمد جعفری

 آیا آقای خمینی به جائی وابسته بود؟ - 2 

 

 **(09.04) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 امیدوارم ترشی های پائیز را با رضا درست کنم

 

**(09.03) محمد جعفری 

 آیا آقای خمینی به جائی وابسته بود؟ - 1

 

**(09.02) حزب کار ایران (توفان) 

 برای آزادی کارگران دربند بکوشیم، ..

 

**(08.31) بهروز سورن 

 فروش یک سبد کلیه برای شوخی

 

**(08.30) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 ییام به کنگرۀ جهانی آی. یو. اف

 

**(08.29) بهرام رحمانی 

 ابراهیم یزدی و نقش و جایگاه او در پروسۀ شکلگیری حکومت اسلامی ایران!

 

**(08.26) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 جنبش بازنشستگان [ متقاعدان]

 

 **(08.26) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 "جدی ترین و اضطراری ترین دوسیۀ مفتوح در سازمان جهانی کار"

 

**(08.25) شمس الدین امانتی 

 "اموزش و پرورش به یک ابر مرد و جنرال نیاز دارد"!

 

**(08.22) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 خطاب به فولادگران به پا خاستۀ اهواز

 

 **(08.22) بهروز سورن

 کابینۀ وحشت حسن روحانی

 

**(08.20) فرستنده: مناف فلکی فر

 در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه

 

 **(08.20) غلام عسکری 

 قاتلین، دزدان، تروریست ها، سکوبگران، ..

 

**(08.19) سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 رضا شهابی در آستانۀ نهمین روز اعتصاب غذا ...

 

**(08.16) بهرام رحمانی

 رضا شهابی و همۀ زندانیان سیاسی و اجتماعی را با مبارزه ... آزاد کنیم!

 

 **(08.16) علی کاظمی - ایران 

 ضرورت پشتیبانی از مبارزات کارگران فولاد اهواز

 

**(08.15) سازمان زنان 8 مارچ(ایران و افغانستان)

 به مناسبت 29 مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

 

 **(08.15) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 زنده باد اتحاد سراسری بازنشستگان(متقاعدان) ایران

 

**(08.14) حمید محوی 

 مجلس متهم به خیانت علیه امنیت ملی

 

**(08.13) بهرام رحمانی

 نقد سیاسی و مسؤولانه و سازنده آری؛ ..

 

 **(08.13) سندیکای نقاشان استان البرز

 رضا شهابی آزاد باید گردد

 

**(08.12) بهروز سورن

 جنایتکاری که بر صندلی جلاد پورمحمدی می نشیند

 

**(08.11) فرستنده: سیامک م. 

 دستگیری مجدد "رضا شهابی" از فعالان کارگری را قویاً محکوم می کنیم!

 

**(08.10) بهرام رحمانی 

 دومین کابینۀ "امنیتی" شیخ حس روحانی!

 

**(08.08) فرستنده: سیامک م. 

 بیانیۀ نهاد های همبستگی با جنبش کارگران ایران-خارج کشور

 

**(08.04) تقی روزبه 

  بی بی سی و آیندۀ جناح اقتدار گرا

 

**(08.02) فرستنده: عثمان حیدری 

 ضرورت تداوم پشتیبانی گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

 

**(07.31) غلام عسکری 

 سرکوب و دستگیری کارگران شرافتمند و زحمتکش نیشکر هفت تپه

 

**(07.30) فرستنده: مناف فلکی فر 

 جمهوری اسلامی و نمایش دیدار از قتلگاه اوین

 

**(07.29) بهرام رحمانی 

 امیر تتلو، "عروسک کوکی" جمهوری اسلامی ایران برای جلب جوانان!

 

**(07.28) علی کاظمی - ایران 

 کارگران نیشکر هفت تپه مبارزۀ شما را ارج می نهیم و از شما حمایت می کنیم!

 

**(07.27) حمید بهشتی

 اخلاق رسانه ئی، ارتباطی و اطلاعاتی در ایران

 

 **(07.27) باقر مرتضوی 

 سوسیالیسم رؤیائی من

 

**(07.26) بهرام رحمانی 

 سابقۀ قتل های سریالی زنجیره ئی یا به گفتۀ خامنه ای (آتش به اختیار)..

 

**(07.24) نادر ثانی 

  یادمانده های زندان یا رکورد تازه ای برای "اعتصاب غذای خشک"

 

**(07.22) فرستنده: عثمان حیدری 

 پریشان گوئی آقای سروش در بارۀ مرگ مریم میرزاخانی

 

**(07.20) بهرام رحمانی 

 چه خبر تازه از ایران؟!

 

**(07.19) حسین باقرزاده

 مریم مرزاخانی و مهدی علوی شوشتری

 

 **(07.19) بهروز سورن  

 جنایتکار بی مرز به نام "علی فلاحیان"

 

**(07.18) حزب کار ایران (توفان) و یادداشت پورتال

 پنجاهمین سالگرد پایه گذاری تشکیلات توفان ...

 

**(07.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 سرکوب وحشیانۀ تحصن کارگران بیکار!

 

**(07.13) بهرام رحمانی

 اعتراض زندانیان سیاسی دهۀ 60 به تحریف تاریخ در فلم "ماجرای نیمروز"!

 

**(07.12) بهرام رحمانی

 خیزش جنبش دانشجوئی هجده تیر[سرطان] 1378!

 

 **(07.10) غلام عسکری

 با یاد جانباختگان 18 تیر [سرطان] 78

 

**(07.06) نهاد همبستگی با جنش کارگری ایران-خارج کشور 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نماد مقاومت و مبارزه

 

**(06.24) بهرام رحمانی

 واقعاً که جلاد است که شهید؟

 

 **(06.24) غلام عسکری

 آتش به اختیار یعنی چه؟

 

**(06.22) نویسنده: احمد شاملو - فرستنده: سیامک م. 

 برنامۀ طلوع خورشید لغو شده است

 

**(06.21) بهرام رحمانی 

 نمایندۀ سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کنگره..

 

**(06.13) فرستنده: مناف فلکی فر 

 طرح "کارورزی" یا چوب حراج زدن به نیروی کار

 

**(06.11) بهرام رحمانی 

 محکومیت تروریسم آری، اما تبرئۀ حکومت تروریستی اسلامی ....نه!

 

**(06.08) صبا راهی

 جرقۀ جنگ شیعه و سنی!

 

 **(06.08) بهرام رحمانی 

 تیراندازی در مجلس شورای اسلامی و انفجار قبر خمینی!

 

**(06.07) فرستنده: علی کاظمی - کابل

 خطاب به همۀ سازمانهای کارگری جهان

 

**(06.06) بهرام رحمانی 

 ماجرای سند 2030 یونسکو در ایران!

 

**(06.01) رؤوف افسائی 

 "انتخابات" و رژیم اسلامی ایران، کدام انتخابات ؟!

 

**(05.31) حزب کار ایران(توفان)

 پیروزی "روحانی" و تحکیم نظام

 

 **(05.31) بهرام رحمانی 

 تروریست های حکومت اسلامی ایران، در حال فرار از "مونته نگرو" دستگیر شدند!

 

**(05.30) فریبرز سنجری 

 راه نجات مردم ما!

 

**(05.28) اشرف دهقانی 

 پرسش هائی بعد از "انتخابات" اخیر و پاسخی به آنها

 

**(05.25) فرح نوتاش

 رقص ملت ایران و سلاحی به نام رقص

 

 **(05.25) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 گزارش سعید یوزی به تشکل های مستقل کارگری و فعالان پیشرو

 

**(05.20) ع. شفق 

 "انتخاباتی" که انتخابات نیست!

 

**(05.19) فدراسیون بین المللی جامعه ها حقوق بشر

 پرسش و پاسخ: انتخابات ریاست جمهوری ایران 1396

 

 **(05.19) فرستنده: مناف فلکی فر 

 جنایتی دیگر!

 

**(05.17) حزب کار ایران (توفان)

 چرا تحریم؟

 

 **(05.17) بهرام رحمانی

 سناریوی «انتخابات» و رابط دولت و نویسندگان و هنرمندان

 

 **(05.17) بهزاد مالکی 

 مضحکۀ انتخابات 1396 در ایران- تکرار همان سناریو!

 

**(05.16) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

  طبقۀ کارگر و انتخابات پیش رو

 

**(05.14) بهرام رحمانی 

 انتخابات حکومت اسلامی ایران هیچ ربطی به آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی ندارد!

 

**(05.11) بهرام رحمانی

 معدنچیان "یورت" با اعتراض شدید خود شیخ حسن روحانی را فراری دادند!

 

 **(05.11) شمس الدین امانتی 

 وزیر قاچاقچی، معلم بی سرپناه، مدرسۀ بدون نیمکت . مضحکۀ انتخابات!

 

**(05.09) بهرام رحمانی

 چرا باید زنان ایرانی در انتخابات ریاست جمهور شرکت کنند؟!

 

 **(05.09) فرح نوتاش

 آوائی از یورت

 

**(05.08) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 فاجعۀ معدن زغال سنگ آزاد شهر، کشتار بزرگ ...

 

**(05.07) چریکهای فدائی خلق ایران

 فاجعۀ مرگ کارگران معدن زغال سنگ آزاد شهر، ...

 

 **(05.07) بهرام رحمانی

 کارگران زنده به گور شدند مهم نیست، در انتخابات ...

 

 **(05.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 تکرار فجایع مرگبار کارگری! ...

 

**(05.06) حزب کارایران(توفان) 

 سرمایه باری دیگر جان گرفت

 

**(05.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران

  گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال 1395

 

**(04.28) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 در آستانۀ روز جهانی کارگر: باز هم تهدید و احضار فعالان

 

**(04.27) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 چرا نیاید در "انتخابات" شرکت کرد

 

**(04.25) برگردان از: هوشنگ

 ابراهیم رئیسی، جانشین احتمالی خامنه ای

 

 **(04.25) نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج کشور 

 گرامی باد اول ماه می، روز همبستگی جهان کارگری

 

**(04.22) چریکهای فدائی خلق ایران 

 تحریم، پاسخ کارگران و زحمتکشان به انتصابات حکومتی است!

 

**(04.21) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

  طبقۀ کارگر باید سرنوشت جامعه را به دست بگیرد

 

**(04.18) بهرام رحمانی 

 نه به روحانی، رئیسی و ...؛ و نه بزرگتر به کلیت حکومت اسلامی ایران!

 

**(04.09) بهرام رحمانی 

 چرا مقامات و رسانه های حکومت اسلامی دربارۀ انفجار مهیب...

 

**(04.07) شمس الدین امانتی 

 تضاد سند آموزش 2030 یونسکو با "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش"

 

**(04.05) فرستنده: مناف فلکی فر 

 "کاروشی" یا مرگ از شدت کار!

 

**(03.30) فریبرز سنجری 

 بهترین مراسم عید در زمان شاه

 

**(03.29) محسن نوربخش 

 جعل مضاعف تاریخ!

 

**(03.28) فرامرز دادور

 نگاهی به مبارزات زنان در ایران و جهان

 

**(03.25) فرستنده: مناف فلکی فر

 تظاهرات مردمی در خوزستان برای نجات از مرگ تدریجی!

 

**(03.24) شباهنگ راد 

 چهارم فروردین [حمل] از نگاهی دیگر

 

**(03.21) حزب کار ایران (توفان)

 نوروز تان پیروز، هر روز تان نوروز

 

 **(03.21) بهرام رحمانی

 دستمزد کارگران در سال 1396

 

 **(03.21) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 پیام به رفقای شرکت ملی نفت

 

**(03.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ 41 قانون کار به چاه رفت؟

 

**(03.19) بهرام رحمانی

 در ایران خبری نیست!

 

 **(03.19) بهروز سورن 

 بهاران خجسته بود!

 

**(03.17) شمس الدین امانتی 

 درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه

 

**(03.15) امیر جواهری لنگرودی 

 در آستانۀ نوروزی دیگر و سفرۀ خالی کارگران

 

**(03.14) سهراب شباهنگ 

 مزد حد اقل 1396 و نقش شورای کار در تدوام فقر مطلق..

 

**(03.13) حمید بهشتی 

 معرفی کتاب ایران جدید

 

**(03.12) شباهنگ راد 

 نگاه "حزب کمونتیست کارگری ایران" به اوضاع کارگری

 

**(03.07) بهرام رحمانی 

 عقیم سازی زنان محروم و قربانیان فاشیستی حکومت اسلامی ایران!

 

**(03.05) بهرام رحمانی

 سه سناریوی سیاسی "عباس معروفی" در یک سال گذشته!

 

 **(03.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 گزارش تکاندهندۀ روزنامۀ گاردین از بازار سکس توریسم مذهبی در مشهد

 

**(03.02) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

  علیه بحران آفرینان در خوزستان متحد شویم...

 

**(02.28) فرستنده: عثمان حیدری 

 در شرایط حاکمیت سرکوب، حرف از بخشش نمی توان زد

 

**(02.25) بهرام رحمانی 

 یاوه گوئی های علی خامنه ای(خدای) مافیای ایران و اسلام!

 

**(02.17) فرستنده: مناف فلکی فر

 برای محو گورخوابی، باید جمهوری اسلامی را به گور سپرد!

 

 **(02.17) بهرام رحمانی

 در گرامیداشت روز کومه له و تأکید بر تجربۀ بنکه ها در انقلاب 57 ..

 

 **(02.17) فرستنده: علی کاظمی 

 چرا حد اقل دستمزد کارگران بار ها زیر خط فقر است؟

 

**(02.14) بهرام رحمانی

 سفر ستفان لوفن نخست وزیر سویدن به ایران!

 

**(02.13) شباهنگ راد

 علل تضاد ها و اختلافات درونی رژیم

 

**(02.08) بهرام رحمانی 

 "آکام نیوز"، شبکۀ دروغ پراکن و سناریو نویس وزارت اطلاعات..

 

**(02.07) ا. م. شیری 

 آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، حادثه ای غیر مترقبه یا حاصل تبانی

 

**(02.06) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 مزد حد اقل سال 1396 نباید کمتر از 4 میلیون تومان در ماه باشد!

 

**(02.04) بهرام رحمانی

 سپاه پاسداران، سازمان مافیائی، حافظ حکومت سرمایه داری و ...

 

 **(02.04) شباهنگ راد 

 به بهانۀ سیاهکل

 

**(02.03) بهزاد مالکی

 کارنامۀ رفسنجانی در گورستان تاریخ

 

 **(02.03) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 معیار تضمین مزد حداقل و مبارزه برای افزایش آن ...

 

**(02.02) حزب کار ایران(توفان)

 پدر خواندۀ سیاهکار انقلاب ایران به گور رفت

 

 **(02.02) بهرام رحمانی 

 "کولبران قاچاقچی" و "قاچاقچیان حکومت اسلامی"!

 

**(01.31) شمس الدین امانتی 

 سقف 30 کلاس [صنف] در قصر قند، بر اثر بارندگی فرو ریخت!

 

**(01.29) نادر ثانی

 بوی گند و عجز و لابۀ خائنانۀ چاپلوسان سرمایه

 

 **(01.29) بهرام رحمانی

 در رابطه با فاجعۀ "پلاسکو": عزاداری کافی نیست باید اعتراض کرد!

 

 **(01.29) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 علت اصلی فاجعۀ پلاسکو وجود جمهوری اسلامی سرمایه داری است

 

**(01.28) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 مردم تهران پس از فاجعۀ پلاسکو

 

**(01.26) نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج کشور

 پیام تألم و همبستگی ... به بازماندگان فاجعۀ آتش سوزی

 

 **(01.26)  فرستنده: عثمان حیدری 

 جمهور اسلامی مسؤول فاجعۀ پلاسکو

 

**(01.25) فرستنده: علی صدارت

 بیانیۀ همجا: مسؤولیت جنایات و سیاستهای مخریب رفسنجانی .. 

 

**(01.24) شباهنگ راد 

 سهل انگاری و بی مبالاتی نظام، جان ده ها کارگر را گرفت

 

**(01.23) بهرام رحمانی

 به درخواست به حق و عادلانۀ چهار هنرمند ایرانی ...

 

 **(01.23) صبا راهی 

  کشته شدن فجیع کارگران آتش نشانی و کارگران تولیدی ...

 

**(01.22) حزب کارایران (توفان)

 مسبب و مسؤول اصلی فاجعۀ پلاسکو جمهوری اسلامیست

 

 **(01.22) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 دست اندرکاران رژیم منفور جمهوری اسلامی  باعث ...

 

**(01.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 حق کشی ها و تعرضات کارفرمایان به حقوق کارگران!

 

**(01.20) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گرامی باد 16 آذر [قوس]، روز دانشجو:

 

 **(01.20) بهرام رحمانی

 شاهین نجفی و آرش سبحانی؛ این کجا و آن کجا؟!

 

**(01.19) صبا راهی

 در شادمانی مرگ رفسنجانی

 

 **(01.19) بهروز سورن 

 نقش رسانه های وابسته در حفظ نظام ولایتی ...

 

**(01.16) داکتر محمد قراگوزلو 

 صف بندی های جنبش ملی اسلامی! دوران پسا رفسنجانی

 

**(01.15) بهرام رحمانی 

 علی اکبر هاشمی رفسنجانی: سردار اصلاحات یا سردار سانسور، اختناق و ترور!

 

**(01.09) کمیتۀ حمایت شاهرخ زمانی 

 هوشدار به خانوادۀ انقلابیون، فعالان کارگری،  معلمان و دانشجویان

 

**(01.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 گورخوابی و پسوند متهاجر!

 

**(01.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 گورخواب ها ؛ زائیدۀ جامعۀ سرمایه داری

 

**(01.04) بهرام رحمانی

 معرفی شبکۀ خبری وزارت اطلاعات  و امنیت حکومت جهل ...

 

 **(01.04) شباهنگ راد 

 پدیدۀ "گورخوابی" در نظام جمهوری اسلامی

 

**(01.03) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 حال وخیم اقتصاد ایران؛ مردم فقیر تر شده اند

 

**(12.31) فرستنده: مناف فلکی فر

 آموزش نیروی سرکوب برای مقابله با خیزش های کارگری! 

 

**(12.26) بهرام رحمانی 

 کجای دنیا صندوق پس انداز معلمان به سریال های ...

 

**(12.22) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی ایران، حکومت چاقوکش ها، لاتها، مداحان و...!

 

**(12.15) بهرام رحمانی 

 فخر فروشی های "هنرمندانه و روشنفکرانه"

 

**(12.14) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 کسی را که فرمان شکنجۀ متهمین آگهی در اصفهان را می داد، بشناسید!

 

**(12.09) حمید محوی

 نگاهی به مفهوم " نهیب مقام معظم رهبری" ...

 

 **(12.08) کانون نویسندگان ایران در تبعید

 هجوم سرکوبگران جمهوری اسلامی به تجمع اعضای کانون نویسندگان

 

 **(12.08) فرستنده: عثمان حیدری 

 ضمن محکوم نمودن حمله به تجمع اعتراض کارگران سندیکای..

 

**(11.30) انجمن قلم ایران(درتبعید)

 به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده! 

 

**(11.26) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 بایکوت خبری تحصن دانشجویان دختر دانشگاه تهران

 

**(11.22) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 سرکوب وحشیانۀ جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم...

 

**(11.21) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 دزدان و قاتلان هوای هم را دارند؟

 

**(11.20) بهزاد مالکی 

 اصلاحیۀ قانون کار زنجیری مضاعف بر گردن کارگران

 

**(11.15) فرستنده: مناف فلکی فر 

 "خانۀ کارگر" و فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

 

**(11.12) شباهنگ راد

 اختلاس حکومتی در ایران  

 

**(11.04) شمس الدین امانتی

 برگزاری کلاس درس در غسالخانه؟!

 

**(11.02) کارگران انقلابی متحد ایران

 راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگری

 

**(11.02) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 جایگاه جنبش های اجتماعی و سازمانهای سیاسی در اپوزیسییون

 

**(10.30) فرستنده: مناف فلکی فر 

 نگاه بورژوازی ایران به قانون کار

 

**(10.28) بهرام رحمانی 

 "خواهرش یک هفته دست د اعش باشد تا بفهمد"؟!

 

**(10.27) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

  پیش به سوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری و قانون کار

 

**(10.25) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 محمد علی طاهری را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنید

 

**(10.22) بهرام رحمانی

 تجاوز جنسی سعید طوسی "قاری بیت رهبر..." به بیش از 10 نوجوان؟!

 

**(10.21) مهرداد آهنگر

 ایرج مصداقی؛ تنها "شهید زندۀ پژواک شهداء" یا ... - 3

 

 **(10.21) شباهنگ راد

 اوضاع مدارس و شرایط استخدام معلمان در ایران

 

**(10.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 نگرانی از "حمهوری مداحان" و جنگ قدرتی که در پشت آن جریان دارد!

 

**(10.19) اشرف دهقانی 

  صدای ماندگار!

 

**(10.18) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاه پور احسانی را محکوم می کنیم!!!

 

**(10.17) مهرداد آهنگر

 ایرج مصداقی؛ تنها "شهید زندۀ پژواک شهداء" یا ... - 2

 

 **(10.17) فرستنده: مناف فلکی فر

 تغییر مواد قانون کار در جهت تشدید چپاول و سرکوب کارگران!

 

**(10.15) مهرداد آهنگر

 ایرج مصداقی؛ تنها "شهید زندۀ پژواک شهداء" یا ... - 1

 

**(10.14) شباهنگ راد 

 زندگی و اوضاع کاری کارگران، در زیر سایۀ نظام

 

**(10.11) شمس الدین امانتی 

 زنان و مردان کوتاه قد، از شغل معلمی محروم شدند؟!

 

**(09.30) جلال نادری 

 اعتراضات کارگری پلی اکریل و ...

 

**(09.28) شمس الدین امانتی 

 برگزاری کلاس درس در طویله ...

 

**(09.23) منصوره بهکیش 

 جمهوری اسلامی در منجلاب بی عدالتی خود فرو خواهد رفت

 

**(09.20) غلام عسکری 

 طعمه سازی و چهره سازی، دو روش فریبکارانۀ حاکمان آخوندی

 

**(09.13) کمیتۀ جوانان بلجیم 

 "یوسف سیلوی" کیست و کجاست؟

 

 **(09.13) احمد پرتوی

 پخش نوار یا پروژۀ خرید آبرو برای جمهوری اسلامی

 

**(09.11) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 برخی مشکلات در جنبش کارگری و جنبش انقلابی!!!

 

**(08.27) شمس الدین امانتی 

 عزل وزیر

 

**(08.21) فرستنده: بابک ازاد 

 ضرب و شتم کارگر و محبوس کردنش در قفس سگ!

 

**(08.20)شباهنگ راد 

 فرمان حملۀ خمینی به کردستان در 28 مرداد[اسد] 58

 

**(08.10) بهرام رحمانی 

 نشریۀ آرش و جنبش کارگری

 

**(08.09) شباهنگ راد 

 در پاسخ به ضرورت ها، یا همراهی با دولت ها و نقشه های امپریالیستی

 

**(07.27) بهروز سورن 

 "خیاط نیز اینبار در کوزه افتاد!"

 

**(07.25) هماره 

 [معاشات نجومی حکام اسلامی]

 

**(07.19) فرستنده: مناف فلکی فر 

 هراس جمهوری اسلامی از رشد مبارزات کارگری!

 

**(07.16) شباهنگ راد 

 چاره و درمان مفاسد اجتماعی در زیر سلطۀ نظام

 

**(07.15) داکتر محمد قراگوزلو 

 لحظۀ حال دولت و پرچم جنبش کارگری!

 

**(07.14) شمس الدین امانتی و یادداشت پورتال 

 20 دانشگاه تک جنسیتی ویژۀ دختران و پسران ، ...

 

**(07.11) بهرام رحمانی 

 کی بود کی بود من نبودم!

 

**(07.09) نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران-خارج کشور 

 بی شرمی حاکمان جمهوری اسلامی را مرزی نشاید!

 

**(07.04) غلام عسکری - ایران 

 کرمان در حکومت ولی فقیه چگونه مکانی است؟

 

**(06.26) بهرام رحمانی 

 خرید و فروش جنین و نوزادان در ایران، تجارتی پردرامد و جگرخراش!

 

**(06.25) فرستنده: حمید محوی 

 افزایش چشمگیر حوادث کار در خراسان شمالی

 

**(06.24) فرستنده: حمید محوی 

 سرطان کشندۀ خصوصی بهداشت همگام  با آموزش خصوصی

 

**(06.21) حسن رودسری 

 عاقبت خاطره نویسی برای یک ساواکی!

 

**(06.20) نادر تهرانی 

 آقای "ایرج مصداقی" به کجا چنین شتابان؟!

 

**(06.19) فرستنده: بابک آزاد

 جمهورس اسلامی و حقوق های صد میلیونی مدیران!

 

 **(06.17) سیامک

 تطهیر ساواک با خاطره نویسی برای ساواکی

 

 **(06.17) گزارشگران 

 در "میدان ملت" شهر ژنیو و در برابر محل اجلاس سازمانی جهانی کار چه گذشت؟

 

**(06.07) بهرام رحمانی 

 "شهاب حسینی" جایزۀ "ناقابل" جشنوارۀ کن را به "امام زمان" اهداء کرد؟!

 

**(06.03) سارا نیکو

 شلاق سرمایه بر پیکر کارگران!

 

 **(06.03) مرسل و افزوده از: حمید محوی 

 تعطیلی فاز پارس جنوبی

 

**(05.28) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 شلاق "طلائی" رژیم بر تن کارگران "آق دره"

 

**(05.27) بهرام رحمانی 

 چه کسی ریشۀ کثیف دارد، بهائیان یا آیت الله های مفتخور حاکم بر ایران!

 

**(05.17) داکتر محمد قراگوزلو 

 در حقانیت دستمزد 3.5 میلیون تومانی!

 

**(05.16) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 تنها ارادۀ سیاسی طبقۀ کارگر می تواند بحران موجود جامعه را حل کند!

 

**(05.06) ارسال و افزوده از: حمید محوی 

 از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کرده و ...

 

**(04.22) شباهنگ راد 

 نظام و دستفروشان

 

**(04.12) آذرخش آذرخش 

 پیام برای متحد شدن کارگران ایران ...

 

**(04.08) فرستنده: عنایت وهمن 

 بگذارید انسانی زندگی کنیم ...

 

**(04.06) بهروز فرهیخته 

 انتخابات عمومی یک عوامفریبی بزرگ در رژیم اسلامی است

 

**(04.05) مراد تبریزی

 در بارۀ چرائی قدرت گیری جمهوری اسلامی!

 

**(04.04) شباهنگ راد 

 کارگران و "افزایش" دستمزد!

 

**(04.03) فرستنده: مناف فلکی فر

  "مهندسی انتخابات"، امری همیشگی در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی!

 

**(03.31) فرستنده: مناف فلکی فر

 حداقل دستمزد کارگران و تأثیر آن بر وسعتگیری مرداب فقر و ...

 

**(03.27) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت ایران در سال 1394 - 3

 

**(03.26) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت ایران در سال 1394 - 2

 

 **(03.25) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت ایران در سال 1394 - 1

 

**(03.12) فرستنده: اذرخش-آذرخش 

 بیانیه دربارۀ تصمیم ضد کارگری شورای عالی کار ...

 

**(03.07) فرستنده: بهرام رحمانی 

 سوءاستفادۀ وقیحانه از نام زنده یادان مختاری و پوینده و ...

 

**(02.28) آزاده حسینی

 سندیکا های مستقل و سندیکاهای دولتی 

 

**(02.27) حمید محوی

 ستراتیزی، امنیت ملی و ضرورت مبارزه علیه شبه علم در ایران

 

**(02.27) حمید بهشتی 

 سوءاستفاده از خبرگزاری فارس و تربیون نماز جمعه در انتخابات

 

**(02.26) سهراب شباهنگ 

 خط فقر و رابطۀ آن با مزد حد اقل در ایران

 

**(02.24) حزب کارایران (توفان) 

 این مضحکه را تحریم کنیم!

 

**(02.20) شباهنگ راد 

 تضاد های (درونی نظام) و انتخابات

 

**(02.18) فرستنده: آذرخشی 

 بیانیه در بارۀ مزد حد اقل

 

**(02.14) سارا نیکو 

 نقش زنان اصلاح طلب در گرم کردن تنور انتخابات!

 

**(02.13) انجمن قلم ایران(در تبعید)

 به مناسبت مرگ دلخراش "سهراب رحیمی"

 

 **(02.13) بهروز سورن 

 انتخابات (انتصابات) پیش رو، درسی دیگر برای جماعت متوهم!

 

**(02.07) شباهنگ راد 

 سیاهکل و قیام توده ئی، 45 و 37 ساله شد

 

**(02.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 خامنه ای و گدائی رأی از مردم ...

 

 **(02.03) حمید بهشتی 

  صدور جواز شست و شوی مغزی برای تحمیل حجاب ...

 

**(01.27) شباهنگ راد 

 جامعۀ ایران و انتخابات

 

**(01.26) حزب کار ایران(توفان) 

 قلبِ "حق مسلم ایران در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ئی"...

 

**(01.18) حزب کار ایران (توفان) 

 مستخرجی از: بیانیۀ تحلیلی حزب کار ایران(توفان) پرامون توافقات هسته ئی در وین 6

 

**(01.14) فرستنده: صبا راهی 

 ضد امپریالیست های قلابی پادو رژیم و امپریالیسم

 

**(01.13) فرستنده: بابک آزاد 

 طرح بحثی پیرامون اصلاحات ارضی!

 

**(01.12) فرستنده: بابک آزاد

 16 آذر[قوس] سمبل مبارزه با استعمار و استبداد

 

**(01.08) فرستنده: گروه پروسه 

 نقد اقتصاد سیاسی مواجهۀ چپ با جنبش سبز-2

 

**(01.07) انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 به مناسبت درگذشت خانم "هما ناطق"

 

**(12.30) محمد قراگوزلو 

 دوران خوش استنطاق!

 

**(12.27) فرستنده: گروه پروسه 

 نقد اقتصاد سیاسی مواجهۀ چپ با جنبش سبز-1

 

**(12.25) فرستنده: مناف فلکی فر 

 بخشنامه ای که همۀ ارتجاع جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت!

 

**(11.28) شباهنگ راد 

 موقعیت و موانع جنبش های اعتراضی

 

**(11.27) فرستنده: بهرام رحمانی 

 به مناسبت هفدهمین سالگرد "قتل های زنجیره ئی"

 

**(11.25) فرستنده: مناف فلکی فر 

 چهرۀ یک هوادار مجاهدین در ورای چند اظهار نظر

 

**(11.18) فرستنده: سهیلا دهماسی 

 جنبش 88 و سازماندهی "اشرار و اراذل"

 

**(11.14) حمید بهشتی 

 در حاشیۀ سخنان علم الهدی:..

 

**(11.13) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سرکوب اعتراضات به حق مردم اخیر آذربایجان را محکوم می کنیم!

 

**(11.12) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مرد سالار امپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

 

**(11.07) فرستنده: مناف فلکی فر 

 زورگوئی سرمایه داران و گستردگی مبارزات کارگران

 

**(10.31) انجمن قلم ایران در تبعید 

 در محکومیت حملۀ تروریستی به اردوگاه مجاهدین خلق ایران در عراق

 

**(10.20) صبا راهی  

 هاشمی رفسنجانی قاتل کارگران: آهای نفس کش

 

**(10.11) ع. شفق

 سخنی با کارگران مبارز(پیرامون مرگ یک فعال کارگری)

 

 **(10.11) شباهنگ راد 

 بیکاری و بیکارسازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

**(10.05) فرستنده: صبا راهی 

 زندان در ایران

 

**(10.04) بهرام رحمانی 

 تابو شکنی همسر هادی نوروزی در ورزشگاه ازادی تهران..

 

**(09.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سوسیالیسم ، تنها راه غلبه بر شکاف طبقاتی

 

**(09.27) بهرام رحمانی 

 به یاد هزاران زن و مرد مبارز و مقاومی که در زندانهای حکومت اسلامی جان باخته اند!

 

**(09.25) بهرام رحمانی 

 بازگشائی مدارس و شادی و دلهرۀ خانواده ها!

 

**(09.20) کودکان مقدمند 

 اول مهرماه[میزان] و بازگشائی مدارس

 

**(09.19) حمید محوی 

 نگاهی مختصر به سخنرانی رئیس جمهور حسن روحانی ...

 

**(09.10) بهرام رحمانی 

 سازشکاری حکومت اسلانی و امریکا و سرکوب داخلی، سیاست تازه ای نیست - 4

 

**(09.05) بهرام رحمانی 

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب داخلی، سیاست تازه ای نیست! - 3

 

**(09.04) حزب کار ایران(توفان) 

 به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی و تابستان شهریور[سنبله]1367

 

**(08.27) بهرام رحمانی

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب داخلی ، سیاست تازه ای نیست!- 2

 

 **(08.27) فرستنده: مناف فلکی فر 

 کارگر بی مزد!

 

**(08.25) فرستنده: بابک ازاد 

 علیه هجوم فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور به پا خیزیم!

 

**(08.24) علی صدارت 

 مصدق و اصل «موازنۀ منفی»

 

**(08.16) ع. شفق

 دربارۀ چشم اندازهای «توافق هسته ئی»

 

 **(08.16) علی صدارت 

 شرایط لازم برای استقرار و استمرار مردمسالاری ...3

 

**(08.15) حمید محوی 

 [تلاش نقد (هنری)] - 2

 

**(08.14) حمید محوی

 [تلاش نقد (هنری)] - 1 

 

**(08.13) بهرام رحمانی  

 سازشکاری حکومت اسلامی و امریکا و سرکوب های داخلی سیاست تازه ای نیست!

 

**(08.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 طبقۀ کارگر و لغو تحریم ها!

 

**(08.06) حمید محوی

 به ارتباط کتاب(ایران تخریب ضروری)

 

 **(08.06) برگردان از: حمید محوی

  ایران تخریب ضروری

 

 **(08.06) بهرام رحمانی

 معرفی دو اثر به سویدنی

 

**(07.25) بهرام رحمانی

 حمایت شورای امنیت ملل متحد از توافق هسته ئی ...2

 

 **(07.25) حمید بهشتی 

 از علل فساد نمایندگان مجلس

 

**(07.24) بهرام رحمانی

 حمایت شورای امنیت ملل متحد از توافق هسته ئی ...-1

 

  **(07.24) حمید محوی

 پرچم ایران را به حالت عزا در آوریم!

 

 **(07.24) شباهنگ راد

 پیامد های توافق هسته ئی

 

**(07.22) حزب کار ایران(توفان) 

 بیانیۀ تحلیلی حزب کار ایران(توفان) پیرامون توافقنامۀ هسته ئی در وین

 

**(07.20) محمد قراگوزلو

 هژمونی و بقاء! بحثی پیرامون "کلاپس" هسته ئی

 

 **(07.20) چریکهای فدائی خلق ایران

 تظاهرات مردم دلیر بوکان علیه اسید پاشی بر زنان!

 

 **(07.20) فرستنده: سیامک بهاری 

 بیانیۀ نهاد "کودکان مقدمند" در بارۀ توافقنامل هسته ئی

 

**(07.19) حمید بهشتی 

 حاشیه ای بر سخن آیت الله جنتی

 

**(07.18) چریکهای فدائی خلق ایران 

  پیرامون " توافقات هسته ئی" اخیر!

 

**(07.17) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی و سپاه پاسداران آن عامل خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها هستند!

 

**(07.15) بهرام رحمانی 

 جشن سرکشیدن جام زهر هسته ئی در ایران!

 

**(07.12) سیامک بهاری 

 چرا آموزش و پرورش در ایران رایگان نیست؟!

 

**(07.05) علیرضا ثقفی 

 لغو تحریم های ایران و تأثیر آن بر زندگی مردم

 

**(07.01) حمید محوی 

 انترنیت ایرانی بازتاب طبقاتی جامعۀ ایران

 

**(06.21) داکتر محمد قراگوزلو 

 از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی!

 

**(06.19) حمید بهشتی 

 دستور ممنوعیت حضور خاتمی در عرصۀ عمومی از عالم غیب

 

**(06.18) رضا خسروی 

 تنش در خرگاه ولایت

 

**(06.13) حمید محوی 

 کمبود مسجد، کمبود روحانی در ایران

 

**(06.10) بهرام رحمانی 

  آیا راه سفر به واشتگتن، از قندیل می گذشت

 

**(06.08) فرستنده: مهسا 

 برنامۀ رژیم جمهوری اسلامی: تشدید فرودستی زنان ..

 

**(06.06) نویسنده: شعله 

 نگاهی به وضع زنان کارگر در ایران!

 

**(06.05) حزب کار ایران(توفان) 

 گزارش تازه ای از اوضاع کنونی ایران

 

**(06.03) بهرام رحمانی

 محمد قوچانی به بیژن جزنی تیر خلاص زد!

 

**(05.30) بهرام رحمانی

 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا مرکز سانسور و تفتیش عقاید!-3

 

**(05.29) انجمن قلم ایران(درتبعید)

 اطلاعیه: به مناسبت در گذشت رضا دانشور

 

**(05.28) بهرام رحمانی

 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا مرکز سانسور و تفتیش عقاید!-2

 

**(05.26) بهرام رحمانی

 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران یا مرکز سانسور و تفتیش عقاید!-1

 

 **(05.26) فرستنده: بابک آزاد 

 مراسم بزرگداشت سالگرد خمینی جلاد را به فرصتی برای افشای این رژیم جنایتکار تبدیل کنیم!

 

**(05.21) راضیه اختری 

 تصویری که قابش قلب میلیونها انسان شد!

 

**(05.15) انجمن قلم ایران در تبعید 

 تشدید سانسور و جمع آوری غرفه ها و کتابها از نمایشگاه کتاب تهران

 

**(05.14) بهرام رحمانی 

 ایران امن ترین کشور برای زنان؟!

 

**(05.12) سازمان زنان 8 مارچ(ایران و افغانستان) 

 خبرکوتاه بود: فریناز هم خود کشی شد!

 

**(05.11) بهرام رحمانی 

 فرزاد کمانگر: « من یک معلم می مانم و تو یک زندانبان »

 

**(05.10) چریکهای فدائی خلق ایران

 خشم مردم مهاباد در اعتراض به مرگ فجیع یک دختر جوان!

 

**(05.08) بهرام رحمانی 

 پنج فتوای «مجید محمدی» علیه کمونیست ها! - 2

 

 **(05.07) بهرام رحمانی 

 پنج فتوای «مجید محمدی» علیه کمونیست ها! - 1

 

**(05.06) فرستنده: بهرام رحمانی

 اعطای جایزۀ قلم امریکا به زنده یاد ستار بهشتی

 

 **(05.06) فرستنده: بهرام رحمانی 

 هجوم نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به کارگران و نویسندگان ...

 

**(05.05) حزب کار ایران (توفان) 

 ویژه نامۀ توفان

 

**(05.01) بهرام رحمانی 

 سالانه حدود 3000 تجمع کارگری!

 

**(04.23) ع. شفق 

 درسهائی از« تفاهم لوزان »

 

**(04.22) بهرام رحمانی 

 حکومتی که کسب و کار روزانه اش آدم کشی است. سگ کشی هم می کند.

 

**(04.20) بهرام رحمانی 

 آیا بحران اتومی حکومت اسلامی ایران به پایان خواهد رسید؟

 

**(04.19) محمد قراگوزلو

 صلح اتومی در چند پرده!

 

 **(04.19) شباهنگ راد 

 «توافقنامۀ» لوزان و نگاه ها!

 

**(04.18) عبدالله باوی 

 دوزاده فروردین[حمل]، سالروز تأسیس جمهوری دار و شکنجه!

 

**(04.15) برگردان از: احمد مزارعی 

 مردان سایه در تهران

 

**(04.10) فرستنده: علی صدارت

 سه بیانیه در مورد توافق اتومی 

 

**(04.09) بیژن نیابتی 

 یادداشت سیاسی: معاملۀ لوزان، توازن جدید

 

**(04.08) حزب کار ایران (توفان) 

 بیانیۀ خفت انگیز لوزان در فروش همۀ حقوق ثانوی ایران

 

**(04.07) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در بارۀ "تفاهم" هسته ئی اخیر!

 

**(04.06) حزب کار ایران(توفان)

 مناقشۀ هسته ئی فقط یک بهانه است

 

 **(04.06) ع. شفق 

 در زیر پوست شب

 

**(04.05) بهرام رحمانی 

 آیا یک پای آپارتاید جنسی حکومت اسلامی قطع خواهد شد؟!

 

**(04.03) بهرام رحمانی 

 سید علی خامنه ای، جام زهر هسته ئی را سرکشید!

 

**(04.03) علی صدارت 

 سرنوشت ما را چه کسی رقم می زند؟

 

**(03.27) بهرام رحمانی

 اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران در سال 1393

 

 **(03.23) شباهنگ راد 

 در یادمان جانباختگان جنگل های شمال

 

**(03.13) فرستنده: حمید محوی

 مصاحبه با یکی از معلمان در مورد اعتراضات اخیر 

 

**(03.04) آبتین درفش 

 آیا نسل سوخته از خاکستر خود ققنوس وارد خواهد خاست؟

 

**(03.01) شباهنگ راد 

 تاریخ چپ، به رؤیت حمید تقوائی

 

**(02.27) بهرام رحمانی 

 جنبش کارگری ایران و نقش کارگران در ملی کردن صنایع نفت ایران

 

**(02.26) حمید محوی 

 مذاکرات پایان ناپذیر پیرامون مخالفت امپریالیست ها با استقلال انرژتیک ایران

 

**(02.16) حمید بهشتی 

 تأثیر ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخابات

 

**(02.14) چریکهای فدائی خلق ایران 

 آموزه های سیاهکل و شرایط کنونی

 

**(02.10) انجمن قلم ایران در تبعید 

 بیانیۀ انجمن علیه مقالۀ کیهان شریعتمداری در بارۀ قتل روزنامه نگاران

 

**(02.07) چریکهای فدائی خلق ایران 

 پخش مراسم یادمان رستاخیز سیاهکل و ..

 

**(02.04) چریکهای فدائی خلق ایران 

 پیام چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت دو روز بزرگ تاریخی

 

**(02.03) بهرام رحمانی

 با محکمۀ رحیمی، دعواهای جناح های درون حکومت اسلامی بالا گرفته است!

 

**(01.27) بهرام رحمانی

 نامۀ مضحک سیدعلی خامنه ای......به جوانان غربی

 

 **(01.27) شباهنگ راد 

 کدام راهکار ثمر بخش و صحیح است؟

 

**(01.25) بهرام رحمانی 

 نقش کارگران ایران در 35 سال گذشته!

 

**(01.23) بهرام رحمانی 

 درگیری در مجلس وحوش اسلامی و غارتگران اموال عمومی .

 

**(01.22) فرستنده: حمید محوی 

 حوادث کار معدن

 

**(01.10) فرستنده: حمید محوی 

 مروری بر اعتراضات و تشکل های کارگران معدن « ویژه نامۀ معدن»

 

**(01.09) بهرام رحمانی 

 متن سخنرانی بهرام رحمانی به مناسبت شانزدهمین سالگرد «قتل های زنجیره ئی»

 

**(01.07) نویسنده: ی. د. 

 پیام "موسوی" و شادی چپ های سبز

 

**(01.06) فرستنده: مناف فلکی فر

 افزایش بهای نان، تعرض جدید جمهوری اسلامی به معیشت توده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب سالهای قبل

 

 

ادامه مقالات Articles Continued