AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

  ** آرشیف ماه اگست 2017

 

** آرشیف ماه جولای 2017 

 

** آرشیف ماه جون 2017 

 

** آرشیف ماه می 2017

 

** آرشیف ماه اپریل 2017 

 

 ** آرشیف ماه مارچ 2017

 

** آرشیف ماه فبروری 2017 

 

** آرشیف ماه جنوری 2017

 

** آرشیف سال 2016 

 

** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

 

 

 

 ..

**(09.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 یادی از گذشته های دور کابل - 1

 

**(09.05) انجنیر محمد داوود اڅک

 پر "ملی" مفهوم باندی لند باندار

 

 **(09.05) برگردان از: حمید محوی

 افغانستان و جادۀ سری هروئین سازمان "سیا"

 

 **(09.05) عبدالله امینی - کابل

 بیهودگی شورای صلح

 

 **(09.05) بهزاد مالکی 

 اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه!

 

**(09.05) بهروز سورن 

 اینجا ایران است، فاجعه عادی است

 

**(09.05) ناهید غزل

 همسفر

 

 **(09.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پیری اگر نباشه

 

 **(09.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 گوش کر

**(09.05) W. Pomrehn

 Auf dem Gipfel der BRICS-Staaten

 

**(09.05) T. Berger

 Flutkatasrophe in Suedasien: Bereits 2100 Tote

 

 **(09.05) www.khaama

 Islamabad reacts at President Ghani's remark

  

 **(09.05) A. Gorka

 Islamic State Continues to Attack in Forever..

 

 **(09.05) D. Bokarev

 Should We Fear a Military Conflict between...

 

 **(09.05) CJ Hopkins

 The United States if Manufactured Hysteria

**(09.04) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 7

 

 **(09.04) عبدالله امینی - کابل 

 نظام ریاستی یا پارلمانی؟ هیچ یک

 

**(09.04) محمد جعفری

 آیا آقای خمینی به جائی وابسته بود؟ - 2 

 

 **(09.04) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 امیدوارم ترشی های پائیز را با رضا درست کنم

 

**(09.04) ناهید غزل

 پرواز

 

 **(09.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل جبون

 

 **(09.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای کردگار

 

**(09.04) K. Mellenthin

 Aufmarsch in Afghanistan

 

 **(09.04) D. Bandow

 D. Trump Recycles Failed Strategy in Afgh.

 

 **(09.04) Sender: D. Ilius

 Internationalistische Liste/MLPD:

 

 **(09.04) V. Prashad

 Standing Up to Nazism

 

 **(09.04) www.news..

 US Admits Killing Civilians in Iraq, Syria:..

 

 **(09.04) J. Stern 

 Washington is Preparing for nuclear war in Europe

**(09.03) موسوی

 شارلاتانیزم به جای توبه و اعتقاد از خود-4

 

 **(09.03) برگردان از: آمادور نویدی

 تئوری توطئه

 

 **(09.03) عبدالله امینی - کابل

 عید ستمگران و ستمدیدگان

 

 **(09.03) محمد جعفری 

 آیا آقای خمینی به جان وابسته بود؟ - 1

 

**(09.03) فرستنده: بابک آزاد 

 فعالین چریکهای خلق ایران در کانادا برگزار می کند!

 

**(09.03) ناهید غزل

 بامدادان

 

 **(09.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

 **(09.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 گواه عشق

**(09.03) K. Mellenthin

 Atomare Mobilmachung

 

 **(09.03) J. Welt

 Den Kriegern widerstehen 

 

 **(09.03) P. Mueller &..

 Germany's Hardline on Turkey Begins to Soften

 

 **(09.03) R. Fisk

 How did Anti-Assad Protests Turn to War in Syria?

 

 **(09.03) L. Proyect

 Hurricane Harvey and the Dialectics of Nuture

 

 **(09.03) www.news

 Pentagon Announces Mystery Escalation of Afghan War

 

**(09.02) سید هاشم سدید

 امکان برنده شدن پاکستان در افغانستان بعید نیست

 

 **(09.02) باقر مرتضوی 

 به یاد محمد علی پژمان

 

**(09.02)عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی امریکا در مقابل پاکستان

 

 **(09.02) برگردان از: ا. م. شیری 

 تفنگداران دریائی علیه انسان سبز

 

**(09.02) حزب کار ایران (توفان) 

 برای آزادی کارگران دربند بکوشیم، ..

 

**(09.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 134 

 

**(09.02) ناهید غزل

 بهار دیدار

 

 **(09.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 شب زنده دار

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواب پریشان

 

**(09.02) A. Schoelzel

 Alte Plaene

 

**(09.02) A. Scheer

 Bomber zum Weltfriedenstag

 

 **(09.02) J. Raimondo

 Fool's Errand: Time to End the War in Afgh.

 

 **(09.02) www.khaama

 Pentagon confirms 11 thousand US troops are stationed

 

 **(09.02) M. Weisbrot

 Trump Sanctions on Venezuela Will Cause More

 

 **(09.02) S. Ramani

 Why Russia Wants the US to Stay in Afgh.

**(09.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 طرح ترمپ و افغانستان: تجاوز و اشغال ادامه می یابد-5

 

 **(09.01) برگردان از: حمید محوی

 افزایش سربازان امریکائی در افغانستان برای جلوگیری از ورود چینی ها؟

 

 **(09.01) فرستنده: عثمان حیدری 

 محمود بزرگمهر

 

**(09.01) عبدالله امینی - کابل 

 انتقاد مشاور "عبدالله" از "عبدالله"

 

**(09.01) بهرام رحمانی 

 قتل اسرار آمیز و تکاندهندۀ خبرنگار سویدنی در دنمارک!

 

**(09.01) ناهید غزل

 کبوتر آزادی

 

 **(09.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 محفل احزان

 

 **(09.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مرد و زن

 

**(09.01) J. Graesslin

 Blutiges Geschaeft

 

 **(09.01) A. Gorka

 Catalan Bid for Independence Seen in Broader

 

 **(09.01) V. Grossman

 Charlottesville and Thuringia

 

 **(09.01) S. R. Sheikh

 Post-ISIS Geo-political Spins in the M. East

 

 **(09.01)K. Luekefeld

 Tauziehen um Syrien

 

 **(09.01) www.khaama 

 Top Afghan security officials in regular contact with...