AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

جانبازان

مرام نشراتی پورتال Martyrs

 

 

 

**(04.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 رفیق فتحعلی پناهیان

 

**(03.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق شهید فاطمه حسن پور

 

**(03.12)  فرستنده: مناف فلکی فر

 رفیق حبیب مؤمنی

 

 

**(02.12) فرستنده: عثمان حیدری 

 به یاد رفیق، پیکارگر شهید حسن منصوری

 

**(02.04) فرستنده: مناف فلکی فر 

 رفیق احمد کریمی

 

**(01.27) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 بهترین تجلیل از "رهبر" تأکید بر تداوم اندیشه و آرمان اوست! 

 

 

**(01.02) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ویکتور خارا په یاد!

 

**(12.24) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق شهید بهزاد یوسفی

 

**(12.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 یاد آقای احمدزاده گرامی باد!

 

**(12.09) فریبرز سنجری 

 به یاد طاهر آقا!

 

**(12.07) فرستنده: مناف فلکی فر

 دربارۀ زندگی رفیق شهید فریدون شافعی(کاک رحمان)

 

**(11.15) سازمان انقلابی افغانستان 

 رفیق "نیک محمد"، به جاودانگی پیوست!

 

**(10.11) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 "چه" زنده است!

 

**(10.10) باقر مرتضوی  

 نه می بخشیم نه فراموش می کنیم- هوشنگ امیر پور

 

**(10.07) فرستنده: آذرخش آذرخش

 مرگ مشعل مرگ آتش نیست

 

**(09.27) آذرخش آذرخش 

 رضا قریشی لنگرودی، رادمردی دیگر از تبار عاشقان جانباخته در کشتارهای سال 67

 

**(09.02) باقر مرتضوی 

 به یاد محمد علی پژمان

 

**(09.01) فرستنده: عثمان حیدری 

 محمود بزرگمهر

 

**(08.27) سازمان انقلابی افغانستان

 یاد و خاطرۀ رفیق شهید "نعیم" را گرامی می داریم!

 

**(08.24) فرستنده: سیامک م.

 به یاد رفیق شهید "بهمن عزتی"

 

**(08.17) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق شهید "فرج الله نیک نژاد"

 

**(08.02) هیأت تحریر نشریۀ پیشرو 

 هرشب ستاره ای به زمین می کشند و باز ....

 

**(07.29) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 به یاد "احمدجزمطلبی"

 

**(07.25) نشریۀ پیشرو شمارۀ 52

 د انقلابی شاعر او د زیارکښو پرګنو اتل، د سیدال سخندان یاد پرتمین ساتو!

 

**(07.15) بهرام رحمانی 

 رفیق "رحمان نجات" عزیز را از دست دادیم!

 

**(06.30) فرستنده: مناف فلکی فر

 به یاد پر افتخار چریک فدائی خلق .... رفیق کبیر، بهروز دهقانی 

 

 

**(06.29) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 ادای احترام به مبارزی که نوشدن را زندگی می کرد و...

 

**(06.05) محسن رضوانی 

 با یاد کاک نوشیروان مصطفی

 

**(06.02) میرویس ودان محمودی 

 یادی از انقلابی شعله ئی، زنده یاد "محمد یوسف ترین"

 

**(05.28) میرویس ودان محمودی 

 یادی از فرزندان فرزانه، شجاع و انقلابی مادر وطن

 

**(05.21) حزب کار ایران(توفان)

 در افشای تروریسم دولتی جمهوری اسلامی

 

 **(05.21) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق شهید "رضا بهفر"

 

**(05.01) باقر مرتضوی 

 به یاد خسرو صفائی در سالگرد مرگ او

 

**(04.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گرامی باد یاد و خاطرۀ چریک فدائی خلق رفیق مهرداد شاهمرادی

 

**(04.14) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی مادر انقلابی رفیق شهید صدیقه(عزت) غروی

 

**(03.20) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق شهید زهرا آقا نبی قلهکی!

 

**(02.24) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق شهید "فاطمه حسینی"

 

**(01.18) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ رفیق شهید "قاسم سیادتی"

 

**(01.05) فرسیتنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ رفیق شهید هاشم باباعلی

 

**(11.19) فریبرز سنجری 

 به یاد رفیق "نابدل" که نامش ماندگار است بر "نامه حزب" !

 

**(11.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 از کارگران چریکهای فدائی خلق بیاموزیم!-  رفیق نورآذر آقازاده

 

 **(10.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق افسرالسادات حسینی

 

**(10.16) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق اسدالله بشر دوست

 

**(10.01) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 هزاران گیتار برای ویکتور خارا

 

**(09.28) انجمن قلم ایران در تبعید 

  اطلاعیه: در محکومیت ترور نویسندۀ اردنی در مقابل دادگاه عمان!

 

**(09.21) نادر ثانی 

 جوهیل شورشی آوازخوانی که به خاک و خون کشیده شد، اما هرگز نمرد!

 

**(09.18) فریبرز سنجری 

 کمونیست هائی که چون آذرخش در سخن خویش زیستند!

 

**(08.23) فرستنده: مناف فلکی فر 

 دربارۀ زندگی رفیق "محمد تقی زاده چراغی"

 

**(06.26) شباهنگ راد 

 اعتبار "حمید اشرف"، در باور به آرمان و پراتیکش بود

 

**(06.22) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق "محمد رضا قنبرپور"

 

**(06.09) میرویس ودان محمودی 

 درخشش اسم "مجید کلکانی" همچو خورشید در افق های بلند آزادگی

 

**(06.08) رزم آزادی 

  گرامی باد هجدم جوزا، روز خون خفتن اسطورۀ جنبش چپ افغانستان!

 

**(04.25) بهرام رحمانی 

 سخنرانی در مراسم یادمان و بزرگداشت رفیق تراب حق شناس

 

**(04.13) رضا پورکریمی 

 آیا کسی از این فدائی گمنام نشانی دارد؟

 

**(03.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی کارگر مبارز، رفیق "قنبر پیشدست"

 

**(03.22) شباهنگ راد 

 "خی پوست" مازندران، پایان یک دوره!

 

**(02.10) کتی اویسی 

 یاد رفقاء "منوچهر اویسی" و "بهنوش آذریان" یاد باد!

 

**(12.26) فرستنده: مناف فلکی فر

 رفیق "مرتضی مداح"

 

 **(12.24) فرستنده: ا. ق. 

 یاد این جانباختگان شاد و گرامی باد!

 

**(12.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 به یاد گرامی رفیق "مهشید معتضد" 

 

**(12.10) ا. ق. 

 "حسین شاه" یکی از جانبازان آزادۀ جنبش

 

**(11.30) فرستنده: مناف فلکی فر 

 رفیق "بهروز کتابی"

 

**(10.19) اشرف دهقانی

 یاد رفیق کبیر فریدون(علی اکبر) جعفری یاد باد!- 5

 

**(09.20) فرستنده: بابک آزاد 

 یاد گرامی چریک فدائی خلق رفیق احمد پیل افکن یاد باد!

 

**(09.18) اشرف دهقانی 

 یاد رفیق کبیر فریدون(علی اکبر) جعفری یاد باد! - 4

 

**(08.26) اشرف دهقانی

 یاد رفیق کبیر فریدون(علی اکبر) جعفری یاد باد!- 3

 

 **(08.21) فرستنده: بابک آزاد 

 ازکارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق بهنام امیری دوان

 

**(07.27) فرستنده: مناف فلکی فر 

 رفیق منوچهر بهائی پور

 

**(07.01) شباهنگ راد 

 حمید اشرف سمبل شکیبائی و متانت کمونیستی

 

**(06.24) حزب کار ایران(توفان) 

 34 سال از تیرباران قهرمانان توفانی گذشت

 

**(06.14) شباهنگ راد 

 در سالروز تولد چه گوارا

 

**(06.12) میرویس ودان محمودی  

 زنده یاد «مجید»، اسطورۀ اسطوره ها!

 

**(06.10) احمد پوپل

 مجید در قلب مردم رزمنده و انقلابیهای کشور جای دارد

 

**(06.09) نذیر دلسوز

 هوشدار به فلوته بازان سیاسی!

 

 **(06.09) جوره قربان

 شهید عبدالمجید «کلکانی» نگین فروزان تاریخ درخشانمبارزه و مقاومت به ضد استعمار و امپریالیزم است

 

 **(06.09) رزم آزادی

 یاد مجید کلکانی این اسطورۀ زحمتکشان افغانستان را گرامی می داریم

 

 **(06.08) موسوی 

 میراث خواران را افشاء و میراث داران را متحد سازیم!

 

**(06.02) فرستنده: بابک آزاد 

 نامۀ فدائی شهید عزت غروی (رفیق مادر)

 

**(06.01) کبیر توخی

 کوتاه سخنی در مورد زنده یاد دوکتور عبدالرحمان محمودی

 

 **(06.01) اشرف دهقانی 

 یاد رفیق کبیر فریدون (علی اکبر) جعفری یاد باد!

 

**(05.22) اشرف دهقانی 

 به یاد گرامی چریک فدائی خلق، رفیق پری(غزال) آیتی!

 

**(03.09) انجنیر محمد شفیع خالقی 

 شهید راه آزادی و انسانیت محمد اشرف خالقی

 

**(12.25) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق نوروز قاسمی

 

**(12.02) فرستنده: بابک آزاد 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق سعید پایان

 

**(11.29) نذیر دلسوز 

 به یاد آن که تسلیم نشد

 

**(11.16) داکتر سیف محمودی 

 زنده یاد داکتر عبدالرحمان محمودی

 

**(10.23) میرویس ودان محمودی 

 گرامی باد یاد و خاطرات انقلابی داکتر عبدالرحمان محمودی!

 

**(10.13) نذیر دلسوز 

 او تفنگش را دوست دارد

 

**(09.03) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خاق بیاموزیم! رفیق ایرج سپهری

 

**(07.31) فرستنده: مناف فلکی فر 

 رفیق یدالله زارع کاریزی

 

**(07.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 رفیق امیر پرویز پویان 

 

**(06.29) د. ا. ق.

 یاد مبارزان را باید گرامی داشت

 

 **(06.29) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق مهناز نجاری

 

**(06.28) اکبر نوروزی

 تلاش مذبوجانۀ صدای امریکا جهت تخطئۀ خسرو گلسرخی!

 

 **(06.28) فرستنده: بابک آزاد 

 نام سترگ تو، خنجری ست بر قلب شب پرستان

 

**(06.19) س. رها 

 خورشید را بگو در ما هنوز، خون سحر موج می زند

 

**(06.10) عبدالله امینی - کابل 

 یادی از زنده یاد مجید قهرمان!

 

**(06.08) موسوی

 هردم شهید

 

 **(06.08) میرویس ودان محمودی 

 مجید قهرمان، اسطوره ای زنده و جاوید!

 

**(06.02) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم!

 

**(05.20) داکتر ظاهر تیموری 

 زندان و زندانی

 

**(05.13) بازتایپ، افزوده و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 بیست و سوم ثور

 

**(04.28) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تقدیم به رفیق شهید سالم

 

 **(04.28) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق قربانعلی زرکاری

 

**(04.27) نذیر دلسوز 

 « حفیظ » جانبازی که تا اکنون نا شناخته مانده

 

**(04.23) نذیر دلسوز 

 داکتر واحد رائین تحت عملیات « واژگون سازی شخصیت »

 

**(04.18) نذیر دلسوز 

 یادی از یک کمونیست

 

**(04.16) فرستنده: فرید پرواز 

 بخشی از مبارزات و زندگی کوتاه انقلابی ماهیر چایان

 

**(04.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم! رفیق اصغر عرب هریسی

 

**(02.11) نذیر دلسوز 

 داکتر سید کاظم دادگر یک تن از اسطوره های جنبش کمونیستی کشور

 

**(02.10) باتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 حماسۀ میوند 

 

**(01.31) میرویس ودان محمودی

 اسم «ببرک محمودی» از سینۀ تاریخ زدوده نمی شود!

 

 **(01.31) نذیر دلسوز 

 سخنی کوتاه در رابطه با چه گوارا و ...!

 

**(01.28) بازتایپ و ارسال: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 تقدیم به قیوم

 

**(01.19) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 زنده یاد « رفیق سیدال سخندان »

 

**(12.22) میرویس ودان محمودی 

 زنده یاد دین محمد محمودی، یکی از گلهای سرخ انقلاب

 

**(12.11) فرستنده: مناف فلکی فر  

 به یاد چریک فدائی خلق رفیق شهید سیما دریائی!

 

**(12.03) فرستنده: مناف فلکی فر 

 مادر سلاحی درگذشت!

 

**(11.22) بهرام رحمانی 

 به یاد «جو هیل » شاعر، ترانه سرا و کارگر انقلابی!

 

**(11.19) میرویس ودان محمودی 

 یادی از ببر انقلاب و فرزند شایستۀ خلق افغان، ابر مرد زنده یاد داکتر فیض احمد

 

**(11.15) س. رها 

 شهادت زنده یاد رفیق فیض را با تعهد به ادامۀ راهش گرامی داریم.

 

**(10.25) تیمورشاه تیموری 

 دربارۀ مرثیۀ زنده یاد داکتر محمودی فقید

 

**(10.23) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 یاد قهرمان واقعی زحمتکشان افغانستان را گرامی می داریم!

 

 **(10.23) زنده یاد داد نورانی

 محمودی، اسطوره مقاومت و پایداری

 

 **(10.23) س. رها

 او رفت ولی راهش تا ابد باقیست

 

 **(10.23) میرویس ودان محمودی

باز هم یادی از بزرگترین مبارز انقلابی تاریخ معاصر افغانستان، داکتر عبدالرحمان محمودی 

 

**(10.24) سیف محمودی 

 یادی از بزرگمرد مبارز داکتر عبدالرحمان محمودی !!! (با تصویر اولین دورۀ فارغان فاکولته طب)

 

**(10.21) ملک الشعراء استاد اسیر 

 در رثای بزرگمرد مبارز وطن داکتر محمودی

 

**(10.09) شباهنگ راد 

 در چهل و ششمین سالگرد جانباختن « چه گوارا»

 

**(10.07) داکتر ظاهر تیموری 

 زنده یاد صمد شهید

 

**(10.06) اقبال - عضو سازمان انقلابی افغانستان 

 یادی از شهید عبدالحبیب دشنه فرزند مبارز و انقلابی خلق!

 

**(07.14) فرستنده: ش. حمید 

 یک گام تا بیمرگی - 4

 

**(07.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 در رثای بزرگمرد مبارز وطن داکتر محمودی

 

**(07.08) س. رها 

 رفیق «احمد»، بر بلندای تاریخ

 

**(07.07) س. رها 

 با استواری و تکیه بر اصول، آرمان رفیق «مجید» را گرامی داریم

 

**(06.26) س. رها 

 «مینا» زن قهرمانی که همپای زمان رزمید و جاودان شد

 

**(06.19) میرویس ودان محمودی 

 هزاران درود بر جانبازان و جانباختگان راه آزادی و انقلاب!

 

**(06.13) کبیر توخی 

 مینا، طغیانگر بی همتا

 

**(06.11) کبیر توخی 

 من چه نارسایم!

 

**(06.10) کبیر توخی 

 بـــهـــمــن

 

**(06.09) کبیر توخی 

 عبور لحظه ها

 

**(06.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بزرگداشت مبارزان  راه آزادی

 

 **(06.08) موسوی

 شهید و قربانی - به بهانۀ روز شهداء

 

 **(06.08) کبیر توخی

 مــجـــیـــد

 

**(05.21) فرستنده: بابک آزاد

 به یاد گرامی چریک فدائی خلق رفیق کاظم سعادتی 

 

**(05.20) حزب کارایران(توفان) 

 به مناسبت بیست و ششمین سالگرد ترور جنایتکارانۀ رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی)

 

**(04.22) عزت پایدار 

 حقیقت وارونه در تابلو های ساختگی!

 

**(04.05) فرستنده: بابک آزاد 

 به یاد گرامی چریک فدائی خلق، رفیق کیومرث سنجری

 

**(04.04) ترتیب وارسال از: میرویس ودان محمودی 

 یادی از زنده یاد « رسول جرأت »

 

**(03.19) ارسال از: گروه پروسه 

 فرمانده سرخ - زندگی و مبارزات رفیق شهید (شوکی)

 

**(03.02) فرستنده: ش. حمید 

 اهداء به س. س. (سیدال سخندان) - 10

 

**(02.27) فرستنده: بابک آزاد 

 یادی از زنده یاد رفیق داوود مداین!

 

**(01.14) حزب کار ایران - توفان 

 یادنامه ای از رفیق قدرت فاضلی از زبان یک همرزم

 

**(01.09) ژباړه : فرهاد ویاړ 

 سختگیره ښوونکی

 

**(12.01) میرویس ودان محمودی 

 موسی در اوج قلۀ شرافت ایستاد و به خاطر میهن، مردم و اندیشه اش جان داد.

 

**(11.27) میرویس ودان محمودی

 شهید گمنام (الماس!)

 

**(11.11) سازمان انقلابی افغانستان 

 با تعهد بر راه راه رهائی زحمتکشان، یاد رفیق"احمد" را گرامی می داریم!

 

**(10.25) میرویس ودان محمودی 

 سردار آزادی عطاء محمد (لاله کو)

 

**(09.08) داکتر ظاهر تیموری 

 مرگ یک مبارز

 

**(07.06) انجنیر ... گزارشگر پورتال 

 چگونگی به خون خفتن یک تن از جانبازان آزادی میهن

 

**(06.21) فرستنده: ساما (ادامه دهندگان) 

 جاودان باد خاطرۀ پرشکوه ملنگ "عمار"!

 

**(06.14) ش. آهنگر 

 لالۀ خونین

 

**(06.13) فرستنده: کانون - از: ناجیه بهمن 

 دست پرتوان تان پرتوانتر و کانون فروزان تان فروزانتر باد!

 

**(06.12) فرستنده: کانون - از سهیلا دهماسی

 سخنرانی سهیلا دهماسی در مراسم یادمان شهدای مردم افغانستان

 

 **(06.12) فرستنده: کانون- از: طالب قندهاری -تبصرۀ پورتال

 یادی از زنده یاد استاد علی یاور بشریار

 

**(06.11) فرستنده: کانون-از: میرویس ودان محمودی 

 زنده یاد مجید کلکانی

 

**(06.10) کبیر توخی

 یاد جانبازان مردم افغانستان گرامی باد!

 

 **(06.10) فرستنده: کانون- از:احمد شاه وردک

 به نام خداوند یکتای مهربان!

 

**(06.09) سازمان انقلابی افغانستان

 یاد و خاطرۀ شهدای راه رهائی زحمتکشان افغانستان را گرامی می داریم!

 

 **(06.09) فرستنده: ساما - ادامه دهندگان

 اندیشه، هدف ، امید - 2

 

  **(06.09) رحیمه توخی

 ما آرام نگیریم

 

**(06.09) احمد پوپل

 درود بی پایان به شهدای مردم افغانستان

 

 **(06.09) ناتور رحمانی

 " خوشم هر نفس گر مرا سر رود ..."

 

 **(06.09) میرویس ودان محمودی

 به "کانون یاددهانی از شهدای مردم افغانستان"!

 

 **(06.09) فرستنده: رحیمه هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 صد حادثه پرسش

 

 **(06.08) پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 به برگزارکنندگان روز معظم جانبازان

 

 **(06.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 جاودان گردید نامت، جاودان - خطاب به جانبازان

 

 **(06.08) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 درود بی پایان به مبارزان واقعی راه آزادی

 

 **(06.08) ساما - ادامه دهندگان

 به مناسبت تجلیل از سی و دومین سالروز جاودناگی سرو بلند آزادی(مجید) و یاران - شهدای ارجمند راه آزادی و انقلاب

 

 **(06.08) فرستنده: ساما - ادامه دهندگان

 ملگری مجید، د افغانستان د زیارکښانو انقلابی لارښود

 

 **(06.08) ساما - ادامه دهندگان

 "پردل" یکی از سکانداران ماهر کشتی ساما

 

**(06.08) فرستنده: ساما- ادامه دهندگان

 حماسۀ یک شهید سامائی

 

 **(06.08) فرستنده: ساما- ادامه دهندگان

 اندیشه، هدف، امید

 

 **(06.08) فرستنده: ساما- ادامه دهندگان

 خیر محمد چریک قهرمان سامائی

 

 **(06.08) آذرخش

 به یادبود از شهید مجید و میراث مبارزاتی اش: ساما ادامه دهندگان

 

 **(06.08) تیمورشاه تیموری

 به تقریب روز شهداء

 

 **(06.08) استاد محمد نسیم اسیر

 یاد از شهداء!!!

 

 **(06.08) فرستنده: ساما- ادامه دهندگان

 آرزوی شهید

 

 **(06.08) فرستنده: ساما - ادامه دهندگان

 یاد وارۀ خون

 

  **(06.08) نجیب ثاقب

 در سوگ سرو تناور آزادی(زنده یاد مجید)

 

**(06.08) همایون ساحل

 مردان کاج و بلوط

 

**(06.08) فرستنده: رحیمه هوادار ساما- ادامه دهندگان 

 یاد تو

 

 **(06.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهیدان وطن

 

**(06.03) استاد محمد نسیم اسیر 

 یاد شهداء

 

**(05.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 قدردانی از فداکاری و شهامت تبجیل روز شهداء

 

**(05.23) تیمورشاه تیموری 

 در بارۀ مرثیۀ زنده یاد داکتر محمودی فقید

 

**(05.20) استاد محمد نسیم اسیر 

 در رثای بزرگمرد مبارز وطن داکتر محمودی فقید

 

**(05.17) ناتور رحمانی 

 خانۀ ما !!

 

**(05.14) ناتور رحمانی 

 مادر «مراببوس»

 

**(05.12) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما-ادامه دهندگان) 

 کل سرخ دیگری پر پر  شد

 

**(04.25) سید موسی عثمان هستی 

 آری! عین علی "بنیاد" وفات نکرده

 

**(04.24) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جاویدان باد خاطرۀ مبارز آزاده استاد داکتر عین علی "بنیاد"

 

 **(04.24) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 لحظه ای که استاد با زندگی وداع گفت:

 

 **(04.24) کبیر توخی 

 آن رزمندۀ بلند همت

 

**(04.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهید و قهرمان

 

**(02.20) فرستنده: جهانگیر محبی 

 گلسرخی، گل سرخ همیشه جاوید

 

**(02.04) کبیر توخی

 مینا؛ طغیانگر بی همتا

 

 **(02.04) لاله هوادار«سازمان انقلابی افغانستان»

 مینای شهید؛ راهت پر رهرو باد!

 

 **(02.04) زنده یاد داد نورانی

 برباد

 

 **(02.04) زنده یاد پاغر

 " 4 فبرور" گرامی باد!

 

 **(02.04) فرستنده: جهانگیر محبی 

 لاک پشت ها و خرگوش ها

 

**(01.29) آزاد ل. 

 سخنی با خاک

 

**(01.27) ساما- ادامه دهندگان

 "رهبر" یکی از پیشتازان جنبش انقلابی و ضد استعماری

 

 **(01.27) احسان هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 قطره اشکی در سوگ بزرگ مرد انقلاب، زنده یاد عبدالقیوم "رهبر"

 

**(01.27) استاد فدائی

 آذرخش

 

 **(01.27) پ. وارسته هوادار(ساما ادامه دهندگان) 

 اهداۀ به "رهبر" این مظهر عشق، اندیشه و عصیان

 

**(01.27) فرستنده: رؤیا هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 لوح مزار- بر مزار شهید "رهبر"

 

 **(11.12) سازمان انقلابی افغانستان

 یاد رفیق احمد رهبر کبیر جنبش انقلابی کشور ما گرامی باد!

 

 **(11.12) زنده یاد داد نورانی 

 سرخیده شعر کهکشان

 

**(06.08) موسوی

 شورای نظار تیغ برهنۀ امپریالیزم روس - 1

 

 **(02.05) سازمان انقلابی افغانستان

 زنی که جاودانه شد.

 

 **(02.05) مجید کاوه از کابل

 زمین خون استفراغ کرد.

 

 **(02.05) حمید از پروان

 مینا، رهروانت هنوز زنده اند!

 

 **(02.05) وقاص از ناروی

 مینا رهبر واقعی مبارزان کشور ما یادت گرامی باد!

 

**(02.03) لاله

 مینا چنین نبود

 

**(01.30) آزاد ل. 

 درد دل با "رهبر" انسان والا

 

**(01.27) ولید

 یاد وارۀ شهید عبدالقیوم "رهبر"

 

 **(01.27) فدائی هروی

 آذرخش

 

 **(01.27) نجیب ثاقب 

 زندگی و مرگ شکوهمند " رهبر "

 

**(01.18) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 ارنستو چه گوارا

 

**(01.11) طاهره بنیاد شمس 

 مینا یکی از طلایه داران آزادی به جاودانگی پیوست

 

**(11.14) سازمان انقلابی افغانستان 

 رفیق فیض احمد، رهبر سترگ جنبش چپ انقلابی افغانستان

 

**(11.12) سازمان انقلابی افغانستان

 ملگری فیض احمد، دافغانستان د کین انقلابی غورځنگ ستر لارشوو

 

 **(11.12) داد نورانی

 یادواره

 

 **(11.12) فرهاد ویاړ 

تندر

 

 **(11.12) احسان - عضو "سازمان انقلابی افغانستان" به یاد زنده یاد داکتر فیض احمد - آهنگ

 

**(10.12) له پیشرو نه 

 داکتر عبدالرحمان محمودی د آزادی د لاری مخکښ مبارز

 

**(10.10) شباهنگ راد

 در یادمان کمونیست رزمنده " ارنستو چه گوارا "

 

 **(10.10) فرستنده : برهان عظیمی

 شرح زندگی ناظم حکمت و معرفی آثار او - بخش دوم

 

**(10.09) فرستنده: برهان عظیمی 

 شرح زندگی ناظم حکمت و معرفی آثار او - بخش اول

 

**(10.08) فرستنده: هوادار پورتال 

 به یاد چه گوارا در سالروز تولدش

 

**(09.23) کیوان باژن 

 ویکتور خارا، هنر مند بی بدیل خلق چیلی

 

**(09.04) فرستنده: س. روشنگر 

 شهید ماما غلام محمد اسطورۀ صبر و مقاومت

 

**(07.11) فرستنده : طارق از کابل 

 جاویدان باد خاطرۀ پرشکوه ملنگ " عمار "

 

**(06.14) ش. آهنگر

 و باز هم مجید

 

**(06.11) حکیمی

 یادی از شهدای راه آزادی میهن

 

**(06.10) موسوی 

 به بهانۀ روز شهداء، یادی از فرزند دلیر و فرزانۀ مردم "قیوم رهبر" بخش دوم

 

**(06.09) هیوادوال کابلی 

 به یاد بود سی امین سال شهادت زنده یاد عبدالمجید کلکانی

 

**(06.08) موسوی

 به بهانۀ روز شهداء، یادی از فرزند دلیر و فرزانۀ مردم" قیوم رهبر" 

 

 **(06.08) هیأت تحریر " آذرخش "

 به مناسبت سی امین سالگرد شهادت  قهرمان ملی کشور عبدالمجید " کلکانی "

 

**(06.08) عزت آهنگر نیزک

 صدفها

 

**(04.28) فرستنده : عزت آهنگر نیزک 

 عقاب من در آشیانۀ زمان، آرمیده است

 

**(03.24) شباهنگ راد 

 در یادمان جانباختگان چهارم فروردین[حمل] ماه

 

**(02.18) شباهنگ راد

 در یادمان خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان

 

  **(02.07) فرستنده: اکبر تک دهقان 

 به یاد سازمانده انقلابی، رفیق یدالله خسرو شاهی

 

**(02.06) سازمان انقلابی افغانستان

 مینا، راهت مشعل فروزان مبارزه خلق است !

 

 **(02.06) قاسم میوند

 مینا، د انقلابي غورځنګ ځلانده مبارزه څیره

 

 **(02.06) پاغر

 4 فبروری گرامی باد !

 

 **(02.06) مینا - ژباړه : فرهاد ویاړ

 هیڅکله نه ستنیږم

 

**(01.27) هیأت تحریر نشریه آذرخش 

 به یاد فرزند صادق و دلیر مردم زنده یاد "رهبر"

 

**(01.12) شبآهنگ راد 

 در یادمان عبدالعظیم صبوری

 

**(01.01) اکبر تک دهقان

 تبریک سال نو میلادی 2010 با خاطرۀ مونا، دختر شجاع و شهروند آزاده

 

**(12.08) مینا انتظاری 

 ستارگان پرفروغ جنبش دانشجویی و دانشجویان ستاره دار

 

**(11.19) اکبر تک دهقان 

 در سوگ قهرمان

 

**(09.26) یوسف زرکار 

 یاد وارۀ چریک فدائی خلق

 

**(09.03) آروین از بامیان

 به نام درهم کوبندۀ ستمگران و دادرس مظلومان

 

**(08.11) امین سیماب 

 به مناسبت دومین سالگرد در گذشت مبارز زنده یاد "حسیب مهمند"

 

 

**(07.01) نصیر لهیب 

 هژدهم جوزا ، حماسۀ شورانگیز وغرور آفرین

 

**(06.27) انجنیر روح افزا عثمان  

 سرو تاکستان های کلکان

 

**(06.22) سازمان انقلابی افغانستان

 خون سیدال سخندان ، مشعل راه ماست ! 

 

**(06.13) نجیب ثاقب

 یا مرگ یا آزادی

 

 **(06.13) جانباز کوهدامنی 

 به مناسبت بزرگداشت بیست ونهمین سالروز شهادت مجید کلکانی

 

**(06.10) ش. آهنگر

 لاله ای خونین

 

 **(06.10) سازمان انقلابی افغانستان

 رفیق مجید ، رهبر محبوب زحمتکشان افغانستان

 

 **(06.10) پیکار پامیر

 شهید راه آزادی

 

**(06.09) ولید

 رهبر ثمرۀ تحولات جنبش

 

 **(06.09) شیخ الشعراء استاد برات علی فدائی

 آذرخش ( در رثای زنده یاد رهبر)

 

 **(06.09) پیکار پامیر

 شخصیت متعالی مجید وقهرمانی او

 

 **(06.09) س. روشنگر

 رزم مجید پیروز وشکوهمند باد 

 

**(06.08) پورتال AA-AA

درود بر جانبازان

 

**(06.08) سازمان انقلابی افغانستان

اکرم یاری ، مبارز اندیشه و عمل

 

 **(06.08) ش . آهنگر

 امپریالیزم از دیدگاه مجید

 

**(06.08) سازمان انقلابی افغانستان

رفیق احمد ، رهبری از تبار زحمتکشان

 

**(06.08) آذرخش

روزشهداء را با تجدید تعهد به آرمان و مشی جانباختگان مبارزۀ ملی - انقلابی گرامی داریم

 

**(06.08) بهلول

مجید ، محب میهن و محبوب هم میهن

 

 **(05.08) مراد

 " مقبل " جانباختۀ از تبار جاودانگان

 

**(04.17) بهلول 

 حماسۀ شهید عزیز طغیان

 

**(02.23) بهلول 

 جانبازی یک مبارز سامایی

 

**(01.28) نجیب ثاقب

  اوراق سپید

 

**(01.27) ولید 

 یادی از زنده یاد "قیوم رهبر"

 

**(01.27) پهلوان آغاشیرین

 مرثیه ای برای زنده یاد رهبر

 

**(01.09) نسیم رهرو

 شاید ، من صبر ایوبی داشتم

 

**(12.02) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 کار نامه یک مادر 60 ساله در جنگ دوم افغان وانگلیس 2دسمبر 1879

 

**(12.08) موسوی

 نقش زنان کابل وحومه در قیام آزادیخواهانه وضد استعماری دسمبر 1879

 

 **(09.13) داکتر عبدالحنان روستایی

 عبدالله جانبازی جاویدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانبازان

کشور محبوب ما "افغانستان" در طول تاریخ پر تلاطم خویش بارها مورد هجوم بیگانگانی چون یونانیها، سیتی ها، اویغور ها، هون ها، عربها، مغل ها، ایرانیها، انگلیسها، روسها قرار گرفته و اینک ناتو و امریکایی ها نیز به تجاوز دست یازیده اند. لاکن باشندگان دشمن شکن این سرزمین در طول تاریخ چند هزار سالۀ خویش از استقلال و تمامیت ارضی این مرز و بوم دفاع کرده و پیوسته پوز متجاوزان را به خاک مالیده اند. تاریخ گواه بلا منازع مبارزات مردم این سرزمین بر ضد اجنبی متجاوز بوده و شهادت می دهد که استقلال این مملکت رایگان به دست نیامده، بلکه محصول مبارزات زنان و مردان  دلاور میهن است که پروانه وار به گرد شمع آزادی چرخیده و در عشق آن جان باخته اند. چنان که سیل خروشان مبارزات پر شکوه همین جانبازان در دو صدۀ اخیر در تقابل با تجاوزات استعماری انگلیس و روس ثابت ساخت که رمز بقای این کشور در "از خود گذری" و "جان نثاری" نهفته بوده است.

به تاسی از همین جانبازی ها و فداکاریهای باشندگان این سرزمین است که پورتال انترنتی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در نظر دارد، یادی از این جانباختگان گمنام نموده، آنها را معرفی کرده و شاهکار های آنها را جاودانه سازد. از اینرو پورتال انترنتی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" از همه وطنداران عزیز خواهشمند است تا شهدای راه آزادی را از هر برهۀ تاریخ کشور که می شناسند، معرفی نمایند. این پورتال امید وار است که با یاد جانبازان راه آزادی، دَین خویش را در برابر آنها اداء بنماید.

 

 

 

 
ادامه مقالات Articles Continued