AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

طنز

مرام نشراتی پورتال Satire

 

 

  

 

 

 

 

**(12.26) خالق داد پغمانی - مونشن 

 می شود دنیا را « عین و غین » دید مگر ....

 

**(12.19) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن

 فقط فرض کنیم

 

**(12.04) الف. جوانشیر

 تمثیلی مضحک و شرم آور در دولت وحدت ملی 

 

**(11.27) سید موسی عثمان هستی

 نویسندۀ توانا، شاعر کوچه نشین خیال ها«پرتو نادری»

 

**(11.27) کمباور کابلی 

 این دولت خدا زده، دولت نمی شود!!!

 

**(11.14) کمباور کابلی 

 ازدواج به سبک خانمهای ایرانی!

 

**(11.04) خالق داد پغمانی - مونشن 

 « بز بچیم، بز بچیم، ای ارواح پدرته...»

 

**(10.30) خالق داد پغمانی - مونشن 

 اگر گفتید جایزه دارید!!

 

**(10.28) عارف عزیز گذرگاه 

 سرگردانی کرزی بعد از ریاست

 

**(10.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 همو بیل تانه بتین، که ماس مایه میکنیم!!!

 

**(10.23) تیمورشاه تیموری 

 طنز

 

**(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(10.20) تیمورشاه تیموری 

 عرض حال چپن

 

**(10.18) خالق داد پغمانی - مونشن 

 نکاحنامه یا طلاق خط

 

**(10.09) محمد ناصر غیاثی- هالند 

 خدا دشمنته حاجی و غازی نسازه!

 

**(09.26) سید موسی عثمان هستی 

 به جای نیک نامی طشت بدنامی زبام افتاد

 

**(09.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 توافق خیله و بیله

 

**(09.22) خالق داد پغمانی- مونشن

 عبدالله عبدالله و باتلاق انتخابات

 

**(09.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 بازار ریش !!!

 

**(09.09) کمباور کابلی 

 « از غمت ای نازنین، عزم سفر میکنم! »

 

**(09.07) برگردان از: جاوید

 سالگرد قتل عام کندز

 

 **(09.07) کمباور کابلی 

 سرود همبستگی شورشگران « نارنجی» !

 

**(08.25) انجنیر محمد هاشم رائق- امریکا 

 سریال دو قوچ جنگی

 

**(08.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گریز یکایک

 

**(08.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 فال تو فال اس، خوراکت نان و دال اس

 

**(08.11) خالق داد پغمانی - مونشن 

 تعهد شکنی، سنتی دیرینه بین سیاستبازان

 

**(08.10) فرستنده: عنایت وهمن 

 همسرم می گفت

 

**(07.26) شیر علم خوگیانی - اتریش

 معبد «ملای کور» در ارگ جمهوری

 

 **(07.26) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گوش کر

 

**(07.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 دینه روز قوچک و شادی و امروز قان و قرت

 

**(07.18) خالق داد پغمانی - مونشن 

 حق الراحة یا حق الخیانة؟

 

**(07.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 میشه نمیشه !!!

 

**(07.04) کمباور کابلی 

 انتخابات ؟ توبه! توبه! توبه!

 

**(06.15) تیمورشاه تیموری 

 طنز

 

**(06.09) سیدموسی عثمان هستی 

 طنز به دستور « ملا خطر » دشمن یار!

 

**(06.01) سید موسی عثمان هستی 

 چند مطلب پیچیده در یک طومار گره خورده

 

**(04.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 7 و 8 ثور- سگ زرد بیدر شغال

 

**(03.27) سید موسی عثمان هستی 

 کون به کون

 

**(03.14) د افغانستان د آزادی سازمان 

 فهیم د حورو په غیږ کی

 

**(03.12) خالق داد پغمانی - مونشن 

 یک شکم طفل، یک شکم بوجی دالر ؟؟!!

 

**(03.08) کمباور کابلی 

 (طنز هفته) به پیش به سوی انتخاباتی صلح جویانه، شفاف و مردمی!

 

**(03.03)  سید موسی عثمان هستی

 من با چند زن صیغه ئی مسلمان، یهودی و عیسوی ریکارد اشرف غنی را شکستم

 

**(03.01) خالق داد پغمانی- مونشن 

 آقای «یونس»، اشتباه یا خیانت

 

**(02.08) سید موسی عثمان هستی

 طالب از سگی مارشال کودکان ساخته و من با طنز و شوخی

 

 **(02.08) عبدالله امینی - کابل 

 انتقام به سبک امریکائی

 

**(02.04) سیدموسی عثمان هستی 

 طنز آنست که از سنگر آشکار هدف پنهان را بزند

 

**(01.26) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشکلی از مشکلات صحی !!!

 

**(01.24) تیمورشاه تیموری 

 طلبگاری

 

**(01.23) خالق داد پغمانی - مونشن

 مصاحبه با شیطان 

 

**(01.12) عارف عزیز گذرگاه 

 کلمات شیرین، اما اغوا کننده

 

**(12.22) سید موسی عثمان هستی 

 خدا در این روز ها کجا بود که در حق قرآن و خدا جفا کردند؟؟

 

**(12.08) سید هاشم سدید

  امریکا باید در یک ماه صلح را در افغانستان برقرار کند!

 

**(12.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گوش کر

 

**(11.24) آزاد ل. 

 چون آن دنیا مال ماست، باید هم شکر گزار باشیم!

 

**(11.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آب از سر پریده

 

**(11.13) تیمورشاه تیموری 

 طـــنـــز

 

**(11.10) خالق داد پغمانی 

 محمد و چرائی استفاده از عطر

 

**(10.07) خالق داد پغمانی - مونشن

  معیار های نامزدی انتخابات در ریاست جمهوری

 

**(09.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کم بغل

 

**(09.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گوش کر

 

**(09.13) داکتر ظاهر تیموری 

 امریکا از چته پریده و از پاچه کشیده !!!

 

**(09.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آب تا گلو !!!

 

**(08.01) تیمورشاه تیموری 

 چپن یا کفن ؟

 

**(07.31) س. رها 

 یک فکاهی!

 

**(07.20) تیمورشاه تیموری 

 آفت جان

 

**(06.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 اوباما سر مرکله کل کد !!!

 

**(06.15) تیمورشاه تیموری

 طـــنــز

 

 **(06.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 زور شاعران !!!

 

**(06.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب از سر پرید !!!

 

**(05.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پر خوردن

 

**(05.21) تیمور شاه تیموری

 ریش و ریشخند

 

**(05.15) تیمور شاه تیموری

 طنز 

 

**(05.11) فرستنده: عنایت وهمن

 جریمۀ یک میلیارد دالری و طرز پرداخت آن

 

**(05.10) خالق داد پغمانی . مونشن

 نه پدر روز دارد و نه هم روز پدر 

 

**(04.29) خالق داد پغمانی - مونشن 

  « افغانستان اشغال نیست »

 

**(04.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 کله پز برخیست، جایش سگ نشست

 

**(04.27) میرویس ودان  محمودی 

 اطلاعیۀ شماره - 1 - به تعویق افتادن افشای هویت داکتر«پولاد» تا جمعۀ آینده!

 

**(04.16) فرستنده: خالق داد پغمانی- مونشن 

 صادق هدایت و دین اسلام

 

**(04.03) انجنیر محمد هاشم رائق 

 فیصلۀ امیرالمؤنین ملا محمد عمر رهبر طالبان با انجنیر گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان

 

**(03.23) اسماعیل هوشیار 

 زوایای حسی و لمسی نوروز!

 

**(02.28) مهران زنگنه 

 شاهزاده و سیاه!

 

**(02.08) خالق داد پغمانی - مونشن 

 داکتر عبدالله همت بهیر - اولین کاندید افغان برای جایزۀ ساینس نوبل

 

**(01.30) تیمورشاه تیموری 

 چند نکتۀ جالب

 

**(01.17) تنها - بیوطن 

 نامۀ محرمانۀ کرزی به اوباما

 

**(12.29) سید موسی عثمان هستی 

 تانک سوار 6 جدی، طعمۀ ماهیان دریای آمو شد ؟

 

**(12.25) حمید محوی 

 یک روز صبح در کشور المان

 

**(12.18) لمبه

 «رفیق نمونه»، «رفاقت نمونه» را نشان می دهد، خانه اش آباد !!!

 

 **(12.18) عین الدین نذیری - کابل 

 کرنش سیستانی به پیشگاه «افغان جرمن»

 

**(12.07) خالق داد پغمانی - مونشن 

 چشم بخیل کور

 

**(11.23) خالق داد پغمانی - مونشن 

 « به قسم قسم که دیگر نخورم قسم »

 

**(11.22) درویش کابلی 

 اعتراض خران

 

**(11.21) آزاد ل. 

 توضیحاتی پیرامون خر

 

**(11.20) خالق داد پغمانی - مونشن 

 "خرکاری دریای علم است"

 

**(11.08) سید موسی عثمان هستی

 تنها علیه یک باند جنایتکار و میهن فروش

 

 **(11.08) نعمت الله مختارزاده 

 شانه بر زلف سیاست

 

**(11.05) نعمت الله مختارزاده 

 رحیق ناب

 

**(11.02) سید موسی عثنان هستی 

 ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تازه است

 

**(10.31) خالق داد پغمانی - مونشن

 " صد لغمانی یک پغمانی "

 

 **(10.30) سید موسی عثمان هستی 

 طنز نشتردار

 

**(10.28) سید موسی عثمان هستی 

 حزب بُوس

 

**(10.26) نعمت الله مختارزاده 

 انتقام شاعر

 

**(10.23) نعمت الله مختارزاده 

 عشق پیری

 

**(10.22) سید موسی عثمان هستی 

 همت شکاری و بی خیالی در برابر پاپی گکها

 

**(10.21) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(10.16) نعمت الله مختارزاده 

 مرده شوی جرمنی

 

**(10.13) نعمت الله مختارزاده 

 موتر پنج گیره

 

**(10.11) نعمت الله مختارزاده 

 عصای پیری

 

**(10.10) نعمت الله مختارزاده 

 خطای خواب ناظم

 

**(10.06) تیمورشاه تیموری

 طــنـــز

 

 **(10.06) نعمت الله مختارزاده 

 خر انگلیس در پالان ابلیس

 

**(10.02) استاد محمد نسیم اسیر 

 گوش کر

 

**(10.01) سید موسی عثمان هستی 

 چیستان

 

**(09.29) نعمت الله مختارزاده 

 عصای پیری

 

**(09.28) نعمت الله مختارزاده 

 امیر الفاسدین

 

**(09.26) نعمت الله مختارزاده 

 بلبل قدس

 

**(09.21) نعمت الله مختارزاده 

 تزویر موفق

 

**(09.20) نعمت الله مختارزاده 

 ایجاد تفرقه

 

**(09.19) نعمت الله مختارزاده 

 چار پلاق

 

**(09.18) نعمت الله مختارزاده 

 لولوی بیحیا

 

**(09.17) استاد محمد نسیم اسیر 

 به کسی چه ؟

 

**(09.16) استاد محمد نسیم اسیر

 فشار خون

 

 **(09.16) نعمت الله مختارزاده 

 کسب بی سرمایه

 

**(09.15) سید موسی عثمان هستی

 جنگ خرس و خوک در سینمای بی تکت(افغان - جرمن آنلاین)

 

**(09.13) نعمت الله مختارزاده

 رفتن و آمدنم

 

**(09.12) عین الدین نذیری 

 جنگ سکهــ و فرنگی در سینمای بی تکت "افغان جرمن-آنلاین"

 

 **(09.12) نعمت الله مختارزاده

 نوکران بی حیا

 

**(09.10) نعمت الله مختارزاده 

 جمبوری

 

**(09.09) سید موسی عثمان هستی 

 من هم به یاد شهداء افتادم

 

**(09.08) سید موسی عثمان هستی

 بی بی سی یا آوازه و دروازه

 

 **(09.08) فرستنده: عنایت وهمن 

 احمدی نژاد و پیامبران

 

**(09.07) خالق داد پغمانی - مونشن

 دعوا در «طویلۀ اورژانس»

 

 **(09.07) استاد محمد نسیم اسیر 

 آب از سر پریده !!!

 

**(09.05) کمباور کابلی 

 پشت دیوار وزارت مردن

 

**(09.01) سید موسی عثمان هستی 

 کرزی درخت را تحمل کرده زیر سایۀ آن می نشیند.

 

**(08.31) سید موسی عثمان هستی

 بود سالها این میوه، حاصل من

 

 **(08.31) نعمت الله مختارزاده 

 نوکران بی حیا

 

**(08.29) استاد محمد نسیم اسیر 

 ساز سیگل

 

**(08.27) سید موسی عثمان هستی 

 آهن زنگ زده به جای پولاد

 

**(08.26) نعمت الله مختارزاده 

 ایجاد تفرقه

 

**(08.24) خالق داد پغمانی 

 " .. خان، بلا کدی ، بلا کدی، کشمشه ار نخود جدا کدی"

 

**(08.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 پشه و لندهور

 

**(08.23) شبتاب

 دور از یگانگی سرشار از بیگانگی

 

 **(08.23) سید موسی عثمان هستی 

 هر چه از حد بگذرد رسوا شود

 

 **(08.23) نعمت الله مختارزاده

 زهر سخن

 

**(08.22) برگردان از : ا. م. شیری

 کاندوم برای الهۀ عدل انگلیس

 

 **(08.22) نعمت الله مختارزاده 

 رحیق ناب

 

**(08.21) سید موسی عثمان هستی 

 تجارت با خدا از دید ملا عمر

 

**(08.19) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 به خاطر گل روی چهار سال و "چار یار با صفا"ی پورتال

 

**(08.15) نعمت الله مختارزاده

 خر اعتبار لنگ است

 

**(08.14) استاد محمد نسیم اسیر

 آخر کار سوسیال

 

 **(08.13) انجنیر محمد هاشم رائق 

 صلح و آشتی

 

**(08.12) نعمت الله مختارزاده

 پشۀ گوه فیل

 

**(08.06) درویش کابلی 

 به ارتباط تحریری محترم ع. مؤمن زاده ازکابل

 

**(08.05) انجنیر محمد هاشم رائق 

 "توخو ، گفته بودی ماشیر هستیم"

 

**(08.02) سید موسی عثمان هستی 

 نامۀ سرکشادۀ طنزی به رادیو بی بی سی

 

**(07.28) مرحوم فیض محمد عاطفی

 منازعۀ عسکر هراتی و کابلی

 

 **(07.28) نعمت الله مختارزاده

 پنجۀ فولاد

 

**(07.27) سید موسی عثمان هستی 

 من و فیس بوک

 

**(07.23) نعمت الله مختارزاده 

 تأهل فرار تجرد قرار

 

**(07.21) نعمت الله مختارزاده 

 شهرۀ شهر غرور

 

**(07.05) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 غرور ملی ما

 

**(07.03) سید موسی عثمان هستی 

 ملتی که صفرش یک نشد

 

**(07.02) لمبـــــه 

 پیر مرد "عمل" آنقدر عمل کرد که عملی شد و هیچ شد!

 

**(07.01) سید هاشم سدید 

 خوب است که سعدی زنده نیست!

 

**(06.29) خالق داد پغمانی - مونشن

 ستالین و پنیر های هالندی

 

**(06.27) نعمت الله مختارزاده 

 بنگر که چه حال است

 

**(06.26) نعمت الله مختارزاده

 شهوت اعراب

 

 **(06.26) فیض محمد عاطفی 

 رمز پیشرفت

 

**(06.23) خالق داد پغمانی 

 خانۀ آدم لافوک خراب

 

**(06.19) نعمت الله مختارزاده 

 خیل و ختک شیطان

 

**(06.14) نعمت الله مختارزاده 

 یار گلباز

 

**(06.10) نعمت الله مختارزاده 

 عینک تکفیر

 

**(06.08) نعمت الله مختارزاده 

 غیرت افغانی و خشم پتان

 

**(06.05) تیمورشاه تیموری 

 شهر پشم

 

**(06.02) فرستنده: عنایت وهمن 

 ماجرای حاجی

 

**(06.01) تیمورشاه تیموری

 روباه و مرغهای قاضی

 

 **(06.01) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(05.28) نعمت الله مختارزاده 

 قصۀ سرمنگسک

 

**(05.26) اسماعیل هوشیار

 از نزدیک و خصوصی با اوباما

 

 **(05.26) نعمت الله مختارزاده 

 شانه بر زلف سیاست

 

**(05.25) نعمت الله مختارزاده 

 معجزۀ عسل

 

**(05.24) نعمت الله مختارزاده 

 عصای پیری

 

**(05.23) نعمت الله مختارزاده 

 بز و بزکش

 

**(05.19) تیمورشاه تیموری

 طلبگاری

 

 **(05.19) استاد محمد نسیم اسیر

 گوش کر

 

 **(05.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گربه نامه

 

**(05.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 طنز روز پدر

 

**(05.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خود نمائی

 

**(05.11) نعمت الله مختارزاده 

 کارگاه غربت

 

**(05.10) اسماعیل هوشیار 

 تبریک بهار اروپا ...!؟

 

**(05.05) سید موسی عثمان هستی 

 در باطن قرارداد نقمت در ظاهر قرار داد دنب روباهی

 

**(05.01) نعمت الله مختارزاده 

 زهر سخن

 

**(04.25) نعمت الله مختارزاده 

 عینک تکفیر

 

**(04.22) نعمت الله مختارزاده 

 شانه بر زلف سیاست

 

**(04.20) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(04.19) نعمت الله مختارزاده

 غولدنگ

 

**(04.17) سید هاشم سدید 

 تا نازبردار داری، ناز کن!

 

**(04.15) نعمت الله مختارزاده 

 عالم دمدار

 

**(04.11) خالق داد پغمانی - مونشن

 فتوا تا فتوا است، خدا بر برکتش بیفزاید

 

 **(04.11) سید موسی عثمان هستی 

 لوی څارنوال ادارۀ مستعمراتی هم سرپیاز است و هم پائین پیاز در آن اداره

 

**(04.09) سید موسی عثمان هستی 

 من هم فتوا دادم از روی کتاب کنز در لا به لای طنز

 

**(04.08) سید موسی عثمان هستی 

 صبغة الله و ترس از عزرائیل و خدا!!؟؟

 

**(04.07) خالق داد پغمانی - مونشن 

 پول امپریالیزم تب دارد مرگ نه!

 

**(04.05) نعمت الله مختارزاده

 مرگ در غربت

 

**(04.03) نعمت الله مختارزاده  

 اندل استخاره

 

**(04.01) تیمور شاه تیموری

 یک خاطره

 

 **(04.01) نعمت الله مختارزاده

 بگو ای هموطن آمین

 

**(03.29) نعمت الله مختارزاده 

 شوربای مزه دار

 

**(03.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شوربای لذیذ

 

**(03.27) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(03.22) نعمت الله مختارزاده 

 غولدنگ

 

**(03.21) نعمت الله مختارزاده 

 حاجی زرنگک

 

**(03.19) نعمت الله مختارزاده 

 قصۀ سرمنگسک

 

**(03.15) سید هاشم سدید

 جناب رئیس جمهور، ما نگران سلامتی تان هستیم!

 

 **(03.15) کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان 

 تقاضای کمسیون از پارلمان

 

**(03.13) استاد محمد نسیم اسیر 

 منت دکتور !!!

 

**(03.12) درویش کابلی

 کشف جدیدی از محترم کشاف

 

**(03.11) سید هاشم سدید

 جائی که قلم هم از نفس می افتد!

 

 **(03.11) نعمت الله مختارزاده

 عشق پیری

 

 **(03.05) نعمت الله مختارزاده

 عصای پیری

 

 **(03.04) نعمت الله مختارزاده 

 مرگ در غربت

 

**(03.02) تیمور شاه تیموری

 طنز

 

 **(03.02) نعمت الله مختارزاده

 انتقام شاعر

 

**(02.29) فرستنده: رحیمه توخی- نوشته از: ناتور رحمانی 

 ( ... مزایده ...)

 

**(02.27) نعمت الله مختارزاده

 خطای خواب ناظم

 

 **(02.22) نعمت الله مختارزاده 

 عصای پیری

 

**(02.18) نعمت الله مختارزاده 

 بازی شطرنج

 

**(02.14) نعمت الله مختارزاده

 مرده شوی جرمنی

 

 **(02.11) نعمت الله مختارزاده 

 خبر ندارد

 

**(02.10) خالق داد پغمانی-مونشن

 مشکل 4 دهه نیست، مشکل حافظۀ تاریخی مردم است که باید از بین برود!!

 

 **(02.06) نعمت الله مختارزاده

 موتر پنج گیره

 

**(02.04) تیمور شاه تیموری

  مزاحی با دوست گرامیم جناب باختری صاحب

 

 **(01.31) نعمت الله مختارزاده 

 اختراع جدید

 

**(01.28) نعمت الله مختارزاده 

 رحیق ناب

 

**(01.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 زور بی قالب قلم

 

**(01.25) کمباور کابلی 

 آرزوی ملت، امسال، دیگر سال و همه سال!

 

**(01.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "یک نخود کله و صد من دستار"

 

  **(01.24) انجنیر محمد هاشم رائق

 دروغگو حافظه ندارد!

 

**(01.24) فرستنده: علی کاظمی 

 داستانک مادر کلان و نواسه

 

**(01.22) نعمت الله مختارزاده 

 ایجاد شر و شور

 

**(01.21) استاد محمد نسیم اسیر 

 امریکا و طالبان !!!

 

**(01.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 طالبان لافوک و امریکای شاشوک

 

**(01.15) استاد محمد نسیم "اسیر"

 کله کدو

 

**(01.13) استاد محمد نسیم " اسیر"

 گوش کر

 

**(01.11) نعمت الله مختار زاده

 درد بی درمان

 

**(01.09) نعمت الله مختار زاده

 عالم دمدار

 

**(01.07) فرستنده:علی کاظمی

 انقلاب مصر

 

**(01.07) نعمت الله مختار زاده

 چشم پاره

 

**(01.03) خالق داد پغمانی - مونشن

 زبان "عفیر" و "کرکره" ؟؟؟

 

**(01.03) سید موسی عثمان هستی

 شیری که پشک شد 

 

**(12.30) نعمت الله مختارزاده 

 چشمک چرانی

 

**(12.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گریز یکایک

 

**(12.27) درویش کابلی 

 جرگۀ بزرگ شیاطین

 

**(12.24) نعمت الله مختارزاده 

 جوهر ایمان

 

**(12.18) نعمت الله مختارزاده 

 رحیق ناب

 

**(12.08) استاد محمد نسیم اسیر

 آخر کار سوسیال

 

 **(12.08) نعمت الله مختارزاده 

 خدا شرماندگان

 

**(12.01) یغما 

 صداقت یا غش ......؟

 

 **(12.01) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

**(11.29) "سرما" از کابل

 لغات کهنه و معانی جدید 

 

 **(11.29) استاد محمد نسیم اسیر

 قربانگاه کابل

 

 **(11.23) خالق داد پغمانی - مونشن 

 به ارتباط عدد 39 و امتناع جلسۀ جواسیس و وطنفروشان از به کار بردن آن

 

**(11.22) نیسان 

 شیرستان

 

**(11.19) انجنیر محمد هاشم رائق 

 شیر ساختگی

 

**(11.17) هوادار پورتال

 خری که خر زیست و خر مرد

 

 **(11.17) فرستنده: عارف عزیز "گذرگاه" 

 طنز منظوم از "هارون یوسفی"

 

**(11.03) سید موسی عثمان هستی 

 "پاداش" "پغمانی" به "خپگیر"

 

**(11.02) خالق داد پغمانی 

 در دفاع از "شب نامه نویس"

 

**(11.02) عارف عزیز "گذرگاه" 

 خرو گاو و خرس - 11

 

**(11.01) نعمت الله مختارزاده 

 جمبوری

 

**(10.31) هوادار پورتال 

 اطلاعیۀ کاخ سیاه واشنگتن

 

**(10.29) تیموری شاه تیموری 

 روباه و مرغهای قاضی

 

**(10.27) نیسان 

 سیاستمدار کاردان

 

**(10.24) سید موسی عثمان هستی 

 کرزی مانند گاو کور کنجاره خواب می بیند.

 

**(10.23) استاد محمد نسیم اسیر 

 تخت و تابوت !!

 

**(10.16) تیمور شاه تیموری 

 طلبگاری

 

**(10.15) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 قرص مهتاب و خواب خراب

 

**(10.14) عارف عزیز "گذرگاه" 

 خر و گاو و خرس - 10

 

**(10.11) عارف عزیز "گذرگاه" 

 خر و گاو و خرس - 9

 

**(10.10) نعمت الله مختارزاده 

 گم شده

 

 **(10.09) انجنیر محمد هاشم رایق 

 پیام دردناک

 

**(10.07) عارف عزیز گذرگاه 

 خر و گاو و خرس - 8

 

**(10.06) نعمت الله مختارزاده 

 معبد گهِ شیطانی

 

**(10.04) نعمت الله مختارزاده 

 شانه بر زلف سیاست

 

**(10.02) نعمت الله مختارزاده 

 لولوی بیحیا

 

**(10.01) تیمور شاه تیموری

 شهر پشم

 

 **(10.01) نعمت الله مختارزاده 

 بازار سیاست و شهکار ادب

 

**(09.26) نعمت الله مختارزاده 

 عالم دمدار

 

**(09.25) سید موسی عثمان هستی

 " استادو کا استاد مرگیا "

 

  **(09.25) نعمت الله مختارزاده

 خیل و ختک شیطان

 

**(09.25) فرستنده: هوادار پورتال 

 ارتش بهشت و جهنم

 

**(09.24) استاد محمد نسیم اسیر 

 کم بغل

 

**(09.23) سید موسی عثمان هستی

 عساکر امریکا و ناتو به گفتۀ ملا ضعیف محافظین امام زمان هستند

 

 **(09.23) عارف عزیز "گذرگاه" 

 خر و گاو و خرس - 7

 

**(09.21) نعمت الله مختارزاده

 استاد جنایتکار

 

 **(09.21) دپلوم انجنیر عطاء پویان 

 وقتی قسمت ترس مغز تعطیله

 

**(09.20) عارف عزیز " گذرگاه " 

 خر و گاو و خرس - 6

 

**(09.19) نعمت الله مختارزاده 

 دندان شرارت

 

**(09.17) استاد محمد نسیم اسیر

 آخر کار سوسیال

 

 **(09.17) نعمت الله مختارزاده 

 چال سیاسی و شعبده بازی

 

**(09.16) استاد محمد نسیم اسیر 

 قلادۀ سگ

 

**(09.15) سید موسی عثمان هستی

 چرا احمد شاه مسعود را به نام بزقرتکی و جرتکی یاد می کنند؟

 

 **(09.15) نعمت الله مختارزاده 

 بیوۀ القاعده

 

**(09.14) نعمت الله مختارزاده

 خینۀ بعد از عید

 

 **(09.14) عارف عزیز " گذرگاه" 

 خر و گاو و خرس - 5

 

**(09.13) نعمت الله مختارزاده 

 ایجاد تفرقه

 

**(09.12) سید موسی عثمان هستی 

 یادی از بز قرتکی

 

**(09.10) نعمت الله مختارزاده

 پشۀ گوهِ فیل

 

 **(09.09) خالق داد پغمانی

 درود بر تو ای بز قهرمان!

 

 **(09.09) سید موسی عثمان هستی

 تقدیم به محک باستانی

 

 **(09.09) عارف عزیز "گذرگاه" 

 خرو گاو و خرس - 4

 

**(09.07) سید هاشم سدید 

 ترس از آخر زمان؟!

 

**(09.06) نعمت الله مختارزاده 

 تحمیل شمشیر عرب

 

**(09.05) عارف عزیز "گذرگاه" 

 خر و گاو و خرس - 3

 

**(09.04) سید موسی عثمان هستی

 قلم طنز مانند تفنگ چرهی است

 

 **(09.04) خالق داد پغمانی 

 "چشم بخیل کور"

 

**(09.03) عارف عزیز " گذرگاه" 

 خرو گاو و خرس - 2

 

**(09.02) استاد محمد نسیم اسیر

 به مه چی گفته

 

 **(09.02) نعمت الله مختارزاده 

 خر اعتبار لنگست

 

**(09.01) خالق داد پغمانی

 "نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین" بدعت های پورتال-2

 

 **(09.01) نعمت الله مختارزاده 

 سرکس غمین

 

 **(09.01) عارف عزیز "گذرگاه"

 خر و گاو و خرس-1

 

**(08.31) نعمت الله مختارزاده 

 گپ در بین ما باشه

 

**(08.30) سید موسی عثمان هستی 

 نامه سرکشاده به ریاکار خپگیر "پاچه گیر"

 

**(08.29) نعمت الله مختارزاده 

 قبضیت شافکی

 

**(08.28) سید موسی عثمان هستی 

 دشلمۀ طنز به یاد روانشاد پائیز حنیفی

 

**(08.27) نعمت الله مختارزاده

 خیرات مقام

 

 **(08.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 از خود کش بیگانه پرور

 

**(08.25) تیمور شاه تیموری

 یک خاطره

 

 **(08.25) نعمت الله مختارزاده 

 با لشمک و با پشمک

 

**(08.24) نعمت الله مختارزاده 

 بلبل قدس

 

**(08.21) نعمت الله مختارزاده 

 کور خود و بینای مردم

 

**(08.20) خالق داد پغمانی 

 " نهد شاخ پر میوه سر بر زمین "

 

**(08.19) نعمت الله مختارزاده

 بنگر که چه حال است

 

 **(08.19) ع. مؤمن زاده 

 ریش و ریشخند

 

**(08.18) نعمت الله مختارزاده 

 تحفۀ سه سالگی

 

**(08.14) نعمت الله مختارزاده 

 مسلم و هندو نگفت

 

**(08.10) نعمت الله مختارزاده 

 دُم غیرت

 

**(08.02) فرستنده: ایمل خان فیضی

 نهه دیرش

 

**(08.01) نعمت الله مختارزاده

 خر انگلیس در پالان ابلیس 

 

**(07.28) انجنیر محمد هاشم رایق 

 طالب کوسه

 

**(07.26) نعمت الله مختارزاده 

 تدبیر حکیمانه

 

 

 **(07. 23) تیموری شاه تیموری

  طنز

 

 **(07.23) نعمت الله مختارزاده 

 مستور غار

 

**(07.18) نعمت الله مختارزاده 

 غیرت افغانی و خشم پتان

 

**(07.13) فرستنده: هوشنگ معین زاده 

 وصیت نامه خدا

 

**(07.12) سید موسی عثمان هستی 

 خدا جور کند

 

**(07.08) نعمت الله مختارزاده 

 بگو آمین

 

**(07.05) نعمت الله مختارزاده 

 چشمک چرانی

 

**(07.03) نعمت الله مختارزاده 

 خر اعراب در پالان حکمتیار

 

**(07.02) نعمت الله مختارزاده 

 شارلاتانها

 

**(07.01) نعمت الله مختارزاده 

 غولدنگ

 

**(06.30) سید موسی عثمان هستی 

 آب که از سر پرید چه یک نیزه چه صد نیزه

 

**(06.28) سید موسی عثمان هستی

 " حمامچی را آب گنده به کار است "

 

**(06.27) استاد محمد نسیم اسیر

 پاچه گیر

 

 **(06.27) نعمت الله مختارزاده 

 بگو آمین

 

**(06.26) نعمت الله مختارزاده 

 باند ترور و وحشت

 

**(06.24) نعمت الله مختارزاده 

 مهر تأئید

 

**(06.22) آژ. آژنگ

 تلاش برای پایان خوش قلابی هالیودی در سایۀ قدرتمندان بی ننگ

 

 **(06.22) استاد محمد نسیم اسیر 

 تُره چی ؟؟؟

 

**(06.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 سیاهی با سفیدی نقش بندد

 

 **(06.21) نعمت الله مختارزاده 

 چتبازی

 

**(06.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 چپه گرمک سیاسی در جهان

 

 **(06.20) عتیق شاهد

 طالب خوب - طالب بد

 

 **(06.20) نعمت الله مختارزاده 

 دهل و نغاره

 

**(06.19) نعمت الله مختارزاده

 نوکران بی حیا

 

 **(06.18) انجنیر محمد هاشم رائق

 موتر من

 

**(06.17) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-15- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

**(06.15) نعمت الله مختارزاده

 یار گلباز

 

 **(06.15) استاد محمد نسیم اسیر

 فشار خون

 

**(06.14) نعمت الله مختارزاده

 هوای صیغه

 

**(06.14) استاد محمد نسیم اسیر

 چشم چرانی

 

  **(06.13) نعمت الله مختارزاده 

 دروغ بزوغ

 

**(06.10) نعمت الله مختارزاده

 قصۀ سر منگسک

 

**(06.09) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-14- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(06.04) نعمت الله مختارزاده 

 زهر سخن

 

**(06.03) نعمت الله مختارزاده 

 بقالان دین

 

**(06.02) استاد محمد نسیم اسیر 

 منت دکتور !!!

 

**(06.01) استاد محمد نسیم اسیر

 کله کدو

 

 **(06.01) نعمت الله مختارزاده

 زندگی سرت باشه

 

 **(06.01) سید موسی عثمان هستی 

 طنز شوربا

 

**(05.29) نعمت الله مختارزاده

 ترور شخصیت

 

**(05.27) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-13- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

**(05.27) نعمت الله مختارزاده

 بازی شطرنج

 

**(05.18) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-12- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(05.18) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

**(05.17) نعمت الله مختارزاده 

 چار پلاق

 

**(05.16) نعمت الله مختارزاده 

 رفتن و آمدنم

 

**(05.15) نعمت الله مختارزاده 

 عصر انترنت

 

**(05.14) نعمت الله مختارزاده 

 خائنی با نقاب

 

**(05.11) تیمور شاه تیموری 

 روباه و مرغهای قاضی

 

**(05.10) نعمت الله مختارزاده 

 بی حیای چشم پاره

 

**(05.09) سید هاشم سدید

 معجزه تنها و تنها کار پیامبران است

 

 **(05.09) انجنیر محمد هاشم رائق

 قصۀ دیروز جنگل

 

 **(05.09) نعمت الله مختارزاده 

 عصای پیری

 

**(05.08) نعمت الله مختارزاده 

 امیرالفاسدین

 

**(05.06) نعمت الله مختارزاده 

 کاکا کلان

 

**(05.05) سید موسی عثمان هستی

 انگلکی به اشعار آقای " شریف سعیدی"

 

 **(05.05) خالق داد پغمانی - مونشن 

 بیچاره " اوباما " و غم امنیت جهان !!

 

**(05.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 دروغکت بسوزه" بارک بن اوباما"!!!

 

 **(05.03) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-11- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 

**(05.02) انجنیر محمد هاشم رائق

 خواب پریشان

 

 **(05.02) نعمت الله مختارزاده 

 ریشخند و مسخره

 

**(05.01) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شاهپسندان جهان با هم متحد شدند!!!

 

 **(05.01) نعمت الله مختارزاده 

 زهر سخن

 

**(04.29) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 فرار قهرمانان

 

 **(04.29) انجنیر محمد هاشم رائق

 " جلسۀ بعد از مرگ دوزخیان "

 

 **(04.29) نعمت الله مختارزاده 

 زندگی سرت باشه

 

**(04.26) عبداللطیف صدیقی للندری

 " شار خربوزه "

 

 **(04.26) نعمت الله مختارزاده 

 ترور شخصیت

 

**(04.24) استاد محمد نسیم اسیر

 بهشتی و دوزخی

 

 **(04.24) نعمت الله مختارزاده 

 بازی شطرنج

 

**(04.23) نعمت الله مختارزاده 

 عینک تکفیر

 

**(04.21) سید هاشم سدید 

 راز و نیاز کرزی با خدای عالمیان

 

**(04.20) تیمور شاه تیموری 

 شهر پشم

 

**(04.19) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-10- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

**(04.18) استاد محمد نسیم اسیر 

 به کسی چه ؟

 

**(04.17) نعمت الله مختارزاده 

 تنتل قروت

 

**(04.16) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(04.14) استاد محمد نسیم اسیر

 همه کس ایرانست !!!

 

 **(04.14) نعمت الله مختارزاده

 تزویر منافق

 

**(04.12) سید موسی عثمان هستی

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-9- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(04.12) نعمت الله مختارزاده

 کاسۀ چینی

 

**(04.08) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(04.07) نعمت الله مختارزاده 

 نار هجران

 

**(04.06) محمد هاشم رائق

 پیراهن یخن قاق

 

 **(04.06) نعمت الله مختارزاده

 گم شده

 

 **(04.06) سید موسی عثمان هستی 

 ملا شرنگ

 

**(04.05) عبداللطیف صدیقی للندری 

 " سلام " یعنی که " کش "

 

**(04.04) سید موسی عثمان هستی

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-8- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(04.04) استاد محمد نسیم اسیر

 پاچه گیر

 

 **(04.04) نعمت الله مختارزاده 

 کسب بی سرمایه

 

**(04.03) استاد محمد نسیم اسیر 

 آب تا گلو !!!

 

**(04.02) محمد هاشم رائق 

 فیصلۀ امیرالمؤمنین ملا محمد عمر رهبر طالبان با انجنیر گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان

 

**(03.31) استاد محمد نسیم اسیر

 چشم چرانی

 

**(03.30) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-7- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(03.29) فرستنده: جهانگیر 

 به آن دلقکی که این روز ها فکر می کند طناز است

 

**(03.26) استاد محمد نسیم اسیر 

 به کسی چه؟

 

**(03.25) نعمت الله مختارزاده

 خیرات مقام

 

 **(03.21) سید موسی عثمان هستی

 کوتاه و دراز

 

 **(03.21) فرستنده: علی کاظمی 

 با طنز به پیشواز نوروز

 

 **(03.21) نعمت الله مختارزاده

 هدیۀ موروزی به دوستم و ربانی

 

**(03.19) نعمت الله مختارزاده

 شانه بر زلف سیاست

 

 **(03.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(03.18) نعمت الله مختارزاده

 بازار سیاست و شهکار ادب

 

**(03.12) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-6- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

**(03.05) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-5- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(03.03) استاد محمد نسیم اسیر

 رمز هستی

 

 **(03.03) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

**(03.02) نعمت الله مختارزاده

 شهرۀ شهر غرور

 

**(02.28) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-4- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 

**(02.27) درویش کابلی

 هفت دلگی مشر

 

 **(02.27) نعمت الله مختارزاده 

 شاخ کرگدن

 

**(02.25) خالق داد پغمانی

 چرا تو ؟؟؟

 

**(02.23) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-3- دیوانه بگریز که مستانه آمد-

 

 **(02.23) فرستنده : آزاد ل.

 ابلا غیه کرزی عنوانی شاهان لرزان و گریزان

 

**(02.21) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-2- دیوانه بگریز که مستانه آمد

 

**(02.20) نعمت الله مختارزاده 

 اندل استخاره

 

**(02.19) سید موسی عثمان هستی

 یک طنز دفاعی از طرف مارک توین افغان - در جواب باقی سمندر-1

 

 **(02.19) نعمت الله مختارزاده 

 دندان شرارت

 

**(02.17) سید موسی عثمان هستی 

 لالا بر سر کلۀ خر یاسین خواندن وقت ضایع کردن است.

 

**(02.12) نعمت الله مختارزاده

 شارلاتانها

 

**(02.08) علی آشناگر 

 آخند شناسی

 

**(02.03) نعمت الله مختارزاده

 خطای خواب ناظم 

 

**(01.30) نعمت الله مختارزاده 

 اندل استخاره

 

**(01.29) نعمت الله مختارزاده 

 دندان شرارت

 

**(01.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 وجود تشابه اسامه و ابامه

 

**(01.22) نعمت الله مختارزاده 

 دوای دل بیمار

 

**(01.21) سید موسی عثمان هستی 

 بوی قورمه از دماغ "صمدازهر" آید همی

 

**(01.17) سید موسی عثمان هستی

 بگیرش که نگیرد ترا !

 

 **(01.17) نعمت الله مختارزاده 

 مکر آشنا

 

**(01.16) نعمت الله مختارزاده 

 لوله و لوپان

 

**(01.14) فرستنده: هوادار- شاعر عبقری 

 پیام حکمتیار

 

**(01.12) نعمت الله مختارزاده 

 مرگ در غربت

 

**(01.08) خالق داد پغمانی 

 مزدور نه بادار ؛ مگر عاقلان خود دانند

 

**(01.07) نعمت الله مختارزاده 

 استاد جنایتکار

 

**(01.04) نعمت الله مختارزاده 

 عالم دمدار

 

**(01.02) نعمت الله مختارزاده

 تنتل قروت

 

 **(01.02) فرستنده: یک هوادار 

 [ ناچو میری بلبل پیسه ملیگا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  طنــز

"انتقاد" عبارت است از "بیان نقایص و کمبود ها" و  "منتقد"  آنست که نقایص و کمبودها را از طرق مختلف بیان می کند. شرط نیست که "منتقد" در پهلوی انگشت گذاری بر کمبودی و نقیصه ای، حتماً راه حل و اصلاح و بهبود مشکلی را نیز نشان بدهد. البته اگر چنین کند، ازین چه بهتر.

یکی از طرایق بیان انتقاد، زبانیست که انتقاد را در لفافه پیچانده، عرضه می کند و ظریف ترین این طریقه ها "طنز" است. کابلیان مثلی  دارند که : "هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد"، که شاید بهترین "ترتیب بیان" طنز هم همین باشد.

گرچه زبان طنز ظاهراً "غیرجدی" و آگنده با "ظرافت" و "انبساط خاطر" است، اما متن و بطن و محتوای "طنز" در هر صورت، "جدی"ست.

فرق بین "طنز" و "فکاهی" در اینست، که "طنز" همیشه پیام انتقادی دارد، در حالی که منظور اصلی "فکاهی" ، "خنداندن" و "فرحت بخشیدن"  خاطر است.

زبان طنز مبرا از توهین و تحقیر و استهزاء وهجو است و کسانی که از طریق "طنز" به شخصیت و آبروی کسی بازی میکنند، پیام و مرام اصلی "طنز" را نفهمیده اند.

زبان طنز شیرین و  پیامش تلخ و گزنده است، درست به مانند "دارویی تلخ" که در "کپسول شیرین" عرضه گردد.

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" که بر منافع ملی ، مردمی و وطنی تأکید ورزیده و به کرامت انسان ارجی گران قایل است ، "طنز" را نیز فقط بر همین مبناء و در همین چوکات،  اجازت نشر میدهد.     

**(12.24) خالق داد پغمانی

 نفی اشغال، خطای "بارز" یا خیره سری مزدورمنشانه

 

 **(12.24) نعمت الله مختارزاده

 مستور غار

 

 **(12.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(12.22) نعمت الله مختارزاده  

 با لشمک و با پشمک

 

**(12.20) استاد محمد نسیم اسیر 

 کله کدو

 

**(12.15) خالق داد پغمانی 

 ("تور" مداری)

 

**(12.14) اسماعیل هوشیار 

 سالروز حقوق بشر در ساعت 25

 

**(12.11) استاد محمد نسیم اسیر

 همه کس ایرانیست !!!

 

 **(12.11) نعمت الله مختارزاده 

 شارلاتانها

 

**(12.08) نعمت الله مختارزاده 

 سنگک و چنگک

 

**(12.06) نعمت الله مختارزاده

خطر ملی

 

**(12.01) خالق داد پغمانی 

 التماس عاجزانه

 

**(11.29) نعمت الله مختارزاده 

 چشمک چرانی

 

**(11.25) نعمت الله مختارزاده 

 مستور غار

 

**(11.24) نعمت الله مختارزاده 

 سنگک و چنگک

 

**(11.20) نعمت الله مختارزاده 

 خیرات مقام

 

**(11.16) طناز (اشکنج) 

 صورتک

 

**(11.09) نعمت الله مختارزاده 

 تنگران بی حیاء

 

**(10.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

پیشبرد مطلب

 

**(10.13) طناز (اشکنج) 

 وجه تشابه

 

**(10.05) سید موسی عثمان هستی

 امیر عبدالرحمان خان در کلان سالی قرض های دوران خوردی خود را جمع می کرد.

 

 **(10.05) نعمت الله مختارزاده

 مهر تأئید

 

**(10.02) نعمت الله مختارزاده

چشمک چرانی

 

**(09.30) نذیر ظفر

گریه ای که برای مردم نبود ؟

 

**(09.30) نعمت الله مختار زاده

شارلاتانها

 

**(09.29) اسستاد محمد نسیم اسیر

 پاچه گیر

 

 **(09.29) نعمت الله مختارزاده

 غولدنگ

 

**(24.09) نعمت الله مختارزاده

چشم پاره

 

 **(09.20) نعمت الله مختارزاده 

 میدان بزکشی

 

**(09.15) استاد محمد نسیم اسیر 

 فشار خون

 

**(09.14) آزاد ل. 

 صحبت های رفیقانه

 

**(09.07) نوشته: عبقری 

 مارشال داکتر بینی یا داکتر مارشال بینی

 

**(09.05) نعمت الله مختارزاده 

 مرگ در غربت

 

**(09.04) نعمت الله مختارزاده 

 نوکران بیحیا

 

**(09.01) سید موسی عثمان هستی 

 چه بیگناهی !!!

 

**(08.31) نعمت الله مختارزاده 

 دروغ بُزوغ

 

**(08.30) نهنگ 

 ارواح خبیثه

 

**(08.28) نعمت الله مختارزاده 

 قصۀ سرمنگسک

 

**(08.22) نعمت الله مختارزاده 

 حاجی و ملا

 

**(08.19) نعمت الله مختارزاده

 سگ دیوانه

 

 **(08.19) سید موسی عثمان هستی 

 عجب

 

**(08.17) نعمت الله مختارزاده 

 لَولُو خان و شادولا با ملا گک سرخم

 

**(08.14) سید موسی عثمان هستی 

 یک طنز کوتاه با مفهوم بزرگ

 

**(08.13) دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی

 مزاح با ماه مبارک روزه

 

 **(08.13) نعمت الله مختارزاده  

 مرغان کلنگی

 

**(08.12) نعمت الله مختارزاده

 عصای پیری 

 

**(08.10) نعمت الله مختارزاده 

 امیرالفاسدین

 

**(08.08) نعمت الله مختارزاده 

 کاکا کلان

 

**(08.04) نعمت الله مختارزاده 

 زهر سخن

 

**(08.02) نعمت الله مختارزاده  

 زندگی سرت باشه

 

**(07.30) نعمت الله مختارزاده 

 ترور شخصیت

 

**(07.28) نعمت الله مختارزاده 

 بازی شطرنج

 

**(07.22) یک هوادار 

 پیام خوش آمد گوئی در پرواز های ایران

 

**(07.21) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(07.20) نعمت الله مختارزاده 

 چار پلاق

 

**(07.18) استاد محمد نسیم اسیر 

 به کسی چه ؟

 

**(07.17) استاد محمد نسیم اسیر

 کله کدو

 

 **(07.17) نعمت الله مختارزاده

 خائنی بانقاب

 

**(07.14) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه ای از برنامۀ خانه وخانوادۀ تلویزیون اشراریان

 

**(07.10) نعمت الله مختارزاده 

 چکک و ناوه

 

**(07.07) سید موسی عثمان هستی 

 خروس خانم "سپوژمی زریاب" ...

 

**(07.04) نعمت الله مختارزاده 

 اجیر مفته

 

**(07.03) نعمت الله مختارزاده 

 روده کش

 

**(06.11) نعمت الله مختارزاده 

 مرده شوی جرمنی

 

**(06.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ترشی سگرت و مربای چرس

 

 **(06.10) کمباور کابلی 

 برادر صالح، رفیق اتمر و خان خانان کرزی

 

 **(06.10) استاد محمد نسیم اسیر

 همه کس ایرانیست !!!

 

 **(06.10) نعمت الله مختارزاده

 مرگ در غربت

 

**(06.04) استاد محمد نسیم اسیر 

 کله کدو

 

**(06.02) نعمت الله مختارزاده 

 کاکا کلان

 

**(05.30) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(05.29) استاد محمد نسیم اسیر 

 پاچه گیر

 

**(05.26) استاد محمد نسیم اسیر

 چشم چرانی

 

 **(05.26) نعمت الله مختارزاده

 کاسۀ چینی

 

 **(05.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(05.23) فرستنده : مجیب واحدی 

 لبخندۀ سیاسی

 

**(05.22) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 " اوغانستان خانی ننی ناتو "

 

 **(05.22) استاد محمد نسیم اسیر

 به کسی چه ؟

 

 **(05.22) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(05.21) نعمت الله مختارزاده 

 نار هجران

 

**(05.20) نعمت الله مختارزاده 

 گم شده

 

**(05.17) عبداللطیف صدیقی للندری 

 دو طنز کم نمک

 

**(05.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 " شاه کوکو" ها  و " کوکودادا " های مطبوعاتی

 

**(05.09) نعمت الله مختارزاده 

 خیرات مقام

 

**(05.04) عبداللطیف صدیقی للندری

 " شار خربوزه "

 

 **(05.04) نعمت مختارزاده 

 شانه بر زلف سیاست

 

**(04.30) استاد محمد نسیم اسیر 

 پاچه گیر

 

**(04.23) عبداللطیف صدیقی للندری 

 " سلام " یعنی که " کش "

 

**(04.20) نعمت الله مختارزاده

 صد نمره به آغاسی و صد نمره به سیرت 

 

**(04.18) استاد محمد نسیم اسیر 

 معاشقه در انترنت

 

**(04.16) نعمت الله مختارزاده 

 عالم دمدار

 

**(04.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(04.12) نعمت الله مختارزاده 

 استاد جنایتکار

 

**(04.01) نعمت الله مختارزاده 

 راکت پران

 

**(03.30) نعمت الله مختارزاده 

 تأهل فرار ، تجرد قرار

 

**(03.29) فرستنده : پری قدمی

 نامه پیرزن به خدا

 

 **(03.29) نعمت الله مختارزاده 

 حاجی و ملا

 

**(03.21) بسمل 

 په چین کې سیاسي پناه واخله چې درښتیا پاچا شې

 

**(03.18) نعمت الله مختارزاده 

 دستر خوان غیرت

 

**(03.16) نعمت الله مختارزاده 

 ام الفساد

 

**(03.12) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(03.08) نعمت الله مختارزاده 

 شارلاتانها

 

**(02.26) نعمت الله مختارزاده 

 خطای خواب ناظم

 

**(02.22) نعمت الله مختارزاده 

 اندل استخاره

 

**(02.21) نعمت الله مختارزاده 

 دندان شرارت

 

**(02.17) سید موسی عثمان هستی

 " پیش کله خر یاسین خواندن "

 

 **(02.17) نعمت الله مختارزاده 

 چشمک چرانی

 

**(02.10) نعمت الله مختارزاده 

 خیرات مقام

 

**(02.03) خالق داد پغمانی

 "بگویم به بلا بمانم، نگویم چطور کنم؟"

 

 **(02.03) نعمت الله مختارزاده 

 حاجی و ملا

 

**(01.22) نعمت الله مختارزاده 

 خیرات مقام

 

**(01.16) نعمت الله مختارزاده 

 پلخمان سیاست

 

**(01.15) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(01.08) استاد محمد نسیم اسیر 

 به کسی چه ؟

 

**(01.06) خالق داد پغمانی 

 تفرجگاه جواسیس جنگسالار

 

**(01.05) سجاد

 همیشه نخبگان خارچشم نادانان می باشند

 

**(01.03) هیوادوال کابلی 

 طنز ناخواسته

 

**(01.03) نعمت الله مختارزاده 

 چکک و ناوه

 

**(01.02) نعمت الله مختارزاده 

 چکش چوبی

 

**(01.01) خالق داد پغمانی 

 تحایف سال نو برای "جامعۀ جهانی"

 

 

 

 

**(12.31) سید موسی عثمان هستی 

 رأی شورا

 

**(12.28) نعمت الله مختارزاده

 تنتل قروت

 

**(12.26) هیوادوال کابلی 

 افسانه های " ایساپ " یونان قدیم با شرایط امروز مطابقت داشته می توانند

 

**(12.25) لمبه

 شبانه های من - 7

 

 **(12.25) نعمت الله مختارزاده 

 آرزوی قربانی

 

**(12.21) استاد محمد نسیم اسیر 

 کله کدو

 

**(12.20) خالق داد پغمانی

 «"حامد"بچیم بیشک»، « بچه "احد" کمت »

 

**(12.18) احد قربانی 

 سؤال های مرا جواب بدهید!

 

**(12.14) سید موسی عثمان هستی

 استخاره مذهبی

 

 **(12.14) نعمت الله مختارزاده

 پرواز مبارک

 

**(12.13) نعمت الله مختارزاده 

 چار پلاق

 

**(12.08) نعمت الله مختارزاده 

 روده کش

 

**(12.02) نعمت الله مختارزاده 

 اختراع جدید

 

**(11.30) نعمت الله مختارزاده 

 درد بی درمان

 

**(11.28) نعمت الله مختارزاده

 چکک و ناوه 

 

**(11.26) سید موسی عثمان هستی

 من مانند مسعود فارانی شف شف نمی گویم

 

**(11.24) نعمت الله مختارزاده 

 پنجۀ فولاد

 

**(11.19) انجنیر نادر شفا 

 آقای کرزی وزیر می سازد

 

**(11.18) عبداللطیف صدیقی للندری

 کاکه شور نول

 

 **(11.18) استاد محمد نسیم اسیر

 معاشقه در انترنت

 

 **(11.18) نعمت الله مختارزاده 

 مرغان کلنگی

 

**(11.17) سید موسی عثمان هستی

 " پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت"

 

**(11.17) نعمت الله مختارزاده  

 خنجر بیداد

 

**(11.16) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 9

 

**(11.15) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 8

 

**(11.14) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 7

 

**(11.13) نعمت الله مختارزاده

 رقاصۀ استعمار 

 

**(11.12) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 6

 

**(11.11) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - افغانستان - 5

 

**(11.10) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 4

 

**(11.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 عساکر " جندی " و داکتر " جند کش "

 

 **(11.09) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 3

 

**(11.08) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 2

 

**(11.07) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 1

 

**(11.06) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 19

 

**(11.04) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 18

 

**(11.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 " کله پز " برخاست و جایش "کله پز" نشست

 

 **(11.03) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 17

 

**(11.02) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 16

 

**(11.01) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 15

 

**(10.31) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - جرمنی - 14 

 

**(10.30) سید موسی عثمان هستی

 جرمن و جرمن

 

 **(10.30) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 13

 

**(10.29) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 12

 

**(10.28) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 11

 

**(10.27) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - جرمنی - 10

 

**(10.26) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 9

 

**(10.25) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 8

 

**(1024) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 7

 

**(10.23) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 6

 

**(10.22) لمبه

 شبانه های من - 3

 

 **(10.22) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 5

 

**(10.21) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 4

 

**(10.20) لمبه

 شبانه های من -2

 

 **(10.20) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 3

 

**(10.19) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - جرمنی - 2

 

**(10.18) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - جرمنی - 1 

 

**(10.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 نقال ناکام مطلق است !!!

 

 **(10.17) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه- امریکا - 2

 

**(10.16) پری قدمی

 می گویند خبر مرگ آقا شایعه است!

 

 **(10.16) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - امریکا -1

 

**(10.15) میر حسین مهدوی

 لیلی کنار پنجره لیلا شد

 

 **(10.15) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - افغانستان -7

 

**(10.11) نعمت الله مختارزاده 

 لاده وخاده

 

**(10.10) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان -6

 

**(10.08) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - افغانستان - 5

 

 **(10.08) سید موسی عثمان هستی 

 خ ... "بابا" و چوکرۀ " رحیم ضیائی "

 

**(10.07) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - افغانستان -4 

 

**(10.06) نعمت الله مختارزاده 

 استاد جنایتکار

 

**(10.04) نعمت الله مختارزاده 

 غرچه و خرچه

 

**(10.03) نعمت الله 

 قهر کفتار

 

**(09.30) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد 

 

**(09.29) عزیز نسین - ژباړه : فرهاد ویاړ

 هغه پاچا چی کارغانو انتخاب کړ

 

 **(09.29) نعمت الله  

 آقایان ماروفی صایب ، موسوی صایب و عزیز صایب

 

**(09.28) سید موسی عثمان هستی

 ندارد سود این جنگهای زرگری

 

 **(09.28) نعمت الله  

 مبارک ، مبارک ، فرید فهیم حقوقدان شده

 

**(09.28) نعمت الله مختارزاده

 پشقل پرانی 

 

**(09.25) نعمت الله مختارزاده

 زور بی قالب

 

**(09.24) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 3

 

**(09.22) نعمت الله مختارزاده

 شاخ گاو

 

**(09.22) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان -2

 

**(09.21) نعمت الله مختارزاده

 حاجی بدماش

 

 **(09.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 از خود کش بیگانه پرور 

 

**(09.20) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 1

 

**(09.19) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -25

 

**(09.17) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -24

 

**(09.16) سید موسی عثمان هستی

 قابل توجه سایت جرمن-جرمن یا سایت سه دال

 

 **(09.16) نعمت الله

 خر عیسی از مکه برگشته است

 

 **(09.16) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان -23 

 

**(09.15) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 22

 

**(09.14) سید موسی عثمان هستی

 روان شهید پهلوان احمد جان شاد باد !

 

 **(09.14) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 21 

 

 

**(09.10) نعمت الله مختارزاده

 شهرۀ شهر غرور

 

 **(09.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 پیشبرد مطلب

 

**(09.09) استاد محمد نسیم اسیر

 فشار خون

 

 **(09.09) نعمت الله مختارزاده 

 خنجر بیداد

 

**(09.08) نعمت الله مختارزاده 

 رقاصۀ سکسی

 

**(09.08) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 20

 

**(09.05) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 19

 

**(09.04) عارف گذرگاه 

 دیدار اخیر هولبروک با کرزی " پر تنش " توصیف شد

 

**(09.03) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 18

 

**(09.02) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 17

 

**(09.01) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 16

 

 **(08.30) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 15

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گریز یکایک

 

**(08.27) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 14

 

**(08.26) مهشید امیر شاهی

 کرم های بی آزار 

 

**(08.25) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 13

 

**(08.24) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -12

 

**(08.22) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه- المان - 11

 

**(08.21) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -10

 

**(08.20) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 9

 

**(08.16) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 8

 

**(08.15) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 7

 

**(08.14) نعمت الله مختارزاده 

 مرچِ آزِ زمانه

 

**(08.14) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 6

 

**(08.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 آنانکه به " لت خوردن " عادت کرده اند، باید "لت" بخورند !!!! 

 

 **(08.13) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - المان - 5

 

**(08.11) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 4

 

**(08.10) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -3

 

**(08.09) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -2

 

**(08.08) ریاست اتحادیه خران خراسان بزرگ 

 به پیشگاه خالق جهان وزنده جانان منجمله " خران "

 

**(09.07) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 1

 

**(08.06) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 2

 

**(08.05) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان -1

 

**(08.04) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - پاکستان - 3

 

**(08.03) نعمت الله مختارزاده

 شکوه - پاکستان - 2

 

**(08.03) سید موسی عثمان هستی

 به بز هائیکه هوس خوردن نان چوپان را دارند؟

 

**(08.02) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - پاکستان -1

 

**(08.01) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 4

 

**(07.31) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 منطق قوی "سایت منطقیون"

 

 **(07.31) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان -3

 

**(07.30) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 2

 

**(07.29) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - المان - 1

 

**(07.28) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 4

 

**(07.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغانستان مظلوم و گدی بازی انتخابات

 

 **(07.27) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان - 3

 

**(07.26) نعمت الله مختارزاده 

 شکوه - افغانستان  - 2

 

**(07.25) نعمت الله مختارزاده  

 شکوه - افغانستان-1

 

**(07.24) نعمت الله مختارزاده

 شکوه

 

**(07.23) عبدالجلیل جمیلی 

 کسوف امروزی دیگران تا تاریکی عمری افغانستان !

 

**(07.21) نعمت الله مختارزاده 

 جوهر ایمان

 

**(07.18) سید هاشم سدید 

 اگر خدای ناکرده چنین نشد!؟

 

**(07.17) سید هاشم سدید 

 هر چیز حد واندازه دارد !

 

**(07.14) شکرالله "شیون"  

 صدراعظم بیطرف ، کابینه غیر سیاسی وملت مجرم !

 

**(07.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 گوش کر و دروازۀ مقفل سایت " قندولک ها "

 

**(07.12) نعمت الله مختارزاده 

 ملا پرستان

 

**(07.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بیطرف میطرف نمی خواهد

 

**(07.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 " رقص شیاطین " در "دیگ دلده "

 

 **(07.07) سید موسی عثمان هستی

 بامداد رفیق شامگاه

  

**(07.06) استاد محمد نسیم اسیر

 کله کدو

 

 **(07.06) نعمت الله مختارزاده

 تنتل قروت 

 

**(07.05) نعمت الله مختارزاده

 آرزوی قربانی

 

 **(07.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گریز یکایک

 

**(07.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 " با سواد ترین " =  " بیسواد ترین "

 

**(07.02) نعمت الله مختارزاده

 دلال جمهوریت 

 

**(06.28) نعمت الله مختارزاده

 چشمک چرانی 

 

**(06.27) سید موسی عثمان هستی 

 اندوه آزادی

 

**(06.25) نعمت الله مختارزاده

 استخارۀ صبغت الله 

 

**(06.24) نعمت الله

 تفوق استخاره بوش بر استخاره صبغت الله 

 

**(06.23) خالق داد پغمانی

 قابل توجه پورتال " افغانستان آزاد-.." و " افغان جرمن آنلاین "

 

**(06.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بارک بارک ، الهی مبارک ، بارک !!! 

 

**(06.11) سید موسی عثمان هستی

 تو دار و دستۀ شورای نظار نیستی بدتر از آن هستی

 

 **(06.10) نعمت الله مختارزاده

 تعویذ

 

 **(06.09) الف . شامگاه

 گدام اموال مسروقه قسمت دوم 

 

**(06.09) نعمت الله مختار زاده

 پرواز مبارک

 

**(06.08) نعمت الله مختارزاده

 بز و بزکش

 

**(06.04) خالق داد پغمانی

 سؤالی از سر اخلاص خدمت آقای " وهاج "

 

 **(05.31) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

**(05.30) الف . شامگاه 

 " گدام اموال مسروقه "

 

**(05.22) محمد نسیم اسیر

 قربانگاه کابل

 

 **(05.22) نعمت الله مختارزاده

 رقاص سیاست 

 

**(05.21) نعمت الله مختارزاده

 حاجی واپندیسیت (قسمت دوم)

 

**(05.20) نعمت الله مختارزاده 

 حاجی واپندیسیت (قسمت اول)

 

**(05.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 طنز ولد منز

 

**(05.15) سید موسی عثمان هستی 

 از تو طنز بود ، از ما کنز است

 

**(05.14) نعمت الله مختارزاده 

 تنگر

 

**(05.13) نعمت الله مختارزاده 

 ناف تدبیر

 

**(05.11) نعمت الله مختارزاده 

 چار پلاق

 

**(05.10) سید هاشم سدید

 عبدالله، پل ها ازپشتت خراب نکن !

 

 **(05.10) علی مشرف 

 "خانه داماد خبری نی، خانه عروس  دنگ ودهل"

 

**(05.07) سید موسی عثمان هستی 

 روشنی نیست ! "سیا" است !

 

**(05.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 پورتال "سوتۀ حافظ" مسؤولیت "ویرایش" را به عهده نمی گیرد!!!

 

 **(05.06) استاد محمد نسیم اسیر

 پاچه گیر

 

 **(05.06) سید موسی عثمان هستی

 طنز سبز بال

 

 **(05.06) سید موسی عثمان هستی

 در جواب تهدید بزدلان ونامردان دنباله رو 

 

**(05.02) استاد محمد نسیم اسیر

 معاشقه درانترنت

 

 **(05.02) سید هاشم سدید

 الهی تو دانی حق وباطل چیست! 

 

**(04.25) استاد محمد نسیم اسیر

 آخر کار سوسیال

 

 **(04.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گریز یکایک 

 

**(04.20) نعمت الله مختارزاده

 اختراع جدید

 

**(04.19) نعمت الله مختارزاده

 سنگک و چنگک

 

 **(04.18) سید موسی عثمان هستی

 " کجا کاری کند عاقل که باز آید پشیمانی "

 

**(04.17) ماهنامه بینام

ختم قران به خاطر مرگ جبهه متحد

 

 **(04.15) نعمت الله مختارزاده

عشق پیری

 

 **(04.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ترک عادت مشکل است 

 

**(04.12) استاد ومحمد نسیم اسیر

 ساز سیگل

 

 **(04.12) نعمت الله مختارزاده

 درد بی درمان

 

**(04.11) نعمت الله مختارزاده

 پوشیده است 

 

**(04.10) استاد محمد نسیم اسیر

 کم بغل

 

**(04.08) پیکار پامیر

 اندر ذکر "احوال شخصیه شیعیان " 

 

**(04.07) سید هاشم سدید

 رئیس جمور باشه امطو باشه وگه نباشه ایچ نباشه!!

 

**(04.05) سید هاشم سدید 

 شما انصاف بدهید!

 

**(04.04) نعمت الله مختارزاده 

 مرده شوی جرمنی

 

**(04.03) نعمت الله مختارزاده

 کاکا کلان

 

 **(04.02) نعمت الله مختارزاده

 کهنه پیخ

 

**(03.29) نعمت الله مختارزاده

 انتقام شاعر

 

**(03.28) نعمت الله مختارزاده 

 موتر پنج گیره

 

**(03.26) نعمت الله مختارزاده 

 رحیق ناب

 

**(03.25) استاد محمد نسیم اسیر

 فشار خون

 

 **(03.25) نعمت الله مختارزاده 

 خبر ندارد

 

**(03.24) استاد محمد نسیم اسیر

 به مـــه چی

 

 **(03.24) نورالله وثوق 

 خیس عرق

 

**(03.17) نعمت الله مختارزاده 

 ســــاغـــــر کرزی

 

**(03.14) نعمت الله مختارزاده 

 دروغِ بُزوغ

 

**(03.13) استاد محمد نسیم اسیر

 ویتامین 52 B

 

 **(03.13) نعمت الله مختارزاده

 چکک وناوه

 

**(03.12) نعمت الله مختارزاده 

 حــــاجــــی و مـــــلا

 

**(03.02) علی مشرف 

 کاروان شعر و روند تکاملی آن

 

**(02.22) استاد محمد نسیم اسیر

 همه کس ایرانیست !!!

 

 **(02.22) نعمت الله مختارزاده 

 مهـــــــــــر تــــــا ئـــیـــــــــــد

 

**(02.21) انجنیر محمد نعیم بلخی

 آفرین بر حامد کرزی وضیاء مسعود !!

 

**(02.19) سید موسی عثمان هستی 

 طنز پرشور هفته

 

**(02.12) استاد محمد نسیم اسیر 

 بـــه کســـی چــــــه ؟

 

**(02.10) نعمت الله مختارزاده 

 بشنو به تو می گویم

 

**(02.09) استاد محمد نسیم اسیر

 پـــــا چـــــه گیـــــــر

 

 **(02.09) نعمت الله مختارزاده 

 مرگ در غربت

 

**(02.07) سید هاشم سدید 

 زیر چراغ همیشه تاریک است

 

 **(02.07) هوشنگ معین زاده

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت آخر

 

**(02.03) هوشنگ معین زاده 

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت یازدهم

 

**(02.03) نعمت الله مختارزاده 

 کهنـــــه پیــــخ

 

**(01.29) هوشنگ معین زاده 

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت دهم

 

 **(01.29) نعمت الله مختارزاده

 زندگی سرت باشه

 

**(01.28) نعمت الله مختارزاده 

 بنگر که چه حال است

 

**(01.26) سید هاشم سدید 

 جفای ربانی ومجددی مظلوم!

 

**(01.23) نعمت الله مختارزاده 

 رنجش خاطر

 

 **(01.23) نعمت الله مختارزاده

 دم غیــــرت

 

**(01.22) نعمت الله مختارزاده

 حــــل مـــعــمــا

 

 **(01.22) هوشنگ معین زاده

  خیام و آن دروغ دلاویز قسمت نهم

 

**(01.21) نعمت الله مختارزاده

 جمبـــوری 

 

**(01.21) استاد محمد نسیم اسیر

 صیــــــد شبــــــش

 

**(01.20) نعمت الله مختارزاده 

 غــــرق منجــــلاب

 

 **(01.20) هادی خرسندی

 اوباما وهمسر مش حسن

 

**(01.16) هوشنگ معین زاده 

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت هشتم

 

**(01.15) سید هاشم سدید

 خواب پریشان

 

**(01.12) سید موسی عثمان هستی 

 به جوش آمدن سیستانی

 

**(011109)هوشنگ معین زاده 

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت هفتم

 

**(01.09) سید موسی عثمان هستی

 گاو کور کنجاره خواب می بیند

 

**(01.03) هوشنگ معین زاده

 خیام  و آن دروغ دلاویز قسمت ششم

 

**(01.03) نعمت الله مختار زاده 

 گـــــرگـــــان پـــلنـــــگی

 

**(01.02) نعمت الله مختارزاده 

 با لشمک و با پشمک

 

**(12.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 متصدیان "جرمن آنلاین" تقرر فکری ندارند!!!!

AA-AA سایت AGO را به فرق سر می چرخاند!!!!

 

 **(12.30) صدیق الله وردکی

 خنده خنده خنده - پیش رخت شوم بنده

افغان جرمن دولک میزند وسیستانی میرقصد

 

**(12.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 ششم جدی 1358 روز ماتم ملی وعزای تاریخی

 

**(12.23) نعمت الله مختارزاده 

 معبد گه شیطانی

 

**(12.20) نعمت الله مختارزاده

 شانه بر زلف سیاست

 

 **(12.20) هوشنگ معین زاده 

 خیام وآن دروغ دلاویز قسمت پنجم

 

**(12.14) محمد اسحاق برکت 

 تــوبـــه - تـــوبــــه - تــــوبــــه

 

**(12.13) هوشنگ معین زاده

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت چهارم

 

 **(12.09) هوشنگ معین زاده 

 خیام و آن دروغ دلاویز قسمت سوم

 

**(12.07) نعمت الله مختارزاده 

 مســــــتور غــــــار

 

**(12.06) هوشنگ معین زاده 

 خیام  و آن دروغ دلاویز قسمت دوم

 

**(12.04) نعمت الله مختارزاده

 کجـــــــــــــــکول گـــــــــــــدایی

 

**(12.03) هوشنگ معین زاده 

 خیام و آن دروغ دلاویز!

 

**(12.02) نعمت الله مختارزاده 

 پنجۀ فولاد

 

**(11.29) نعمت الله مختارزاده

 مـــــر غـــــان کــــلنــــگی

 

**(11.28) محمد اسحاق برکت

 جان نگه کردن فرض است

 

**(11.28)  نعمت الله مختارزاده 

 عــــا لـــــم دمـــــدار

 

**(11.26) عصر ایران 

 ادعای خدایی در خوزستان !

 

**(11.25) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 فرار قهرمانان

 

**(11.24) نعمت الله مختارزاده 

 اســــتـــاد جنـــایتـــکار

 

**(11.23) محمد اسحق برکت  

 طعنـــــۀ نــــآز

 

**(11.19) نعمت الله مختار زاده

 خدا شــــرمانــــدگان

 

**(11.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "سیاهی باسفیدی نقش بندد"

 

**(11.07) محمد اسحاق برکت 

 دشاه اولیا صاحب کرامات او پیرزوینی او د کونډی زوی

 

**(11.02) محمد اسحاق برکت 

 فوتی اعلانونه

 

**(10.31) نعمت الله مختارزاده 

 دندان شرارت

 

**(10.06) محمد اسحاق برکت

 حال زار وطن 

 

**(10.05) نعمت الله مختارزاده

پلخمان سیاست

 

**(09.29) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 چپه گرمک سیاسی درجهان

 

**(09.29) نعمت الله مختارزاده

 خیرات مقام

 

**(09.28) نعمت الله مختارزاده

 چشمک چرانی

 

**(09.21) نعمت الله مختارزاده

 سنگک وچنگک

 

**(09.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

خواب اصحاب کهف چرت مَیَهَ 

 

**(09.10) نعمت الله مختار زاده

چتبازی

 

**(09.08) سید هاشم سدید

 بیچاره کرزی

 

**(09.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

زمین خواران آخر به زمین می خورند

 

**(09.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

جنگ سالاران خاکباز وخاکبازیهای جنگسالارانه

 

** (09.02) نعمت الله مختار زاده

 طنز طنز طنز طنز ایجاد تفرقه

 
ادامه مقالات Articles Continued